Додаток 2

Оцінка ефективності виконання програми по ПАТ НЗФ станом на 01.07.2016

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

№ пунк-ту Про-грами

 

Заходи Програми

Кількісні показники виконання програми

Якісні показники виконання програми

найменування показника

одини-

ця виміру

 

значення показника

затверджено програмою

фактично виконано

обсяг змен-шення викидів/

скидів

1

2

3

4

5

6

7

8

Охорона та поліпшення стану атмо-сферного повітря

1.78.

Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус ших-тових бункерів (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год  

Пилу

т/рік

19,653

-

Якісні показни-ки визначати-муться після введення об’єкта в експлуатацію

Марганцю

т/рік

3,076

-

1.80.

Джерело  викиду № 115.  Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газо-очистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год

Пилу

т/рік

28,183

-

Марганцю

 

5,586

-

Охорона та раціональне використан-ня водних ресурсів

2.21

Забезпечення очищення зливових скидів пром-майданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу

Зменшення ви-користання свіжої техніч-ної води

м³

470 000

160 577

Використаня сві-жої технічної води скорочено на 160 577  м³

Поводження з відходами

3.18

Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) з використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів

Переробка відходів

%

100 %

50 %

Перероблено   370 734 т шлаків

Розбудова об’єктового моніторингу довкілля

6.1.11.

Впровадження автоматичної системи моніто-рингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства

 

Система працює в режимі дослідної експлуатації з 29.12.2015

6.1.12.

Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод

Роботи виконуються згідно із договором № 1601481 від 31.03.2016 з КП „Південукргеологія”

 

  

    Головний інженер                                                                                                                 Є.В. Лапін