Додаток 1
ЗВІТ
 про хід виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії)  
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки
у ПАТ НЗФ станом на 01.04.2017
Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання) № пунк-ту  Прог-рами   Найменування заходу Термін виконання заходу, роки Заплано-вано Програ-мою, тис. грн Джерела фінансу-вання Стан готовності  об’єкта на 01.04.2017, % Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн.
поча-ток закін-чен-ня заплановано у поточному році фактично витрачено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Охорона та поліп-шення стану атмо-сферного повітря 1.78. Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус ших-тових бункерів (КШБ),     В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год    2016 2019 217 000 * Кошти під-приємства 19 70 000 10 912  
1.80. Джерело  викиду № 115.  Розванта-жувальні частини агломашин № 1, 2     В-4, В-6. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год 2016 2021 200 000 Кошти під-приємства 0 6 000 63,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Охорона та раціо-нальне ви-користан-ня водних ресурсів 2.2. Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу Щорічно Очищено та повернено для підживлення зворотних циклів 81,774    тис. м³ дренажної та зливової води
Повод-ження з відходами 3.18. Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) з використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів Щорічно В 1 кварталі 2017 року переробка  шлаків склала 190 467 т ,  використано в якості вторинної сировини 51 439 т шламів
Розбудова об’єкто-вого моні-торингу довкілля 6.1.11. Впровадження автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства   2017 2 000 Кошти під-приємства 100 230 230
6.1.12. Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод 2016 2025 - Кошти під-приємства 29 200 58,123
                                    Всього за Програмою: 419 000   18 76 430 11 263,923
* Вартість робіт змінена згідно із проектно-конструкторською документацією
  Головній інженер         Є.В. Лапін