«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

Протокол 17 від “25” грудня 2012  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

“НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нікополь

 

2012 р.


 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ ” (далі – Товариство).

Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління Товариства.

 

1.2. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

 

1.3. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

 

1.4. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом та Положенням «Про Правління».

 

1.5. Розміри та порядок отримання членами Правління винагороди встановлюються Наглядовою радою Товариства.

 

2. Порядок утворення Правління

 

2.1. Правління складається з 9 членів, які обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 5 років.

Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п’ятирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

 

2.2. Керівники основних напрямків діяльності Товариства або керівники основних структурних підрозділів Товариства не обов’язково повинні бути членами Правління.

 

2.3. Голова або члени Правління можуть бути достроково відкликані Загальними зборами Товариства незалежно від причин такого відкликання.

 

2.4. Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Загальних зборів.

 

2.5. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства або Положенням "Про Правління", а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

 

3. Компетенція Правління

 

3.1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

 

3.2. Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.

 

3.3. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

·         здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

·         виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;

·         приймає рішення про видачу векселів, на суму, що не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

·         здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”;

·         планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

·         готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;

·         виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;

·         дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

·         приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;

·         приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;

·         надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;

·         приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

·         приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

·         розробляє поточні фінансові звіти;

·         організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

·         організовує збут продукції;

·         організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

·         організовує зовнішньоекономічну діяльність;

·         затверджує, за погодженням з Наглядовою радою, організаційну структуру Товариства;

·         організовує облік кадрів;

·         організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;

·         організовує роботу структурних підрозділів Товариства;

·         організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

·         організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

·         взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

·         контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

·         контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

·         делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

 

3.4. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

 

4. Голова Правління Товариства

 

4.1. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Загальними зборами Товариства, строком на 5 (п'ять) років.

 

4.2. За рішенням Наглядової ради в Правлінні Товариства може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління. У разі введення такої посади, Перший Заступник Голови Правління виконує обов’язки Голови Правління під час його відсутності на підприємстві.

 

4.3. Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

·         керує поточними справами Товариства;

·         скликає засідання Правління;

·         головує на засіданнях Правління;

·         організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;

·         організує ведення протоколу на засіданнях Правління;

·         затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;

·         представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;

·         забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

·         організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

·         організує збереження майна Товариства і його належне використання;

·         організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

·         розробляє умови колективної угоди;

·         виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

 

4.4. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

·         представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

·         укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

·         розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

·         видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

·         відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

·         підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;

·         видавати накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

·         здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інша угода, укладена Головою Правління від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правління ліміт, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

 

4.5. Голова Правління видає розпорядження і накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

 

5. Організація роботи Правління

 

5.1. У своїй діяльності Правління зобов'язане представляти інтереси Товариства та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

 

5.2. Все листування по справах Товариства здійснюється від імені Правління та за підписом Голови Правління.

 

5.3. Засідання Правління проводиться у міру необхідності.

 

5.4. Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як 1/3 членів Правління.

 

5.5. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 6 (шести) членів Правління.

 

5.6. У випадку відсутності на засіданні Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, засідання Правління вважається неправомочним.

 

5.7. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні.

 

5.8. Правління може прийняти рішення про проведення письмового таємного голосування.

 

5.9. Засідання веде Голова Правління.

 

5.10. Секретар Правління обирається Правлінням з числа його членів. Секретар Правління веде протокол засідання. Ведення протоколу засідання Правління є обов’язковим.

 

5.11. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової ради Товариства і Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

5.12. Протоколи або завірені виписки з них повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Наглядовій раді Товариства, Загальним зборам акціонерів Товариства.

 

5.13. За підсумками голосування Правління приймає рішення. На підставі цих рішень та на виконання їх Голова Правління, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

 

5.14. У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь:

·         Голова та члени Наглядової  ради;

·         Голова та члени Ревізійної комісії;

·         інші особи за запрошенням Голови та/або члена Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

 

5.15. Правління повинно щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік.

Одночасно зі звітом Правління повинно пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

 

6. Відповідальність членів Правління

 

6.1. Члени Правління виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради та їх інструкцій.

 

6.2. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

6.3. Члени Правління у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

6.4. Члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.