«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

Протокол 17 від “25” грудня 2012  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

“НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нікополь

 

2012 р.


 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ревізійна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ” (далі – Товариство) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

1.2. Ревізійна комісія Товариства здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації Товариства, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

1.3. Ревізійна комісія Товариства проводить службові розслідування за рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

1.4. У своїй діяльності Ревізійна комісія Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

1.5. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов’язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв’язку з виконанням обов’язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання.

 

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

 

2.1. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі 5 (п'яти) осіб строком на п'ять років. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревізійну комісію».

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п’ятирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

2.2. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії.

2.3. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства можуть бути припинені достроково.

2.4. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

2.5. Загальні збори акціонерів можуть не приймати окремого рішення про відзив всього персонального складу Ревізійної комісії в цілому. Весь персональний склад Ревізійної комісії вважається відізваним, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії.

 

3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

 

3.1. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

·         фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;

·         дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;

·         дотримання діючого законодавства України;

·         виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської  діяльності, правильності зроблених розрахунків;

·         здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;

·         правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;

·         своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами,  постачальниками, підрядчиками тощо;

·         використання коштів резервного фонду і прибутку;

·         виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;

·         ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;

·         матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

3.2. Члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані:

·         проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається Правлінням Товариства, а також каси та майна;

·         розглядати кошториси витрат та плани Товариства;

·         здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

·         готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

·         вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;

·         повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства.

3.3. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право:

·         вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;

·         вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;

·         брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради Товариства;

·         проводити службові розслідування;

·         вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства питання стосовно діяльності посадових осіб Товариства;

·         вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Товариства;

·         отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановлених Загальними зборами акціонерів.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

 

4.1. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

4.2. Чергові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління Товариства.

4.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

4.4. Ревізійна комісія Товариства може здійснювати службові розслідування на підставах, зазначень у пп. 4.3 цього Положення. Розслідування проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності апарату Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб Товариства, що стали відомі.

4.5. Підставами для проведення розслідування можуть бути:

- заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб;

- офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників;

- заяви окремих громадян;

- заяви співробітників апарату управління Товариства;

- особисті зізнання посадових осіб Товариства;

- повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації;

- офіційні заяви акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів, а також заяви, надіслані до Наглядової ради Товариства;

- факти, виявлені під час проведення перевірок членами Ревізійної комісії Товариства.

Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

4.6. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

4.7. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам акціонерів.

4.8. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

4.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів або Наглядовій раді Товариства.

4.10. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради.

4.11. Кожний член Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання Ревізійної комісії персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

4.12. Ревізійна комісія Товариства для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа членів комісії.

4.13. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше чотирьох членів Ревізійної комісії.

4.14. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.

Голова Ревізійної комісії:

·         керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов`язки між її членами;

·         скликає засідання Ревізійної комісії;

·         головує на засіданнях Ревізійної комісії;

·         організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;

·         організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

·         підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;

·         забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;

·         представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

·         виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

4.15. Кожний член Ревізійної комісії Товариства має під час голосування один голос.

4.16. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

4.17. Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії Товариства. Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов’язковим.

4.18. Члени Ревізійної комісії Товариства, не згодні з рішенням Ревізійної комісії Товариства, вправі виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової ради Товариства та Загальних зборів акціонерів.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

 

5.1. Члени Ревізійної комісії Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

5.2. Член Ревізійної комісії Товариства у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства.