ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 23.06.2017 року

 

Шановні акціонери!

23 червня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

 

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень"

-              Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.

-              Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100%

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 539 826 732

Голосів

99,9284%

Голосувало "Проти"

4 600

Голосів

 0,0003%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

 0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

 0,0713%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 23.06.2017 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Обрання голови загальних зборів акціонерів"

-              Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 539 551 191

Голосів

99,9105%

Голосувало "Проти"

4 600

Голосів

 0,0003%

Голосувало "Утримався"

275 541

Голосів

 0,0179%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

 0,0713%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

-              Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

-        час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

-        час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

-        час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

-        для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.

-        усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

-        голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

-        бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

-        обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

-        бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-        в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

-        бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-        бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-        допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

-        особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.

-        у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.

-        загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

-        в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без  прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування  приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

-        з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

-        протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 539 551 191

Голосів

99,9105%

Голосувало "Проти"

4 600

Голосів

 0,0003%

Голосувало "Утримався"

275 541

Голосів

 0,0179%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

 0,0713%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Обрання секретаря загальних зборів акціонерів"

-              Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Ковтуна Максима Вікторовича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 539 551 191

Голосів

99,9105%

Голосувало "Проти"

4 600

Голосів

 0,0003%

Голосувало "Утримався"

275 541

Голосів

 0,0179%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

 0,0713%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства"

-              Роботу Правління Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

-              Звіти Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

1 368 922

Голосів

0,08884%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 4 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради"

-              Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

-              Звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

1 368 922

Голосів

0,08884%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії"

7.1.         Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7.2.         Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 - 2016 роках затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

1 368 922

Голосів

0,08884%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки"

-              Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.

-              Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2014 рік.

-              Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.

-              Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

1 368 922

Голосів

0,08884%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році"

-              Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 433 051 708,07 грн. (чотириста тридцять три мільйони п'ятдесят одна тисяча сімсот вісім гривень 07 копійок).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

1 368 922

Голосів

0,08884%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проекти рішень, винесені на голосування з питання "Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році"

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 

Голосування з проекту рішення № 1:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

-  частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

-   частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 29 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленою.

- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,8398%

Голосувало "Проти"

1 255 890

Голосів

0,0815%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 212 319

Голосів

0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 9 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Голосування з проекту рішення № 2:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

-     частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

-   частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 29 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення збитків попередніх років (періодів).

- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0%

Голосувало "Проти"

1 255 890

Голосів

0,0815%

Голосувало "Утримався"

1 538 462 410

Голосів

99,8398%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 212 319

Голосів

0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

(Протокол № 10 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Голосування з проекту рішення № 3:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

-     частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

-   частину прибутку у сумі 52 103 805,42 грн. (п'ятдесят два мільйони сто три тисячі вісімсот п'ять гривень 42 копійки), що складає 15,97% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення непокритого збитку товариства станом на 01.01.2014 року;

- частину прибутку у сумі 257 751 954,87 грн. (двісті п'ятдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 87 копійок), що складає 79,03% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленою.

- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0%

Голосувало "Проти"

1 255 890

Голосів

0,0815%

Голосувало "Утримався"

1 538 462 410

Голосів

99,8398%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 212 319

Голосів

0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

(Протокол № 11 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Голосування з проекту рішення № 4:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

-     частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

-   частину прибутку у сумі 52 103 805,42 грн. (п'ятдесят два мільйони сто три тисячі вісімсот п'ять гривень 42 копійки), що складає 15,97% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення непокритого збитку товариства станом на 01.01.2014 року;

- частину прибутку у сумі 257 751 954,87 грн. (двісті п'ятдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 87 копійок), що складає 79,03% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, відрахувати до фонду виплати дивідендів.

- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2014 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,1661 гривень.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0%

Голосувало "Проти"

1 255 890

Голосів

0,0815%

Голосувало "Утримався"

1 538 462 410

Голосів

99,8398%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 212 319

Голосів

0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

(Протокол № 12 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Голосування з проекту рішення № 5:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

-     частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 29 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, відрахувати до фонду виплати дивідендів.

- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2014 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,1997 гривень.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 364 322

Голосів

0,08854%

Голосувало "Проти"

4 600

Голосів

0,0003%

Голосувало "Утримався"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

(Протокол № 13 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Голосування з проекту рішення № 6:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та 100% суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленим.

 - Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0%

Голосувало "Проти"

1 255 890

Голосів

0,0815%

Голосувало "Утримався"

1 538 462 410

Голосів

99,8398%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 212 319

Голосів

0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

(Протокол № 14 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році"

-              Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 8 471 211,31 грн. (вісім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті одинадцять гривень 31 копійка).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

393 173

Голосів

0,02552%

Голосувало "Утримався"

975 749

Голосів

0,06332%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 15 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році"

-              Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі       727 459 730,73 грн. (сімсот двадцять сім мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять гривень 73 копійки).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

1 368 922

Голосів

0,08884%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 16 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік"

-              Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

980 349

Голосів

0,06362%

Голосувало "Утримався"

388 573

Голосів

0,02522%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 17 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства"

-              Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0%

Голосувало "Проти"

2 468 209

Голосів

0,16018%

Голосувало "Утримався"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

(Протокол № 18 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

-              Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариство від 23.06.2017 р.).

-              Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р.

-              Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

1 368 922

Голосів

0,08884%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 19 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях"

-              Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

-             Положення про Загальні збори акціонерів;

-             Положення про Наглядову раду;

-             Положення про Ревізійну комісію,

-             Положення про Правління.

-              Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

1 368 922

Голосів

0,08884%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 20 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства"

-              Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

-              Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 575 442

Голосів

99,84716%

Голосувало "Проти"

4 600

Голосів

0,0003%

Голосувало "Утримався"

1 251 290

Голосів

0,0812%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 21 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Підсумки голосування з питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства":

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Додаткова інформація про особу

кількість набраних голосів

результат проведеного голосування

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату

1

Котляренко Олександр Валерійович

представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)

1 539 438 159

обрано

2

Гніненко

Олег Станіславович

представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)

1 539 438 159

обрано

3

Агаркова

Тетяна Сергіївна

представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)

1 539 438 159

обрано

4

Дорош

Ганна Анатоліївна

представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)

1 539 438 159

обрано

5

Бабаєв

Роман Юрійович

представник акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

1 539 438 159

обрано

6

Гінер

Євгеній Леннорович

представник акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

1 539 438 159

обрано

7

Троян

Михайло Михайлович

представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

1 539 438 159

обрано

8

Юрченко

Iгор Петрович

представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

1 539 438 159

обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 12 315 505 272

 

Кворум зборів (присутні голоси)

1 540 930 619

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

12 327 444 952

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 11 939 680 шт.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 22 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

-              Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

-              Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

-              Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

280 141

Голосів

0,01818%

Голосувало "Утримався"

1 088 781

Голосів

0,07066%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 23 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства"

-              Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

-              Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 575 442

Голосів

99,84716%

Голосувало "Проти"

4 600

Голосів

0,0003%

Голосувало "Утримався"

1 251 290

Голосів

0,0812%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

1 099 287

Голосів

0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 24 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Підсумки голосування з питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

кількість набраних голосів

результат проведеного голосування

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату

1

Акудович Андрій Олександрович

1 538 462 410

обрано

2

Пікуш Ігор Сергійович

1 538 462 410

обрано

3

Плотніков Денис Володимирович

1 538 462 410

обрано

4

Капука Андрій Вікторович

1 538 462 410

обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 6 153 849 640

 

Кворум зборів (присутні голоси)

1 540 930 619

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

6 163 722 476

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 9 872 836 шт.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 25 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів"

-              Затвердити вчинений Товариством значний правочин з поворотної фінансової допомоги ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", вартістю правочину 1 211 120 000,00 грн. (один мільярд двісті одинадцять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).

-              Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме правочинів з придбання Товариством електроенергії, - граничною  сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 540 930 619

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

1 538 462 410

Голосів

99,83982%

Голосувало "Проти"

2 456 509

Голосів

0,15942%

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

11 700

Голосів

0,00076%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

(Протокол № 26 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"