Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

В ПАТ НЗФ не створена посада корпоративного секретаря.
ПАТ НЗФ не здiйснювало рейтингової оцiнки емiтента та не користувалося послугами рейтингового агентства в 2014 роцi.
ПАТ НЗФ в 2014 роцi не проводило загальнi збори акцiонерiв у зв`язку з вiдсутнiстю рiшення уповноваженого органу
По члену правлiння Дьомочкiну Д.В. та членам наглядової ради Бауму Б.П. та Гiнеру Є.Л. надана iнформацiя про стаж керiвної роботи, у зв’язку з вiдсутнiстю даних про загальний стаж роботи.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2014 роцi випуску облiгацiй.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2014 роцi випуску цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2014 роцi випуску похiдних цiнних паперiв.
Протягом 2014 року ПАТ НЗФ не здiйснювало викупу власних акцiй.
Рiшення щодо розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв в 2014 роцi ПАТ НЗФ не приймало.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Дата перехода на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2012.
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк ПАТ НЗФ складало за прямим методом.
В звiтi не надається iнформацiя за наступними роздiлами змiста:
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
23. Основнi вiдомостi про ФОН
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
27. Правила ФОН
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 823876

3. Дата проведення державної реєстрації

05.03.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

418915254.6

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5875

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.31 Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють даний роздiл.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26008057009082

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26006057008610

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури

АГ № 575435

22.04.2011

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетр. обл.

04.02.2016

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити.

 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об’єктiв

АГ № 595030

22.04.2011

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений.

 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АЕ № 446513

15.04.2014

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУ

15.04.2015

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї АЕ № 207002 вiд 16.04.2013. Рiшення щодо подовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися виходячи з фiнансово-економiчного стану.

 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АЕ № 480248

11.06.2014

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУ

10.06.2015

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї АЕ № 247158 вiд 11.06.2013.Рiшення щодо подовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися виходячи з фiнансово-економiчного стану.

 

Медична практика

АГ № 602339

03.08.2011

Мiнiстерство охорони здоров’я України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений.

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АГ № 587967

10.08.2011

Мiнiстерство транспорту та зв’язкуУкраїни

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений.

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АЕ № 527044

01.09.2014

Мiнiстерство освiти i науки України

08.07.2017

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї АВ № 586050 вiд 05.09.2011. Пiсля закiнчення термiну дiї документ передбачається подовжити.

 

На право придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

АВ № 585423

29.06.2011

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

16.06.2016

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити.

 

Посередницька дiяльнiсть митного брокера

АЕ № 523124

28.08.2014

Державна фiскальна служба України

Необмежена

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї АГ № 594153 вiд 23.05.2011. Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

 

На право провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

АА № 001119

24.10.2012

Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядер. регулювання

24.10.2015

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити.

 

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв

АВ № 611170

19.04.2012

Мiнiстерство економiчного розвитку i торовлi України

03.04.2017

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити.

 

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АЕ № 194730

31.01.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики

30.01.2018

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити.

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-72

13.04.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

01.01.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На розмiщення вiдходiв

№ 647-03/14

18.04.2014

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

31.12.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На розмiщення вiдходiв

№ 1

27.01.2014

Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя

31.12.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На спецiальне водокористування

№ 03262

29.04.2013

Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища у Днiпропетр. обл.

31.12.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки-зварювальнi, газополум’янi роботи

№ 155.11.15.-27.10.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

06.04.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю об’єкта пiдвищеної небезпеки-обладнання гумотехнiчних виробiв

№ 315.11.15-27.10.0

22.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

22.07.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки-гасiння вапна, обслуговування дробарних, змiшувальних мезанiзмiв

№ 311.11.15-27.10.0

18.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

22.07.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання робiт в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В

№ 488.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо подовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi.

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В

№ 489.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо подовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi.

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В

№ 490.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо подовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi.

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000

№ 491.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо подовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi.

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки-експлуатацiя об’єктiв розплавiв чорних металiв

№ 159.11.15-27.10.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.02.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки-неруйнiвний контроль обладнання та лiнiйних частин газопроводiв

№ 3521.11.30-74.30.0

07.11.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

07.11.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На право функцiонування, зберiгання газових пiстолетiв „ПГШ-790”

№ 009591

27.11.2013

Управлiння МВС України у Днiпропетр. обл.

27.11.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки- зварювальнi, такелажнi, стропальнi, роботи на висотi

№ 342.11.15-27.10.0

08.08.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.08.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки –техогляд та випробування вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 131.11.30

06.12.2011

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

06.12.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки-переробка, розподiл та застосування продуктiв роздiлення повiтря

№ 685.12.30

10.04.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

10.04.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На налагодження, ремонт, технiчне обслуговування лiфтiв i пiдйомникiв

№ 103.12.15

05.03.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

05.03.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання реконструкцiй машин, механiзмiв, устаткованя пiдвишенної небезпеки вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 588.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 587.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На право зберiгання балонiв iз стисненим та iнертним газом

№ 080.12.15

22.02.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

22.02.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 586.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки-землянi роботи на глибинi понад 2 метри

№ 630.12.15

18.12.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

18.12.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 585.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 584.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 583.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 582.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 582.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 581.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 580.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 579.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 578.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 577.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 576.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 575.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 574.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки-ремонт та чищення повiтропроводiв

№ 631.12.15

18.12.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

18.12.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки-технологiчного устатковання металургiйної промисловостi

№ 532.12.15

29.10.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

29.10.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки- технологiчного устатковання для виробництва гумотехнiчних виробiв

№ 533.12.15

29.10.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

29.10.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки-випробування електроустановок та електрообладнання

№ 2411.11.30-74.30.0

10.06.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

10.06.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю парових та водогрiйних котлiв

№ 493.11.15-27.10.0

28.11.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

28.11.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки-експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки

№ 174.11.15-27.10.0

27.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

27.04.2016

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки зберiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим, вибухонебезпечним та iнертним газом

№ 285.12.15

27.06.2012

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

27.06.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки

№ 005.13.15

04.01.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

04.01.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв

№ 097.13.15

21.02.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

21.02.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатацiю при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки

№ 210.13.15

15.04.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

15.04.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання випробування електричного устатковання електричних мереж

№ 24.14.30

15.04.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

12.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технiчного обслуговування машин, мезанiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки

№ 037.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатування конвеєрних стрiчок для металургiйної промисловостi

№ 038.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На експлуатування конвеєрних стрiчок для металургiйної промисловостi

№ 039.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту устатковання пiдвищеної небезпеки

№ 686.13.15

16.10.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

15.10.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки-експлуатування вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 685.13.15

16.10.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

15.10.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 

На виконання ремонту машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки-парових водогрiйних котлiв

№ 0332.14.12

19.03.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

18.03.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити.

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Приватне акцiонерне товариство „Нiкопольський медiа-центр”

2) організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3) код за ЄДРПОУ

30755884

4) місцезнаходження

53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 56

5) опис

ПАТ НЗФ приймало участь стосовно створення Приватного акцiонерного товариства „Нiкопольський медiа-центр” у якостi надання устаткування.
ПАТ НЗФ належить 174 430 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 11,99 % вiд уставного капiталу Приватного акцiонерного товариства „Нiкопольський медiа-центр”.

1) найменування

Приватне акцiонерне товариство „Енергоресурси”

2) організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3) код за ЄДРПОУ

31802573

4) місцезнаходження

53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 56

5) опис

ПАТ НЗФ приймало участь стосовно створення Приватного акцiонерного товариства „Енергоресурси” у якостi надання грошових внескiв.
ПАТ НЗФ належить 923049 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 1,99 % вiд уставного капiталу Приватного акцiонерного товариства „Енергоресурси”.

1) найменування

Публiчне акцiонерне товариство „Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк”

2) організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3) код за ЄДРПОУ

00039002

4) місцезнаходження

01601, м. Київ, пров. Шевченка, 12

5) опис

ПАТ НЗФ приймало участь стосовно створення Публiчного акцiонерного товариства „Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк” у якостi надання грошових внескiв.
ПАТ НЗФ належить 333 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн, що складає 0,00004052528% вiд уставного капiталу.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство промисловостi України (засновник)

д/н

03035Україна Київ вул.Сурiкова, 3

0

Власники - юридичнi особи (всього 72 особи)

д/в

д/вд/в д/в д/в

99.7288

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Власники фiзичнi особи (всього 12713 осiб)

 

0.2712

Усього

100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куцiн Володимир Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi головою правлiння ПАТ НЗФ Куцiн В.С. займав посаду голови правлiння, генерального директора ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

Куцiн В.С. органiзовує дiяльнiсть правлiння товариства та несе вiдповiдальнiсть за її результати, визначає функцiональнi обов`язки членiв правлiння, представляє товариство в його вiдносинах з iншими особами. Посадова особа винагороди понад заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 45 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Куцiн В.С. обiймав посаду голови правлiння, генерального директора ПАТ НЗФ. Займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Комiнтерна", Код ЄДРПОУ 05393062, м.Днiпропетровськ, вул. Комiнтерна, 7. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Метельченко Андрiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - директором з фiнансiв ПАТ НЗФ Метельченко А. В. займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Метельченко А.В. укладає господарськi договори стосовно фiнансової дiяльностi товариства, договори з випуску векселiв, з вiдкриття акредитивiв, договори страхування, керує фiнансовою дiяльнiстю товариства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи –30 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Метельченко А.В. обiймав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв ПАТ НЗФ. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний iнженер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лапiн Євген Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - головним iнженером ПАТ НЗФ Лапiн Є.В. займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння -головного iнженера ПАТ НЗФ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Лапiн Є.В. керує роботою енергетичної та механiчної служб, вiддiлом iнвестицiй та розвитку пiдприємства, проектно-конструкторським вiддiлом, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, службою охорони працi, органiзовує безперебiйну та безпечну роботу пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 38 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Лапiн Є.В. обiймав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння -головного iнженера заводу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, заступник голови правлiння - комерцiйний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Божко Сергiй Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, електронний та мiжгалузевий факультети

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - комерцiйним директором ПАТ НЗФ Божко С.Л. займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння - комерцiйного директора ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Божко С.Л. органiзовує роботу зi збуту виробленої продукцiї, забезпечення виробництва необхiдною сировиною та матерiалами, керує транспортними структурами пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 26 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Божко С.Л. обiймав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння - комерцiйного директора ПАТ НЗФ. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольшанський Володимир Iллiч

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Ольшанський В.I. займав посаду члена правлiння, директора з виробництва та технологiї ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Ольшанський В.I. забезпечує безперебiйну роботу цехiв з виробництва основної продукцiї пiдприємства, керує проведенням науково-дослiдницьких робiт, органiзовує роботу з лiцензування, патентування, технологiєю виробництва та експертизи продукцiї. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 35 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Ольшанський В.I. обiймав посаду члена правлiння, директора з виробництва та технологiї ПАТ НЗФ. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дьомочкiн Дмитро Вiталiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний та економiчний факультети

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Дьомочкiн Д.В. займав посаду члена правлiння, директора з персоналу та соцiальних питань ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймав участь в засiданнi правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснював керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшував питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння був пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовував виконання їх рiшень.
Дьомочкiн Д. В. органiзовував роботу персоналу, керував структурними пiдроздiлами, якi вiдповiдають за соцiально-побутове обслуговування. Посадова особа не займала нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. Стаж керiвної роботи – 32 роки. Iнформацiя щодо загального стажу роботи Дьомочкiна не надана у зв`язку з вiдсутнiстю даних. Протягом останнiх п’яти рокiв Дьомочкiн Д.В. обiймав посаду члена правлiння, директора з персоналу та соцiальних питань ПАТ НЗФ. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа була обрана на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.
Посадова особа була звiльнена 16 грудня 2014 року в зв’язку з поданою заявою про вихiд на пенсiю. Посадова особа була обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Камбаров Олег Аббасович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет промислового та цивiльного будiвництва

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Камбаров О.А. займав посаду члена правлiння, директора з капiтального будiвництва ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Камбаров О.А. органiзовує роботу з капiтального будiвництва та ремонту будiвель пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 40 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Камбаров О.А. обiймав посаду члена правлiння, директора з капiтального будiвництва ПАТ НЗФ. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Руслан Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, головним бухгалтером ПАТ НЗФ Пономаренко Р.В. займав посаду головного бухгалтера ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Пономаренко Р.В. органiзовує роботу з бухгалтерського облiку та аудиту пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 20 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Пономаренко Р.В. обiймав посаду головного бухгалтера ПАТ НЗФ. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борзенков Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, Вище полiтичне училище МВС СРСР, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Борзенков С. I. займав посаду директора з економiчної безпеки ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Борзенков С. I органiзовує роботу з забезпечення економiчного захисту дiяльностi ПАТ НЗФ. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 30 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Борзенков С. I. обiймав посаду директора з економiчної безпеки ПАТ НЗФ. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котляренко Олександр Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Державна гiрнича академiя, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду голови Наглядової ради Котляренко О.В. займав посади голови Наглядової ради ПАТ НЗФ, заступника директора ТОВ "Прайм Капiтал"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

Керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами, скликає засiдання наглядової ради, головує на її засiданнях, органiзує пiдготовку питань до розгляду та ведення протоколу на засiданнях наглядової ради. Пiдписує трудовий контракт з головою правлiння. Аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння. Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Котляренко О.В. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 25 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв i на даний час займає посаду заступника директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прайм Капiтал". Iнформацiї щодо реквiзитiв цього пiдприємства ПАТ НЗФ не надано. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хорольська Тетяна Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, юридична академiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, правознавство

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Хорольська Т. С. займала посаду головного юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння ТОВ „ЦIК”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Хорольська Т. С. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 11 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади головного юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ЦIК” (код ЄДРПОУ 35739406, 49050, м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна б.137), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Громова Катерина Святославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет внутрiшнiх справ України, правознавство

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Громова К. С. займала посаду юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння ТОВ "ЦIК".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Громова К. С. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 7 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ЦIК” (код ЄДРПОУ 35739406, 49050, м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна б.137), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дорош Ганна Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний аграрний унiверситет, менеджмент органiзацiй

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Дорош Г. А. займала посаду експерта Департаменту корпоративного управлiння ТОВ „ЦIК”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Дорош Г. А. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 6 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади експерта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ЦIК” (код ЄДРПОУ 35739406, 49050, м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна б.137), у ПАТ НЗФ немає.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреас Марангос

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Унiверситет Лутона, факультет права

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена наглядової ради Андреас Марангос займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ, керiвника корпоративно-комерцiйного вiддiлу Компанiї «Andreas SofocleousCo».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Андреас Марангос грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 15 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду керiвника корпоративно-комерцiйного вiддiлу Компанiї «Andreas SofocleousCo». Займає посаду керiвника компанiї „Марангос & Хаджiпапа ЛЛС” Iнформацiї щодо реквiзитiв цих товариств ПАТ НЗФ не надано. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олександр Ратнер

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Ленiнградський санiтарно-гiгiєнiчний медичний iнститут, лiкувальний факультет

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Олександр Ратнер займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Олександр Ратнер грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 31 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад та займання посад на iнших пiдприємствах у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнiненко Олег Станiславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет за спецiальнiстю менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Гнiненко О. С. займав посаду проектного менеджера Праймкеп Сайпрус ЛТД

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Гнiненко О.С. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 11 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв, крiм посади проектного менеджера Праймкеп Сайпрус ЛТД (г. Днепропетровск), у ПАТ НЗФ немає. Займає посаду головного економiста Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Прайм Капiтал” Iнформацiї щодо реквiзитiв цих товариств ПАТ НЗФ не надано. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гайворонська Тетяна Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, фiнанси i кредит

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Гайворонська Т .В. займала посаду директора ТОВ "РУДНЕКС"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Гайворонська Т .В. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 15 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв, крiм посади директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "РУДНЕКС" (34499705, 49017, м. Днiпропетровськ, вул. Кам’янська, 36/325), у ПАТ НЗФ немає. Займає посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „АЛЬФАТРЕЙДЕР”. Iнформацiї щодо реквiзитiв компанiї ПАТ НЗФ не надано. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних . Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спектор Михайло Йосипович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Всеросiйська державна податкова академiя Мiнiстерства Росiйської Федерацiї з податкiв та зборiв, правознавство

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Спектор М.Й. займав посаду члена наглядової ради ПАТ НЗФ, президента ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Спектор М.Й. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 24 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв i на даний час займає посаду Президента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (01000, м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкiнська, 5-7/29) Iнформацiя щодо коду ЄДРПОУ ПАТ НЗФ не надано. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баум Борис Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Ризький Мiжнародний коледж економiки та бiзнесу адмiнiстрацiї-бакалавр бiзнес адмiнiстрацiї-маркетинг, Унiверситет Пеппердайн, штат Калiфорнiя США, магiстр бiзнес

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Баум Б.П. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ, помiчника Президента ТОВ „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Баум Б.П. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв Баум Б. П. займав посаду помiчника Президента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”. Iнформацiї щодо реквiзитiв компанiї ПАТ НЗФ ненадано. Займає посаду голови спостережної ради ПАТ "Перший iнвестицiйний банк" (код ЄДРПОУ 26410155, 04073, м.Київ, пр.Московський, буд.6). Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах та загального стажу роботи у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiнер Євгенiй Леннорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Незакiнчена вища, Харкiвський iнститут iнженеров комунального будiвництва, iнженер

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Гiнер Є.Л. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ, Президента ПФК ЦСКА, Росiя.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2014 року Гiнер Є.Л. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв Гiнер Є. Л. займав посаду Президента ПФК ЦСКА, (Росiя, Москва, пр-т Ленiнградський,39). Iншої iнформацiї ПАТ НЗФ не надано. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах та загального стажу роботи у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акудович Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища, Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, правознавство

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду голови ревiзiйної комiсiї Акудович А. О. займав посаду юрисконсульта ТОВ "РАНЕЯ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

Керує роботою ревiзiйної комiсiї товариства. Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на засiданнях ревiзiйної комiсiї, органiзує ведення протоколiв ревiзiйної комiсiї. Представляє ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Протягом 2014 року Акудович А. О. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 7 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади юрисконсульта Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "РАНЕЯ" (код ЄДРПОУ 36495272, 49000, м. Днiпропетровськ, спуск Лоцманський, 12а), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiкуш Iгор Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, фiнанси

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Пiкуш I. С. займав посаду економiста ТОВ „Прайм Капiтал”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Протягом 2014 року Пiкуш I. С. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 11 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади економiста Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Прайм Капiтал”, у ПАТ НЗФ немає. Iнформацiї щодо реквiзитiв товариства ПАТ НЗФ не надано. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рязанцева Олена Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища, Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет, менеджмент органiзацiй

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Рязанцева О. В. займала посаду директора ТОВ „ПРАДО”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Протягом 2014 року Рязанцева О. В. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 18 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв, крiм посади директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ПРАДО”, у ПАТ НЗФ немає. Займає посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „IНВЕСТМЕНТ ЕВАЙЗОРС ГРУПП”. Iнформацiї щодо реквiзитiв цих компанiй ПАТ НЗФ не надано. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вельк Юлiя Вiталiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища, Нацiональна гiрнича академiя, менеджмент органiзацiй

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Вельк Ю. В. займала посаду директора ТОВ «АЕФ»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Протягом 2014 року Вельк Ю. В. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 20 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЕФ» (код ЄДРПОУ 31647715, 49005, м. Днiпропетровськ, Глобинська, 2), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антонова Наталiя Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища, Київський державний економiчний унiверситет, бухгалтерський облiк, контроль та аналiз господарської дiяльностi, квалiфiкацiя - економiст

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Антонова Н. А. займала посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ НЗФ, головного бухгалтера ТОВ „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Протягом 2014 року Антонова Н. А. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 26 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна” (м. Київ, вул. Госпiтальна, 4-а). Займає посади на iнших пiдприємствах: члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „Кiровоградобленерго” м. Кiровоград, пр. Комунiстичний,15; члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЕК Севастопольенерго”; члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЕК Херсонобленерго” м. Херсон, вул. Пестеля,5; члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЕК Житомиробленерго” м. Житомiр, вул. Пушкiнська,32/8; члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЕК Одесаобленерго” м. Одеса, вул Садова, 3; члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЕК Рiвнеобленерго” м. Рiвне, вул. Князя Володимира,71; члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЕК Київобленерго” м. Київ, вул. Стеценка,1-а; економiста ТОВ „Найкращий дiм”; економiста ТОВ „Незалежна iнвестицiйна агенцiя”; економiста ТОВ „Перспективнi iнвестицiйнi програми”; економiста ТОВ „УIФК-iнвест; економiста ТОВ „ЦУП-Буча”; економiста ТОВ „НАК плюс”. Iнформацiї щодо повних реквiзитiв компанiй у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних . Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Куцiн Володимир Семенович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

Метельченко Андрiй Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний iнженер

Лапiн Євген Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - комерцiйний директор

Божко Сергiй Леонiдович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Ольшанський Володимир Iллiч

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Дьомочкiн Дмитро Вiталiйович

 

2

0.00000013

2

0

0

0

Член правлiння

Камбаров Олег Аббасович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Пономаренко Руслан Валерiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Борзенков Сергiй Iванович

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Голова Наглядової ради

Котляренко Олександр Валерiйович

 

5

0.0000003

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Хорольська Тетяна Сергiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Громова Катерина Святославiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Дорош Ганна Анатолiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Андреас Марангос

 

5

0.0000003

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Олександр Ратнер

 

5

0.0000003

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Гнiненко Олег Станiславович

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Гайворонська Тетяна Володимирiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Спектор Михайло Йосипович

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Баум Борис Петрович

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Гiнер Євгенiй Леннорович

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Акудович Андрiй Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Пiкуш Iгор Сергiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Рязанцева Олена Василiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Вельк Юлiя Вiталiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Антонова Наталiя Анатолiївна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

21

0.000001

21

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД (MANJALOM LIMITED)

172982

д/в Кiпр д/в Limassol ZINAS KANTHER AND ORIGENOUS, P.C. 3035

156752036

10.1032

156752036

0

0

0

ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД (DOLEMIA CONSULTING LTD)

206221

д/в Кiпр д/в Limassol , Petrou Tsirou, 71, SWEPCO COURT 8, Flat/Office M

282622299

18.2156

282622299

0

0

0

РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛДТ (ROUGELLA PROPERTIES LTD)

206411

д/в Кiпр д/в Limassol Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, P.C. 3026

246168033

15.8660

246168033

0

0

0

СОНЕРIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (SONERIO HOLDINGS LTD)

216544

д/в Кiпр д/в Limassol Gkropious, 13 Naafi, P.C. 3076

243435928

15.6899

243435928

0

0

0

СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (SOFALON INVESTMENTS LIMITED)

177989

д/в Кiпр д/в Limassol ERECHTHEIOU, 10A, P.C. 3075

240535184

15.5031

240535184

0

0

0

ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (TREELON INVESTMENTS

177950

д/в Кiпр д/в Limassol GIANNI PAPADOPOULOU, 4, NEA EKALI

234301237

15.1011

234301237

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/в

 

0

0

0

0

0

0

Усього

1403814717

90.48

1403814717

90.48

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31037030

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/в Днiпропетровськ вул. Челюскiна, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294699

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2015

Міжміський код та телефон

0562-360785

Факс

0562-360785

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

Опис

Договiр мiж ПАТ НЗФ та ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я" № 20-04-2011/01-Д вiд 20.04.2011.
За умовами договору ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я"здiйснює послуги зi зберiгання цiнних паперiв на рухунку у цiнних паперах власника, зберiгання та облiк цiнних паперiв депонентiв, що зберiгаються у зберiгача, здiйснює iншi депозитарнi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д/в Київ вул.Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-3777265

Факс

044-2791249

Вид діяльності

д/в

Опис

Договiр мiж ПАТ НЗФ та ПАТ НДУ № Е-9136/П/1305632 вiд 10.10.2013.
З 26.01.2015 ПАТ НДУ знаходиться за адресою 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8.
За умовами договору ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" здiйснює надання ПАТ НЗФ послуг щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування операцiй ПАТ НЗФ щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та ослуговування операцiй щодо випущених цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20219083

Місцезнаходження

49044 Україна Дніпропетровська д/в Днiпропетровськ вул.Гоголя, 15а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

056-3701976

Факс

056-3701976

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Термiн чинностi свiдоцтва подовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 № 221/3.
За умовами договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД" здiйснює послуги з виконання аудиту фiнансової звiтностi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ТЕЗIС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33248467

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/в Днiпропетровськ вул.Челюскiна, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

056-3774428

Факс

056-3738023

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi права

Опис

За умовами договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ТЕЗIС" здiйснює послуги з надання юридичних консультативних послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Фiзична особа - пiдприємець Кращенко Марина Гамидiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Код за ЄДРПОУ

д/в

Місцезнаходження

50086 Україна Дніпропетровська д/в Кривий Рiг вул.Л.Бородича, 7д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

056-4040554

Факс

056-4040554

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi права

Опис

За умовами договору Фiзична особа - пiдприємець Кращенко Марина Гамидiвна здiйснює послуги з надання юридичних консультативних послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20602681

Місцезнаходження

69095 Україна м. Київ д/в Київ вул.Фрунзе, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 584501

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.06.2011

Міжміський код та телефон

044-4636421

Факс

044-2308638

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" здiйснює послуги з медичного страхування (безперервного страхування здоров`я).
ПАТ НЗФ надає послуги Запорiзька фiлiя (69095, м.Запорiжжя, вул.Гоголя, 149, корп.1, оф.2)

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13622789

Місцезнаходження

69068 Україна Запорізька д/в Запорiжжя вул.8-го Березня, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569307

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.01.2011

Міжміський код та телефон

0612-391636

Факс

0612-391636

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО" надає послуги з страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д/в Київ пр.Перемоги, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500442

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.12.2009

Міжміський код та телефон

044-5360020

Факс

044-5360021

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" надає послуги зi страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв.
ПАТ НЗФ надає послуги Нiкопольська фiлiя (53210, Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, пр.Трубникiв, 17).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ IНГОССТРАХ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33248430

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська д/в Днiпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 584787

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.08.2011

Міжміський код та телефон

044-2309930

Факс

044-2300930

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ IНГОССТРАХ" надає страховi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32495221

Місцезнаходження

49044 Україна Дніпропетровська д/в Днiпропетровськ бул.Катеринославський, 2, 6 пов. офiс 603

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500023

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.12.2009

Міжміський код та телефон

056-3723010

Факс

056-3723020

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" надає страховi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24175269

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д/в Київ Глибочицька, 44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 483130

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2009

Міжміський код та телефон

044-2077272

Факс

044-2077276

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" надає послуги зi страхування вiд нещасних випадкiв.
ПАТ НЗФ надає послуги Днiпропетровська фiлiя (49000, м.Днiпропетровськ, вул.Комсомольська, 8)

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.12.1994

515/1/94

Мiнiстерство фiнансiв України

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

19594640

4898660

100.00

Опис

Перший випуск акцiй в кiлькостi 19 594 640 шт пiсля створення Вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв" згiдно з наказом Мiнiстерства промисловостi України вiд 01.03.1994 № 43.

 

15.04.1997

319/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

283943340

70985835

100.00

Опис

Додатковий випуск акцiй акцiй в кiлькостi 283 943 340 шт у зв`язку зi збiльшенням статутного капiталу на суму iндексацiї основних фондiв.

 

22.12.1999

221/04/1/99

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

303537980

75884495

100.00

Опис

Свiдоцтво видано на простi iменнi акцiї в кiлькостi 303537980 шт на сумму 75884495 грн.

 

27.12.2007

551/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 0400061000

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

1551537980

387884495

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22.11.2007 прийнято рiшення про здiйснення закритого розмiщення акцiй товариства додаткової емiсiї в кiлькостi 1 248 000 000 штук, номiнальної вартостi 0,25 грн. Мета додаткової емiсiї - залучення iнвестицiй для поповнення обiгових коштiв, для подальшого технiчного та соцiального розвитку товариства, а також для збiльшення статутного капiталу товариства.

 

13.06.2008

231/1/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 400040257

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.27

1551537980

418915254.60

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 29.04.2008 прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства на 31 030 759,60 грн за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 0,02 грн.

 

17.05.2011

252/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000166011

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.27

1551537980

418915254.60

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.2011 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства. Даних щодо ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, немає. Товариство не пiдтримує лiстинг свої цiнних паперiв на жоднiй фондовiй бiржi.

 


XI. Опис бізнесу

Будiвництво заводу було розпочато у листопадi 1962 року. Пiдприємство почало виплавляти феросплави у березнi 1966 року. Пiдприємство засноване вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 1 березня 1994 року № 43 шляхом перетворення державного пiдприємства „Нiкопольський завод феросплавiв” у вiдкрите акцiонерне товариство „Нiкопольський завод феросплавiв”. 5 квiтня 2011 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ НЗФ було прийнято рiшення про змiну найменування товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ” на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ”. Протягом 2014 року важливих подiй, таких як злиття, подiл, перетворення, приєднання, видiл не сталося.

 

Управлiння пiдприємством i контроль за його дiяльнiстю здiйснюють загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя.
Правлiння товариства складається з дев’яти осiб: голови правлiння, заступника голови правлiння - комерцiйного директора, заступника голови правлiння - головного iнженера, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв та п'яти членiв правлiння.
Головi правлiння, генеральному директору заводу безпосередньо пiдпорядкованi заступник генерального директора заводу за якостi - начальник вiддiлу технiчного контролю, заступник генерального директора заводу iз загальних та соцiальних питань; заступник генерального директора заводу з цивiльного захисту; помiчник генерального директора заводу; медико-санiтарна частина; управлiння персоналом; вiддiл редакцiї газети "Електрометалург" та телестудiя.
Заступнику голови правлiння - комерцiйному директору пiдпорядкованi управлiння збуту й управлiння поставок та забезпечення виробництва, до складу якого увiйшли дiльницi складського господарства, вiддiли: матерiально-технiчного постачання, сировини та палива, устаткування та запасних частин, планування та контролю закупок. Також йому пiдпорядкованi автотранспортний цех та залiзничний цех.
Заступнику голови правлiння - головному iнженеру безпосередньо пiдпорядкованi центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї, служба охорони працi, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, проектно-конструкторський вiддiл, вiддiл iнвестицiй та розвитку пiдприємства, лабораторiя захисту водного та повiтряного басейнiв, центр обробки iнформацiї та зв'язку, вiддiли головного механiка та головного енергетика.
Вiддiл головного механiка очолює головний механiк, йому пiдпорядкованi цех з ремонту металургiйного устаткування № 1 та ремонтно-механiчний цех.
Головний енергетик очолює вiддiл головного енергетика, керує роботою теплосилового цеху, цеху мереж та пiдстанцiй, цеху з ремонту металургiйного устаткування № 2, вiддiлення гiдротехнiчних, очисних споруд та водопостачання.
Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв керує роботою фiнансового вiддiлу.
Директор з економiки та працi керує роботою планово-економiчного вiддiлу, цеху виробництва трикотажу та вiддiлу наукової органiзацiї працi.
Члену правлiння, директору з виробництва та технологiї безпосередньо пiдпорядкованi основнi виробничi структурнi пiдроздiли ПАТ НЗФ: цех виробництва феросплавiв, плавильний цех № 9, агломерацiйний цех, цех вторинної переробки феросплавного виробництва, дiльниця шлакового лиття, виробничо-технiчне управлiння.
Директору з економiчної безпеки пiдпорядкована служба економiчної безпеки, що складається з вiддiлу контролю договорiв та закупок, оперативно-аналiтичного вiддiлу, загону вiдомчої воєнiзованої охорони, вiддiлу зовнiшньої охорони та контролю за супроводженням вантажiв, вiддiлу контролю виробництва та реалiзацiї готової продукцiї, вiддiлу вiдеоспостереження та технiчних засобiв контролю та бюро перепусток.
Член правлiння, директор з капiтального будiвництва керує роботою вiддiлу капiтального будiвництва, ремонтно-будiвельного цеху та цеху благоустрою.
Заступнику генерального директора заводу з загальних та соцiальних питань вiдносяться комбiнат громадського харчування i торгiвлi, адмiнiстративно-господарський вiддiл та вiддiл управлiння соцiальними об'єктами.
Начальнику вiддiлу управлiння соцiальними об'єктами пiдпорядкованi група з загальних питань, палац культури "Електрометалург", санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург", дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова, готель "Нiкополь", мiська база вiдпочинку, водноспортивна база та база вiдпочинку "Чорноморське узбережжя". Санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург" та дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова є вiдокремленими структурними пiдроздiлами ПАТ НЗФ. Мiсцезнаходження санаторiю-профiлакторiю "Електрометалург": 53222, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул.Ширшова, 53. У санаторiї-профiлакторiї надаються послуги з вiдпочинку та оздоровлення працiвникiв пiдприємства, а також продаються путiвки iншим пiдприємствам. Санаторiй-профiлакторiй постiйно розширює перелiк видiв процедур. Мiсцезнаходження дитячого оздоровчого табору iм. В.Усова: 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, р .. Скадовськ, вул. Цукури, 6. Табiр органiзовує вiдпочинок дiтей вiком вiд 7 до 16 рокiв.
Головний бухгалтер через головну бухгалтерiю заводу органiзовує бухгалтерський облiк i здiйснює функцiональне та методологiчне керiвництво роботою бухгалтерiї структурних пiдроздiлiв.
Директору з юридичних та корпоративних питань пiдпорядкованi юридичний вiддiл та вiддiл корпоративних фiнансiв та зв'язкiв.
Заступнику генерального директора заводу з цивiльного захисту пiдпорядкованi група цивiльного захисту та газорятувальна служба.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй ПАТ НЗФ в даний час не має.
На протязi 2014 року в структурi ПАТ НЗФ вiдбулися змiни.
З органiзацiйної структури ПАТ НЗФ виведено ремонтно-будiвельний цех № 1 та ремонтно-будiвельний цех № 2. На їх основi створено ремонтно-будiвельний цех.
З органiзацiйної структури також виведено штаб цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй. На його основi створена група цивiльного захисту.
Також була введена посада заступника генерального директора заводу з цивiльного захисту, якому пiдпорядкували групу цивiльного захисту.
З органiзацiйної структури виведено цех електродної маси з переведенням виробництва до плавильного цеху № 9.
Була введена посада заступника генерального директора заводу з загальних та соцiальних питань з пiдпорядкуванням йому комбiнату громадського харчування i торгiвлi, адмiнiстративно-господарського вiддiлу та вiддiлу управлiння соцiальними об'єктами

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5875 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10 осiб.
Фонд оплати працi за 2014 рiк склав 399 394,7 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився на 87 330,3 тис. грн вiдносно попереднього перiоду.
Кадрова програма ПАТ НЗФ спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Всього на пiдприємствi працює 5985 працiвникiв, з них 1586 жiнок. Середнiй вiк працюючих – 42,2 роки. Пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 1354 працiвника. Протягом 2014 року пiдготовленi новим професiям 37 працiвникiв, перепiдготовленi 509 працiвникiв, пiдвищили квалiфiкацiю 603 чол. у тому числi: на виробничо-технiчних курсах – 460 чол., курсах цiльового призначення – 94 чол., курсах бригадирiв i старших робiтникiв – 49 чол. Пройшли спецiальне навчання з питань охорони працi – 416 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 335 керiвникiв та спецiалiстiв заводу, в тому числi: 29 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв з Правил будови i безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском; 28 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв з Правил будови i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних машин; 30 керiвникiв i спецiалiстiв з цехiв з Правил охорони працi у газовому господарствi пiдприємств ЧМ; 14 керiвникiв з вимог ДСТУ ISO 9001:2009; 26 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв на право допуска до виконання газонебезпечних робiт у газозахиснiй апаратурi; 28 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв з Правил будови i безпечної експлуатацiї пiдйомникiв; 26 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв з Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi; з вiдривом вiд роботи пiдвищили квалiфiкацiю 75 керiвникiв та спецiалiстiв заводу; 24 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв з Правил будови i безпечної експлуатацiї навантажувачiв; 25 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв з Правил безпеки при виробництвi та споживаннi продуктiв розподiлу повiтря; 30 керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, вiдповiдальних за пожежну безпеку при проведеннi зварювальних та iнших вогневих робiт iз використанням вiдкритого вогню.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АСОЦIАЦIЯ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ УКРАЇНИ", 04050, м.Київ, вул.Артема, 60.
Основнi функцiї Асоцiацiї:
- захист iнтересiв платникiв податку;
- пiдвищення рiвня їх знань через проведення семiнарiв, вебiнарiв;
- монiторинг та роз’яснення iз застосування податкового законодавства.
Термiн участi - безстроковий.
УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ, 49000, Днiпропетровська обл., м.Днiпропетровськ, пл.Ленiна, буд.1, кв.254.
Основна дiяльнiсть та функцiї Асоцiацiї :
- координацiя господарської дiяльностi Учасникiв;
- сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України, створення постiйно дiючого незалежного третєйського суду;
- представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами в межах наданих Учасниками повноважень;
- всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв’язання, пов’язаних з виробництвом, збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном;
- координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягiв експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку;
- сприяння у виробництвi та збутi на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України;
- здiйснення аналiзу внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз кон’юктури цих ринкiв; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв;
- здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення передового вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно - лiцензiйної допомоги;
- сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб’єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiйних проектiв та кредитних лiнiй, сприяння в залученнi закордонних iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї;
- взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї i професiоналiзму працiвникiв Учасникiв;
- подання пропозицiй, розробка проектiв нормативних актiв, їх супроводження з метою удосконалення чинного законодавства України, що регулює господарську дiяльнiсть Учасникiв, що стосуються дiяльностi галузi, в тому числi, спрямованих на стабiлiзацiю податкової системи, митного оподаткування, цiнової та соцiальної полiтики держави;
- пiдготовка правової документацiї, що вiдповiдає iнтересам Учасникiв у їх вiдносинах з третiми особами, укладення рiзноманiтних угод як в Українi, так i за її межами згiдно з дiючим законодавством, якi вiдповiдають метi Асоцiацiї;
- визначення прiоритету i розробка комплексних науково-технiчних програм в областi створення i виробництва, застосування нових матерiалiв, технологiй та устаткування для розвитку галузi;
- органiзацiя та проведення в Українi та за її межами заходiв, направлених на пропаганду та рекламу науково-технiчних досягнень та продукцiї Учасникiв, iнформацiйна пiдтримка, сприяння в освiтленнi дiяльностi Учасникiв у засобах СМI, редакцiйно-видавнича дiяльнiсть, у т.ч. пiдготовка i випуск довiдкової, iнформацiйно-методичної, рекламно-комерцiйної й iншої друкованої продукцiї;
- здiйснення iнформацiйного i консультацiйного забезпечення членiв Асоцiацiї в областi права, економiки, менеджменту, маркетингу, розробка, придбання, впровадження i супровiд програмних засобiв у сферi професiйних iнтересiв членiв Асоцiацiї.
Термiн участi – безстроковий.

 

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установами для отримання прибутку в 2014 роцi ПАТ НЗФ не проводило.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї ПАТ НЗФ з боку третiї осiб протягом 2014 року не було.

 

Бухгалтерський облiк пiдприємства ведеться керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV, мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, Податковим кодексом України, iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер, який забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку передбачених Законом «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», складання фiнансової звiтностi та iншої звiтностi на вимогу власникiв, органiв статистики й подання у встановленi строки. Право першого пiдпису на фiнансовiй, податковiй, статистичнiй звiтностi, банкiвських розрахунково-платiжних документах надається головi правлiння, генеральному директору заводу (виконуючому обов‘язки генерального директора заводу згiдно з довiренiстю), на час його вiдсутностi право першого пiдпису надається – виконуючому обов‘язки генерального директора, згiдно з наказом по пiдприємству. Головному бухгалтеру надається право другого пiдпису, на час вiдсутностi головного бухгалтера право другого пiдпису надається – заступнику головного бухгалтера, згiдно з наказом по пiдприємству. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складались пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Згiдно з пунктом 1.3 Положення «Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 88 вiд 24.05.95, всi первиннi документи, облiковi регiстри, фiнансова, статистична та iнша звiтнiсть складаються державною мовою. Iнформацiя, що мiстилась у прийнятих до облiку первинних документах, систематизувалась на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображались також у валютi розрахункiв та платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо. Данi аналiтичних рахункiв були тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Регiстри бухгалтерського облiку мають назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi. Господарськi операцiї були вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi. Пiдприємство вживало всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та забезпечувало їх належне зберiгання протягом встановленого строку. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань проводилась вiдповiдно до ст. 10 Закону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та iнших нормативних документiв, зокрема Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 р. № 69, iнвентаризацiю дорогоцiнних металiв вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок одержання, використання, облiку та зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 6 квiтня 1998р. № 84. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових iнвентаризацiй активiв та зобов‘язань, списання основних засобiв, малоцiнних, iнших матерiальних цiнностей тощо) склад iнвентаризацiйної комiсiї встановлювався Наказом по пiдприємству. Позаплановi iнвентаризацiї проводились згiдно з розпорядженням по структурному пiдроздiлу або згiдно з розпорядженням головного бухгалтера заводу. Додатково до завдань, обумовлених Iнструкцiєю № 69, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю покладались завдання з визначення ефективностi застосовуваних на пiдприємствi принципiв, методiв i процедур облiкової полiтики, з проведення робiт щодо оцiнки активiв та зобов‘язань, з розробки та затвердження пропозицiй щодо їх змiни на наступний звiтний рiк. Iнвентаризацiя основних засобiв здiйснювалась не рiдше 1 разу на 2 роки. У разi необхiдностi створювались оцiночнi комiсiї для проведення приймання, списання, оцiнки активiв i зобов'язань. Склад оцiночної комiсiї встановлювався той самий, що й для проведення рiчної iнвентаризацiї. Залучались у разi необхiдностi для проведення оцiнки окремих об'єктiв активiв спецiалiзованих незалежних оцiнювачiв. Податковий облiк здiйснювався на пiдставi даних бухгалтерського облiку за МСФЗ та подавалась податкова звiтнiсть згiдно з Податковим кодексом України та iншими законодавчими та нормативними вимогами, якi регулюють питання оподаткування. В податковому облiку до доходiв включалась загальна суму доходу вiд усiх видiв дiяльностi, отриманого (нарахованого) протягом звiтного перiоду в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах як на територiї України, її континентальному шельфi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, так i за їх межами.
Визнання доходiв вiд реалiзацiї: дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнавався за датою переходу покупцевi права власностi на такий товар, причому сума попередньої оплати та авансiв у рахунок оплати товарiв, виконаних робiт, наданих послуг не враховувався для визначення об’єкта оподаткування. У податковому облiку склад статей виробничої собiвартостi визначався на пiдставi вимог п. 138.8 податкового кодексу. До складу виробничої собiвартостi, вiдносилися витрати безпосередньо пов'язанi iз виробництвом товарiв, виконанням робiт, послуг, якi включають: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, амортизацiю виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв, загальновиробничi витрати, вартiсть отриманих робiт, послуг, iншi прямi витрати. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в податковому облiку розраховувались на основi даних синтетичних рахункiв Головної книги з урахуванням вимог податкового кодексу України. Облiкова полiтика застосовувалась таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю узгоджувались з вимогами Закону про бухоблiк та кожного конкретного МСФЗ. Застосовувались перед усiм тi пiдходи та методи для ведення бухоблiку i надання iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi МСФЗ i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства. Згiдно з Концептуальними основами пiдготовки та складання фiнансової звiтностi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм Звiту про рух грошових коштiв) проводились згiдно принципу нарахування так, щоб результати операцiй та iнших подiй вiдображались в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримувало чи сплачувало кошти. Вiдображались доходи в звiтi про прибутки та збитки в тому перiодi, коли вони були заробленi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечить визначення фiнансового результату звiтного перiоду спiвставленням доходiв звiтного перiоду з витратами, здiйсненими для отримання цих доходiв. При складаннi фiнансових звiтiв визначалась величина суттєвостi статтi в розмiрi 100 тис. грн. стосовно подiй минулих перiодiв. Облiк об‘єктiв основних засобiв здiйснювався за переоцiненою вартiстю. Основнi засоби класифiкувались за такими групами: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). Iншi необоротнi матерiальнi активи: бiблiотечнi фонди, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА), незавершенi капiтальнi iнвестицi. До необоротних активiв вiдносились матерiальнi активи, якi пiдприємство утримувало з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї), встановлений засiданням виробничої комiсiї, становить бiльше року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 2 500 грн. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносились активи вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 2 500 грн. i очiкуваний термiн корисного використання бiльше року. Об‘єкт основних засобiв визначався активом, якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю придбання (створення) активу. Одиницею облiку основних засобiв був об‘єкт основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювалась прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об‘єкта основних засобiв при визнаннi його активом. Нарахування амортизацiї починалась з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому основнi засоби стали придатними для використання. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв вважалась несуттєвою при обчисленнi суми, що амортизується та прийнята рiвною нулю. Строк корисного використання активу переглядався на кiнець кожного фiнансового року, якщо очiкування вiдрiзнялись вiд попереднiх оцiнок. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховувались в першому мiсяцi використання об‘єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцiнки, проводилась з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнювалась рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено. До вартостi незавершеного будiвництва вiдносились витрати на придбання обладнання, запасiв, передплати на їх придбання, плати за послуги. Амортизацiя цих активiв не починалась до моменту, коли вони стають придатними для використання. Витрати за позиками, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, капiталiзуються в складi вартостi цього активу. Визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв припинявся, коли об’єкт вибув або пiдприємство не очiкує майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття. До балансової вартостi основних засобiв вiдносились витрати на модифiкацiю основного засобу, якщо задовольнялися критерiї визнання активом. У випадках удосконалення або замiни окремих частин основного засобу в балансовiй вартостi об'єкта визначалась собiвартiсть замiнюваної частини такого об'єкта, коли витрати понесенi, якщо задовольняються критерiї визнання. Балансова вартiсть тих частин, якi замiнювались, списувались з балансу. Витрати на ремонти, технiчне обслуговування, виконання регулярних технiчних оглядiв для виявлення несправностей, незалежно вiд того, чи замiнюються частини об'єкта, визначались витратами перiоду, в якому вони понесенi. Облiк нематерiальних активiв складався за кожним об'єктом нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи класифiкувалися за такими групами: авторськi та сумiжнi з ними права, iншi нематерiальнi активи. Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображався в балансi, якщо iснувала ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартiсть могла бути достовiрно визначена. Нематерiальний актив, отриманий в результатi розробки, вiдображався в балансi за умов, якщо пiдприємство мав: намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, у якому вiн придатний для реалiзацiї або використання; можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї або використання нематерiального активу; iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематерiального активу. Якщо нематерiальний актив не вiдповiдав вказаним критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з його придбанням чи створенням, визнавались витратами того звiтного перiоду, протягом якого вони були здiйсненi, без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом. Не визнавались активом, а пiдлягали вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження, витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв, витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховувались на баланс пiдприємства за вартiстю придбання (створення) активу. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювались протягом строку їх корисного використання, який встановлюється, засiданням виробничої комiсiї, при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Строк корисного використання встановлювався окремо для кожного об'єкта нематерiального активу. При визначеннi строку корисного використання об'єкта нематерiальних активiв враховувались: строки корисного використання подiбних активiв, моральний знос, що передбачається, правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори. Амортизацiя нематерiального активу нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починалась з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягали амортизацiї. Визнання балансової вартостi об’єкта нематерiального активу припинявся, коли об’єкт вибув або пiдприємство не очiкувало майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття. Нарахування амортизацiї припинявся, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу. Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї переглядався в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкувались змiни строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод. Фiнансовi iнвестицiї в суб’єкти господарювання з долею в статутному капiталi менше 20% оцiнювались за балансовою вартiстю. Балансова вартiсть – сума, за якою актив визнають у фiнансовiй звiтностi пiсля вирахування накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. На дату складання фiнансової звiтностi пiдприємство оцiнювало зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй виходячи з iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi об’єкта iнвестицiй за вiдповiдний перiод, або вартостi його цiнних паперiв на ринку. Запаси визнавались активом, якщо iснувала iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримує в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавалась їх найменування. У бухгалтерському облiку запаси вiдображались за первiсною вартiстю придбання або собiвартiстю виготовлення. У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображались за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чисту вартiсть реалiзацiї розраховували на кожну звiтну дату з урахуванням обертаємостi по кожному виду запасiв. Суму уцiнки у фiнансовiй звiтностi вiдносили до iнших операцiйних витрат. При вiдпуску матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, сировини ЦВТ у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювали за методом ФIФО (собiвартостi перших за часом надходжень запасiв) за кожним мiсцем зберiганням ТМЦ. При вiдпуску матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, сировини ЦВТ у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювали за методом ФIФО (собiвартостi перших за часом надходжень запасiв) за кожним мiсцем зберiганням ТМЦ. При вiдпуску сировини та технологiчного палива у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювали за методом середньозваженої собiвартостi. Оцiнка вибуття запасiв здiйснювалась для визначення вартостi одиницi запасiв, що вiдпускались на виробництво продукцiї ( робiт i послуг), за кожним мiсцем зберiгання запасiв. Запаси, у виглядi незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв, готової продукцiї при вiдпуску у виробництво, або реалiзацiї оцiнювались за методом середньозваженої собiвартостi. Готова продукцiя, залишки незавершеного виробництва i напiвфабрикати оцiнювались по фактичнiй виробничiй собiвартостi. Вартiсть попутної продукцiї - за оцiночною вартiстю. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключались зi складу активiв з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Суму транспортно-заготiвельних витрат (ТЗВ), яку можливо достовiрно визначити, вiдносили на збiльшення первiсної вартостi одиницi придбаних запасiв. Суму ТЗВ, яку неможливо вiднести до конкретного виду придбаних запасiв узагальнювали на окремому субрахунку "Транспортно-заготiвельнi витрати" та розподiляли за методом середнього вiдсотка при визначеннi суми ТЗВ, якi припали на запаси, що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць. Грошовими коштами визнавали грошовi кошти в касi та депозити до запитання. Еквiвалентами грошових коштiв визнавали короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi, а термiн погашення не перевищує трьох мiсяцiв з дати придбання. Пiд термiном «депозити до запитання» розумiлись суми, що могли бути вилученi у будь-який момент без попереднього повiдомлення (у т.ч. на рахунках банкiв). Безвiдкличнi акредитиви, вiдкритi на користь бенефiцiара (продавця), визнавали такими, що не вiдповiдають визначенню грошових коштiв та їх еквiвалентiв, та вiдображались у фiнансовiй звiтностi окремо. Операцiї за безвiдкличними акредитивами (щодо яких iснує обмеження щодо обмiну чи використання) з погашенням протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду вiдображались в фiнансовiй звiтностi в окремiй в статтi. Операцiї за безвiдкличними акредитивами з погашенням понад дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду класифiкувались як iншi необоротнi активи. Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод. До дебiторської заборгованостi вiдносилась заборгованiсть покупцiв та замовникiв за реалiзованi їм товари, виконанi роботи та послуги; передплата за платежi в бюджет та позабюджетнi фонди; заборгованiсть пiдзвiтних осiб за виданi їм пiдзвiтнi суми; авансовi платежi за товари, роботи, послуги; векселi одержанi в рахунок погашення заборгованостi за продукцiю та iншi види заборгованостi. У фiнансовiй звiтностi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, визнавали по чистiй вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначалась по абсолютнiй сумi сумнiвної заборгованостi виходячи з платоспроможностi кожного дебiтора, та проведення аналiзу платежiв за товари, роботи, послуги. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображалась у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснювалась з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включалась до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої не створювався резерв сумнiвних боргiв, у разi визнання її безнадiйною списувалась за рахунок iнших операцiйних витрат. Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягала погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображалась на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображалась в звiтностi за дисконтованою вартiстю. Ставка дисконтування встановлювалась на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на звiтну дату. Суми податку на додану вартiсть, що виникли в результатi отримання авансiв, передплат за товари (роботи, послуги), а також суми ПДВ, що не ввiйшли до податкового кредиту в зв’язку з вiдсутнiстю податкових накладних та iнше, враховували у складi активiв пiдприємства. Зобов'язання визнавались за результатом попереднiх операцiй, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягало погашенню, то його сума включалась до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання вiдображались в балансi за сумою погашення. Довгостроковi зобов'язання вiдображались в звiтностi за дисконтованою вартiстю. Ставка дисконтування встановлювалась на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на дату складання фiнансової звiтностi. Позиковi кошти класифiкувались як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли пiдприємство мало безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання, щонайменше, на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. До позикових коштiв, визнаних у фiнансовiй звiтностi, включались банкiвськi кредити та iншi позиковi кошти. Суми податку на додану вартiсть, що виникли в результатi надання авансiв, передплат за товари (роботи, послуги), враховували у складi зобов’язань пiдприємства. Фiнансовi активи i зобов'язання, крiм похiдних фiнансових iнструментiв визначались за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi пiдтверджувала цiна операцiї. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, крiм похiдних фiнансових iнструментiв, оцiнювались за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань термiном 180 днiв i менше вважалась їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом. Продажi, розрахунок за якими планувався провести векселями, облiковувався за справедливою вартiстю, яка була отримана або передана при не грошових розрахунках. Справедлива вартiсть визначалась на пiдставi наявних доступних ринкових даних. Отриманi векселi облiковувались за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення. Умовнi активи не визнавали у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiю про них розкривали в примiтках до фiнансової звiтностi, коли ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд їх використання висока. Умовнi зобов'язання не визнавали у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями середня або висока, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiю про умовнi зобов'язання розкривали у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є малоймовiрним. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання не вiдображали. Тимчасовi рiзницi з податку на прибуток вiдображали тiльки в рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Бухгалтерський облiк податку на прибуток облiковувався за витратами (доходом) з податку на прибуток та складався з поточного податку на прибуток з урахуванням вiдстроченого податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу. Вiдстрочений податок на прибуток розраховувався за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникали мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно з виключенням при первiсному визнаннi вiдстроченi податки не визнавались стосовно тимчасових рiзниць при первiсному визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному облiку не впливала нi на фiнансовий, нi на податковий прибуток. Вiдстрочений податок оцiнювався за податковими ставками, якi дiють або планувались до введення в дiю на звiтну дату. буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. Вiдстроченi податковi активи по тимчасовим рiзницям i перенесенi податковi збитки враховувались тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує впевненiсть у тому, що в наявностi буде оподатковуваний прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вiднiмаються. Включали в дохiд тiльки валовi надходження економiчних вигод, якi отриманi чи пiдлягають отриманню на власний рахунок пiдприємства. Суми, отриманi вiд iменi третiх осiб, що не є економiчними вигодами (ПДВ, суми в межах агентських договорiв), з доходу вираховували. Дохiд та реалiзацiю не визнавали, коли суттєвi ризики та винагорода, пов’язанi з власнiстю на товар, не передавалась, а право власностi на такий товар перейшло до покупця. Дохiд вiд надання послуг не визнавали у тому випадку, коли вiн не може бути достовiрно оцiнений i не iснує ймовiрностi вiдшкодування зазнаних витрат, а цi витрати визнаються витратами звiтного перiоду. Якщо в подальшому сума доходу буде достовiрна оцiнена, то доход визнавався за такою оцiнкою. Виручку вiд продажу продукцiї та товарiв визнавався в момент передачi ризикiв та вигод, пов’язаних з правом власностi на товар та коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства i сума доходу може бути достовiрно визначена. Пiдприємство використовує базиси поставки згiдно Iнкотермс 2000: франко – перевiзник (FCA); доставка до пункту призначення (CPT); доставка до кордону (DAF); франко – борт (FOB); вартiсть та фрахт (CFR) та iншi базиси. Виручку вiд продажу продукцiї та товарiв розраховували згiдно договiрних цiн, указаних в специфiкацiях до договорiв поставки. Датою реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) по Українi вважали дату вiдвантаження (передачi) такої продукцiї (робiт, послуг) або дату пiдпису документiв про виконання робiт, надання послуг. При базисi поставки FОВ датою вiдвантаження вважали дату коносаменту. Датою реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) на експорт вважали дату складання ВМД або дату коносаменту при морських перевезеннях, якщо вiн оформлений ранiше ВМД, дату пiдпису документiв при виконаннi робiт, наданнi послуг. Доходи вiдображали по справедливiй вартостi одержаної винагороди за наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi пiдприємства. До фiнансових доходiв включали умовнi процентнi доходи за фiнансовими активами, що облiковувались за амортизованою вартiстю, i прибуток вiд похiдних фiнансових iнструментiв. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляли на кожний об’єкт витрат з використанням обраної бази розподiлу, виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду та включаються до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляли на кожний об’єкт витрат з урахуванням обраної бази розподiлу та нормальної потужностi та включали до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включали до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг). Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складалась в гривнях. Гривня також являлась функцiональною валютою. Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображались у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). Суму авансу отриману за готову продукцiю чи попередньо сплачену в iноземнiй валютi за сировину, роботи виконанi та наданi послуги вiдображали у валютi звiтностi iз застосуванням валютного курсу на дату одержання або сплати авансу. Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводили на дату здiйснення розрахункiв та на дату складання фiнансової звiтностi. Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей про операцiйну дiяльнiсть вiдображали у складi iнших операцiйних доходiв (витрат).

 

Основною продукцiєю ПАТ НЗФ є феросплави: феросилiкомарганець та феромарганець (високо- та середньовуглецевий). Крiм основної продукцiї, завод виробляє близько 50 марок рiзноманiтних флюсiв, агломерат, марганцевi лiгатури, граншлак та щебiнь рiзних фракцiй, електродну масу для внутрiшнiх потреб виробництва. ПАТ НЗФ надає промисловi послуги з виготовлення металопродукцiї, збiрного залiзобетону, нестандартного обладнання, постачання електричної та теплової енергiї. Цех виробництва трикотажу випускає панчiшно-шкарпетковi вироби та бiлизну. Вся продукцiя ПАТ НЗФ є перспективною та вiдповiдає дiючим державним стандартам України. Реалiзацiя основних видiв продукцiї вiд сезонних змiн не залежить.
Основна частина марганцевої сировини використовується в металургiї, що визначає тiсну кореляцiю динамiки показникiв ринкiв феросплавiв i сталi.
Свiтовий ринок марганцевих сплавiв можна охарактеризувати як нестабiльний, так як в 2014 роцi спостерiгалося зниження попиту на марганцевi сплави взагалi та вироблених в Українi зокрема. Всесвiтня Асоцiацiя World Steel Association (WSA) пiдвела пiдсумки роботи свiтової металургiйної галузi в 2014 роцi. За її даними, в 65 країнах, надають регулярну iнформацiю цiєї мiжнародної органiзацiї (на їх частку припадає понад 98% виплавки сталi в свiтi), було вироблено 133,1 млн. т металу, що на 2,9% менше показника аналогiчного перiоду рiчної давностi.
Частка ПАТ НЗФ в обсязi виробництва феросплавiв в Українi у 2014 роцi склала 60%.
У зв'язку iз зростанням виробництва високоякiсних марок сталi з боку кiнцевих споживачiв, виробникам марганцевих сплавiв доводиться переходити на виробництво бiльш високоякiсної сировини, а саме на марганцеву руду з високими характеристиками. На дiяльнiсть пiдприємств феросплавної галузi впливають цiни на сировину, енергоносiї та iнше. При цьому необхiдно зазначити зростання вартостi електроенергiї, сировини та залiзничних тарифiв на перевезення, що вплинуло на собiвартiсть продукцiї при виробництвi марганцевих сплавiв.
На вiтчизняному ринку основними споживачами феросплавiв у 2014 роцi були металургiйнi комбiнати Донбасу, такi як ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм.Iллiча", ПАТ "Єнакiївський металургiйний завод", ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь", ПАТ «Запорiжсталь» та iншi пiдприємства галузi в Українi та Росiї. Також нiкопольськi феросплави експортуються пiдприємствам металургiйної промисловостi в країни Схiдної Європи, Близького Сходу, Пiвнiчної Африки, Пiвденно-Схiдної Азiї, Сполучених Штатiв Америки, Латинської Америки, Європейського Союзу та iнших країн далекого зарубiжжя. Серед споживачiв продукцiї ПАТ НЗФ - металургiйнi комбiнати Молдови, Казахстану, Бiлорусiї. Реалiзацiя продукцiї заводу здiйснюється засобами прямих продажiв та через торговельнi компанiї.Тiльки агресивна маркетингова стратегiя пiдприємства обумовлює розширення ринкiв збуту, а також подальшу експансiю географiї експортних постачань заводу.
До основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можна вiднести:
- по-перше, втрата конкурентноспроможностi українських виробникiв феросплавiв через високi цiни на електроенергiю, частка якої у собiвартостi виробництва дуже висока. Високi цiни на електроенергiю не дають можливостi ефективно конкурувати з iмпортерами, якi поставляють феросплави на ринок України. У виробникiв з Пiвденної Кореї, Македонiї, Iндiї, країн Євросоюзу, Бразилiї та ПАР цiна на електроенергiю значно нижча, а вiдповiдно нижча й собiвартiсть виробництва. Таким чином, цi виробники можуть пропонувати свою продукцiю на свiтовому ринку за бiльш низькою цiною порiвняно з продукцiєю нашого пiдприємства; як наслiдок, на ринок України продовжують поставлятися iмпортнi феросплави.
- по-друге, масовий iмпорт феросплавiв до України, для запобiгання якому здiйснюється робота зi встановлення захисних заходiв у виглядi мiнiмальних цiн, мита та квот. Керiвництво заводу постiйно працює над модернiзацiєю виробничих технологiй з метою пiдтримання на рiвнi технологiчного процесу та вiдповiдностi якостi феросплавiв, вiдповiдно до рiвня покупцiв;
- збiльшення вартостi на сировиннi матерiали, що використовуються. Монiторинг ринкiв постачальникiв сировини на предмет наявностi бiльш низьких цiн на сировину.
Вiдстоювати колишнi ринки збуту продукцiї, а також освоювати новi ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" удається переважно через пiдвищення якостi продукцiї, так як споживачi регулярно пiдвищують вимоги до умов упаковки, транспортування, а також бiльш вигiднi базиси поставки.
Конкурентами ПАТ НЗФ на внутрiшньому ринку були у 2014 роцi ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв", ПАТ "Стаханiвський завод феросплавiв". У Росiї основними конкурентами заводу є Косогорський завод феросплавiв, Саткiнський чувуноплавильний завод, ВАТ "Челябiнський електрометалургiйний комбiнат". У Казахстанi конкурентом ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" є Казахпром, Таразький металургiйний завод. Конкурентне середовище на ринку Грузiї представлене Русметалом та Зестафонським феросплавним заводом. На далекому зарубiжжi основними конкурентами ПАТ НЗФ є виробники з Iндiї, Македонiї, Китаю, Пiвденної Кореї, Європейського Союзу, Бразилiї, ПАР.
Одним iз найважливiших факторiв конкуренцiї є бiльш низька собiвартiсть електроенергiї для даних виробникiв порiвняно з українськими пiдприємствами. Якiсть iндiйської продукцiї, яка iмпортується в Україну, є дуже низькою, де вмiст марганцю 60 % та кремнiю 14 % у силiкомарганцi. Вартiсть такої продукцiї суттєво нижча порiвняно з собiвартiстю виробництва української продукцiї високої якостi.
Продукцiя ПАТ НЗФ вiдрiзняється вiд продукцiї конкурентiв великим вмiстом корисних елементiв. Показник вмiсту марганцю у феросплавах - один з найбiльших у свiтi. Рiзницю також становить рiвень можливостi завантаженостi виробництва.
До особливих вiдмiнностей розвитку свiтової феросплавної галузi у 2014 роцi можна вiднести те, що виплавка сталi в Китаї повiльно скорочується порiвняно з торiшнiм рiвнем. Однак обсяг експорту залишиться високою, а цiни на китайський прокат - низькими. Дешевизнi, при цьому сприятимуть такi чинники як жорстка конкуренцiя всерединi країни i низька вартiсть сировини. Основнi постачальники залiзної руди та коксового вугiлля нiяк не припускали, що Китай раптом припинить нарощувати виплавку сталi вже в 2014-2015 роках. Китайська експортна експансiя починає безпосередньо впливати на сусiдiв. У Японiї виробництво сталi в сiчнi 2015 року скоротилося на 4,0% порiвняно з аналогiчним перiодом рiчної давностi, в Пiвденнiй Кореї - на 5,0%. Iндiя показала жалюгiдний прирiст на 0,3%, хоча споживання прокату в країнi в останнi мiсяцi якраз почало збiльшуватися. Тiльки Тайвань зi своїм пiдйомом на 14,2% порiвняно з сiчнем 2014 року вибивається iз загальної картини, але тут основною причиною такого нестандартного показника став рiзкий спад в мiсцевiй металургiйнiй галузi, що припав на зиму минулого року.
Поряд з Китаєм i країнами Пiвнiчно-Схiдної Азiї, виплавку сталi значно скоротили Україна, Туреччина та Iталiя. Для турецьких металургiв, якi зменшили виплавку сталi на 10,4% (майже 300 тис. т), основною проблемою були високi витрати на природний газ та електроенергiю. В цiлому виробництво сталi в ЄС у сiчнi зменшилося на 1,1% в порiвняннi за аналогiчним перiодом рiчної давностi. I це незважаючи на низький курс євро, який знизився в минулому мiсяцi до мiнiмальної позначки з 2003 року по вiдношенню до доллара США. Для постачальникiв прокату з Китаю, Росiї та України здешевлення сталевої продукцiї на європейському ринку аж нiяк не стала перешкодою.
На ринку Росiї контракти на поставку силiкомарганцю у лютому були пiдписанi за 1080-1320 $/т, що в середньому на 32 $/т нижче цiн у сiчнi. Високовуглецевий феромарганець контрактується по 890 - 1100 $/т (-40 $/т). За оцiнками Метал Експерт, в умовах падiння цiн на сировину як споживачi, так i торговельнi компанiї утримаються вiд накопичення запасiв, що буде перешкоджати формуванню значного профiциту в короткостроковiй перспективi.
Серйозний вплив на росiйський ринок металiв робить падiння iнвестицiйної активностi. Через санкцiї росiйськi компанiї в значнiй мiрi втратили доступ до закордонних «довгих» грошей. Проблеми на мiжнародному ринку капiталу, в свою чергу, запустили в Росiї ряд негативних процесiв. Корпорацiї, яким доводиться погашати валютнi кредити, замiсть того щоб рефiнансувати їх, створюють пiдвищений попит на долар, сприяючи ослаблення рубля. У той же час, падаючий рубль знижує рiвень довiри до росiйської економiки в цiлому i пiдвищує невпевненiсть у майбутньому як у компанiй, так i у споживачiв. Dongbu Steel (Пiвденна Корея) з грудня зупинила випуск сталi i гарячого прокату на заводi Dangjin Hot Rolled Works на вимогу кредиторiв через нерентабельнiсть виробництва. Одним з визначальних факторiв на ринку торгiвлi феросплавами в 2014 стало рiзке зниження курсу євро по вiдношенню до долара США, таким чином вартiсть великотоннажних сплавiв в Європi в перерахунку на доларовий еквiвалент знизилась на рiвень близько 35-40 дол. за тонну.
Iншим фактором стало оголошення анти-демпiнгового розслiдування щодо iмпорту феросплавiв з Iндiї в Європу. Побоюючись введення ретроспективних мит, європейськi постачальники обмежили, а деякi i взагалi припинили закупiвлю iндiйських сплавiв. В результатi цiни на феросплави iндiйського виробництва iстотно знизилися, iндiйськi постачальники в панiцi шукають можливостi збуту своєї продукцiї. Деякi намагаються продавати продукцiю на 10-20 $/т дешевше нижньої межi дiапазону, що вкрай негативно впливає на дiяльнiсть постачальникiв. Зазначимо, що SiMn (40% Mn; 10% Si) можна придбати в середньому за 640 $/т FOB Iндiя, продукцiю (50% Mn; 12% Si) - 675 $/т FOB Iндiя.
ПАТ НЗФ використовує експортну марганцеву сировину австралiйського походження, ПАР, Бразилiї, Гани та Габону, вiтчизняну сировину Марганецького та Орджонiкiдзевського ГЗК. Постачальники за основними видами сировини таким як вапняк, кварцит, антрацит, залiзняк, коксова дрiбниця, коксовий горiшок, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання це компанiї Stalmag, Moxisa, ДелфаТрейд, ПАТ ХКЗ, ТД Євраз, Ситнез Капiтал, Кварцит ДМ, Iнтеркоалтрейд, ПАТ «КЖРК», ПрАТ "ДФДК", ПрАТ "ТГОК", ТД Екоуголь, Углесорт, Червоний Луч. Забезпечення вказаними видами сировини проводилося вiдповiдно до потреби виробництва, що може свiдчити про доступнiсть сировини на протязi даного перiоду. Договори (контракти) на постачання вище вказаних видiв сировини укладенi за цiнами, вiдповiдно ринковим цiнам.

 

У термiн з 2010 року по 2014 рiк придбано основних засобiв на суму 661389 тис.грн, вибуло в результатi вiдчуження основних засобiв 417257 тис. грн. Товариство вживає заходiв, що спрямованi на реконструкцiю та модернiзацiю виробництва. На 2015 рiк запланованi основнi iнвестицiйнi заходи: на органiзацiю дiльницi з пошиття бiг-бегiв заплановано 5 млн. грн., на капiтальний ремонт агломашини № 1 агломерацiйного цеху. заплановано 8 млн. грн., на закiнчення капiтального ремонту плавильної печi № 17 цеху виробництва феросплавiв заплановано 23 млн.грн. Кошторисна вартiсть 65 млн. грн. Також заплановано продовження та закiнчення будiвництва екологiчного об’єкта газоаспiрацiйної станцiї газоочисток В-21, В-22, В-23 з установкою рукавних фiльтрiв в агломерацiйному цеху з планом освоєння у 2015 роцi 25 млн грн. Кошторисна вартiсть 160 млн. грн. Умови придбання, вартiсть устаткування, послуг визначається за результатами тендерних торгiв. Фiнансування даних заходiв здiйснюється за рахунок власних коштiв пiдприємства.

 

Протягом 2014 року правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, правлiння, ревiзiйної комiсiї, афiлiйованими особами та ПАТ НЗФ або вiдокремленими пiдроздiлами товариства не укладались.

 

Виробнича потужность пiдприємства - близько 882 тис. т феросплавiв. Ступiнь використання обладнання за основними видами продукцiї: МнС17 - 77,05 %, ФМн-78 – 97,54 %, ФМн-88 - 58,61 %. Основнi засоби з виробництва основної продукцiї знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Товариство в 2015 роцi планує провести заходи вiдповiдно до екологiчної програми з реконструкцiї газоочисток вентсистем В-21, В-22, В-23 з установкою рукавних фiльтрiв на суму 25 000 тис. грн. Введення об’єкта заплановано в 2015 роцi згiдно з Програмою покращання екологiчного становища Днiпропетровської областi за рахунок зменшення забруднення навколишнього середовища основними пiдприємствами, якi забруднюють середовище, на 2007-2015 роки, затвердженою рiшенням Днiпропетровської обласної ради вiд 04.12.2007 № 295-13У, а також досягнення встановлених гранично допустимих нормативiв по викидах. Передбачено виконання будiвельно-монтажних робiт: монтаж обладнання, замiна шиферних покрiвель – 3000 тис.грн., ремонт пiдкранових конструкцiй цехiв заводу. Обсяг фiнансування - 905 тис. грн. Модернiзацiя комерцiйних вагiв. Обсяг фiнансування – 2100 тис. грн. Товариством також планується паспортизацiя та обстеження будiвель i споруд заводу. Обсяг фiнансування – 3100 тис. грн. На переведення плавильного цеху № 9 на ферогаз заплановано 5000 тис.грн.

 

Дiяльнiсть у межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов'язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить великою в Українi. Це пов'язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин, недосконалiстю законодавства, соцiально-полiтичними проблемами та iншими факторами. Фiнансово-економiчний стан ПАТ НЗФ, а також тенденцiї його розвитку дозволяють прогнозувати вiдносно його стiйкого мiсця на ринку феросплавiв.

 

Протягом 2014 року ПАТ НЗФ сплатило штрафiв на суму 166 тис.грн.

 

Полiтика заводу з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та стратегiї заводу, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращання якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та вiдповiдно - збiльшення прибутку. Пiдприємство при фiнансуваннi своєї дiяльностi переважно орiєнтується на використання власних коштiв, а у разi потреби в залученнi додаткових коштiв використовує найбiльш дешевi кредитнi ресурси визнаних лiдерiв у сферi банкiвської дiяльностi.

 

Станом на 31.12.2014 вiдсутнi договори, зобов`язання по яких не було виконано в повному обсязi.

 

У 2014 роцi впровадження нових технологiй виробництва та освоєння нових видiв продукцiї не було. На 2015 рiк планується виконати iнвестицiйнi заходи вiдповiдно до програми розвитку заводу, яка включає в себе такi напрямки: капiтальнi ремонти устаткування, заходи з модернiзацiї та переобладнання виробництва, енергозберiгаючi та екологiчнi заходи.

 

Науково-дослiдницькi роботи на пiдприємствi виконувалися за рахунок собiвартостi без додаткового фiнансування. Основна частина iз одинадцяти науково-дослiдницьких робiт на пiдприємствi проводилася без залучення стороннiх органiзацiй.

 

В 2014 роцi судових справ, за якими розглядалися позовнi вимоги на суму 10 % або бiльше активiв ПАТ НЗФ, стороною в яких виступає товариство або посадовi особи товариства, не було.

 

д/в


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7618184

7268551

0

0

7618184

7268551

будівлі та споруди

6283873

6146995

0

0

6283873

6146995

машини та обладнання

1252530

955837

0

0

1252530

955837

транспортні засоби

79955

67623

0

0

799955

67623

інші

1826

98096

0

0

1826

98096

2. Невиробничого призначення:

183374

176988

0

0

183374

176988

будівлі та споруди

176216

170544

0

0

176216

170544

машини та обладнання

6841

2619

0

0

6841

2619

транспортні засоби

292

85

0

0

292

85

інші

25

3740

0

0

25

3740

Усього

7801558

7445539

0

0

7801558

7445539

Опис

В 2014 роцi обмежень у використаннi майна не було. Орендованих основних засобiв немає. Всi основнi засоби використовуються за своїм призначенням. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не вiдбулося. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 склала 21 438 309 тис.грн., станом на 31.12.2014 - 21 398 622 тис.грн. Сумма нарахованого зносу станом на 31.12.2013 - 13 636 751 тис.грн., станом на 31.12.2014 - 13 953 083 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 склала 65,2 %. Термiн експлуатацiї основних засобiв:
1. Будiвлi i споруди - 5-55 рокiв.
2. Виробниче устаткування - 5-40 рокiв.
3. Iншi основнi засоби - 10-20 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

756183

429396

Статутний капітал (тис. грн.)

418915

418915

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

418915

418915

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди розраховувалась згiдно з "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 № 485
Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв не є меншою вiд статутного капiталу товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

6343

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

12381958

X

X

Усього зобов'язань

X

12388301

X

X

Опис:

Iншi зобов`язання мiстять в собi довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 77 037 тис.грн., поточну кредиторську заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 1 231 647 грн., розрахунки зi страхування - 9 460 тис.грн., розрахунки з оплати працi - 16 768 тис.грн., поточну кредиторську заборгованнiсть за одержаними авансами - 3 493 394 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Феросилiкомарганець

629251,6

7530873

91.4

613637

7429602

91.3

2

Феромаргпнець

35629,6

520591

6.3

35080

514144

6.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

69.02

2

Витрати на оплату працi

4.89

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

2.2

4

Амортизацiя

4.34

5

Iншi операцiйнi витрати

19.55

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

16.12.2014

17.12.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Каупервуд"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20219083

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49044, Україна, м.Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0031 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

80 П 000080 до 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Власникам цiнних паперiв та
Головi Правлiння, генеральному
директору заводу ПАТ НЗФ
пану Куцiну В.С.
(для подання до НКЦПФР)Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»
щодо фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ
за 2014 рiк станом на 31.12.2014 року


Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» (ПАТ НЗФ) за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 року (далi – «фiнансова звiтнiсть»), що включає: баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 р., звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 р., звiт про рух грошових коштiв за 2014 р., звiт про власний капiтал за 2014 р., та примiтки до фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), та iнших законодавчих актiв України.
«Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» вимагають вiд аудитора планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв».
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв, суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
При визначеннi та вiдображенi зобов’язань з пенсiйних виплат працiвникам, пiдприємством не в повнiй мiрi виконанi вимоги МСБО 19 «Виплати працiвникам», що, на нашу думку, може вплинути на правильнiсть визначення та вiдображення зобов'язань i вiдповiдних фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства.
На нашу думку, в примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ за 2014 рiк iнформацiя щодо операцiй зi зв’язаними сторонами розкрита не в повному обсязi, як того вимагають положення МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони».

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно та повно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2014 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан ПАТ НЗФ, може зазнати змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi.

Генеральний директор В.В.Галасюк

Аудитор В.А.Лозицький
(Сертифiкат аудитора №003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №54 вiд 29.05.1997 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ №229/3 вiд 31.03.2011 р. до 29.05.2016 р.)

17 квiтня 2015 року м. Днiпропетровськ
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД».
Код ЄДРПОУ – 20219083.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 №98, термiн чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 №221/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net.
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.

д/в

д/в

д/в


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

0

0

2

2013

1

1

3

2012

1

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнформацiя по реєстрацiї акцiонерiв надається про загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися в 2013 роцi.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X