Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Куцiн Володимир Семенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00186520

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська, д/н, 53200, Нiкополь, Електрометалургiв, 310

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

0566654236 0566654628

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

01@nzf.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована   у

№ 78 Відомості ДКЦПФР

 

25.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.nzf.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

ПАТ НЗФ не здiйснювало рейтингової оцiнки емiтента в 2011 роцi. Товариство не здiйснювало в 2011 роцi випуску облiгацiй. Товариство не здiйснювало в 2011 роцi випуску iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй протягом 2011 року. Рiшення щодо розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв в 2011 роцi загальними зборами акцiонерiв прийнято не було у зв`язку з вiдсутнiстю прибутку. В iнформацiї про посадових осiб iнформацiя щодо попереднього мiста роботи надана iнфомацiя на дату призначення посадових осiб загальними зборами акцiонерiв. Всi члени правлiння, члени наглядової ради (крiм голови НР - Котляренка О.В. та члена НР Гiнера Є.Л.) та голова ревiзiйної комiсiї призначенi загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.06. Котляренко О.В. та Гiнер Є.Л. призначенi загальними зборами акцiонерiв вiд 22.09.10. Повноваження iнших посадових осiб загальними зборами акцiонерiв вiд 22.09.10 було подовжено. В роздiлi "Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента" не зазначена дата внесення до реєстру - iнформацiя не була надана. Протягом 2011 року у ПАТ НЗФ не виникало особливої iнформацiї. Рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ НЗФ за 2011 рiк не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, вiдповiдно до звiту не надається. За iншими роздiлами, наведеними у змiстi, але не визначеними ПАТ НЗФ - iнформацiя не надається у зв`язку з її вiдсутнiстю.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ НЗФ

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

53200

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська, д/н

3.1.6. Населений пункт

Нiкополь

3.1.7. Вулиця, будинок

Електрометалургiв, 310

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 № 823876

3.2.2. Дата державної реєстрації

11.04.2011

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Нiкопольської мiської ради Днiпропетровської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

418915254.60

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

418915254.60

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Днiпропетровськ

3.3.2. МФО банку

305299

3.3.3. Поточний рахунок

26008057009082

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Днiпропетровськ

 

3.3.5. МФО банку

 

305299

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26006057008610

 

 

3.4. Основні види діяльності

27.10.0

Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

74.30.0

Технiчнi випробування та дослiдження

80.22.0

Професiйно-технiчна освiта

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Будiвельна дiяльнiсть

АГ № 574131

25.02.2011

Державний комітет України з будiвництва та архiтектури

04.02.16

Опис

Зазначена лiцензiя була видана ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство не планує продовжувати дiю цiєї лiцензiї

 

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АГ № 575435

22.03.2012

Інспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетр. обл.

04.02.16

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об’єктiв

АВ 548344

20.08.2010

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

22.04.11

Опис

Зазначена лiцензiя була видана ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство не планує продовжувати дiю цiєї лiцензiї

 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об’єктiв

АГ № 595030

22.03.2012

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

необмежений

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АГ № 306144

10.08.2010

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Державної податкової адміністрації України

10.08.11

Опис

Зазначена лiцензiя була видана ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство не планує продовжувати дiю цiєї лiцензiї

 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АГ № 562803

05.05.2011

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Державної податкової адміністрації України

05.05.12

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АГ № 561840

13.04.2010

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Державної податкової адміністрації України

13.04.11

Опис

Товариство одержало нову лiцензiю у зв`язку з закiнченням строку дiї зазначеної лiцензiї

 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АГ № 561840

05.05.2011

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Державної податкової адміністрації України

05.05.12

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

Медична практика

АВ № 155556

09.08.2006

Мiнiстерство охорони здоровя України

15.06.11

Опис

У зв`язку з закiнченням термiну дiї зазначеної лiцензiї ПАТ НЗФ одержало нову лiцензiю.

 

Медична практика

АГ № 602339

03.08.2011

Мiнiстерство охорони здоровя України

необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АВ № 532429

20.05.2010

Мiнiстерство транспорту та зв’язку України. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспорті департамент автомобільного транспорту (Головавтотрансінспекція)

10.08.11

Опис

Зазначена лiцензiя була видана ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство не планує продовжувати дiю цiєї лiцензiї

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АГ № 587967

10.08.2011

Мiнiстерство транспорту та зв’язкуУкраїни. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспорті департамент автомобільного транспорту (Головавтотрансінспекція)

необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АВ № 159291

12.09.2006

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

01.07.11

Опис

ПАТ НЗФ одержало нову лiцензiю взамiн зазначеної, термiн дiї якої закiнчився

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АВ № 586050

05.09.2011

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

30.06.14

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

На право придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

АВ № 083497

18.07.2006

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

29.06.11

Опис

ПАТ НЗФ одержало нову лiцензiю взамiн зазначеної, термiн дiї якої закiнчився

 

На право придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

АВ № 585423

29.06.2011

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

16.06.16

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

Посередницька дiяльнiсть митного брокера

АВ № 481022

25.08.2009

Державна митна служба України

05.08.14

Опис

Зазначена лiцензiя була видана ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство не планує продовжувати дiю цiєї лiцензiї, взамiн одержана нова.

 

Посередницька дiяльнiсть митного брокера

АГ № 594153

23.05.2011

Державна митна служба України

05.08.14

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

На право провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

АВ № 491772

18.11.2009

Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного регулювання

18.11.12

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-72

30.06.2009

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

01.01.16

Опис

Зазначений дозвiл був виданий ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство одержало новий дозвiл.

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-72

13.04.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

01.01.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На розмiщення вiдходiв

№ 160

24.06.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

01.01.13

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На спецiальне водокористування

№ 02675

01.04.2011

Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища у Днiпропетр. обл.

01.11.13

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 279.09.15-27.35.0

09.11.2009

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

09.11.14

Опис

Зазначений дозвiл був виданий ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство одержало новий дозвiл.

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 158.11.15-27.35.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

09.11.14

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 2665.09.30-27.10.0

14.09.2009

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

14.09.14

Опис

Зазначений дозвiл був виданий ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство одержало новий дозвiл.

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 155.11.15.-27.10.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

06.04.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 090.08.15-27.10.0

08.04.2008

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.04.11

Опис

ПАТ НЗФ одержало новий дозвiл взамiн зазначеного, термiн дiї якого закiнчився

 

На початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 154.11.15-27.10.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

06.04.14

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На початок експлуатацiї обєкта пiдвищеної небезпеки

№ 387.08.15-27.10.0

13.02.2008

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

13.02.11

Опис

Термiн дiї дозволу не передбачається продовжити

 

На початок експлуатацiї об'єкта

№ 1197.08.30-27.10.0

12.05.2008

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

12.05.11

Опис

Термiн дiї дозволу не передбачається продовжити

 

На експлуатацiю об’єкта пiдвищеної небезпеки

№ 2223.10.30-27.10.0

08.07.2010

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.07.13

Опис

Зазначений дозвiл був виданий ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство одержало новий дозвiл.

 

На експлуатацiю об’єкта пiдвищеної небезпеки

№ 315.11.15-27.10.0

22.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

22.07.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 311.11.15-27.10.0

18.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

18.07.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 008.07.15-27.35.0

21.03.2007

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

21.03.12

Опис

Зазначений дозвiл був виданий ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство одержало новий дозвiл.

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 1697.11.30-27.10.0

29.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

14.09.14

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 077.09.15-27.10.0

26.03.2009

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

26.03.14

Опис

Зазначений дозвiл був виданий ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 вiдбулося перейменування з ВАТ НЗФ на ПАТ НЗФ. Тому товариство одержало новий дозвiл.

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 159.11.15-27.10.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.02.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 3521.11.30-74.30.0

07.11.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

07.11.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На право функцiонування, зберiгання газових пiстолетiв «ПГШ-790»

№ 006530

28.09.2011

Управлiння МВС України у Днiпропетр. обл.

01.12.13

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 342.11.15-27.10.0

08.08.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.08.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 311.11.15-27.10.0

18.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

18.07.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 131.11.30

06.12.2011

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

06.12.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 2892.06.30-74.30.0

31.10.2006

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

31.10.11

Опис

Термiн дiї дозволу не передбачається продовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 450.06.12-27.35.0

20.06.2006

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

20.06.11

Опис

Термiн дiї дозволу не передбачається продовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 1240.06.30-74.30.0

16.05.2006

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

16.05.11

Опис

Термiн дiї дозволу не передбачається продовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 150.09.12-27.10.0

02.04.2009

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

02.04.14

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 324.11.30-27.10.0

26.01.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

26.01.14

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На продовження експлуатацiї об’єкту пiдвищеної небезпеки

№ 026.11.15-27.10.0

08.02.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.02.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На налагодження, ремонт, технiчне обслуговування лiфтiв i пiдйомникiв

№ 103.12.15

22.03.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

05.03.17

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Асоціацiя платникiв податкiв України

Територiальне вiддiлення в Днiпропетровськiй областi - м. Днiпропетровськ, вул. Дзержинського, 35, корп.3, оф.5

Опис

ПАТ НЗФ є участником Асоціацiї з 2011 року. Основнi функцiї Асоціацiї: - захист прав платникiв податкiв; - захист платникiв податкiв в органах державної влади та мiсцевого самоврядування при формуваннi та реалiзацiї державної податкової та економiчної полiтики; - збiльшення рiвня знань платникiв податкiв з метою сприяння своєчасної сплати податкiв.

 

Днiпропетровська Мiжрегiональна Екологiчна Асоцiацiя

49023, м. Днiпропетровськ, вул. Ясельна, 1

Опис

Основна дiяльнiсть та функцiї: Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є обєднання зусиль членiв Асоцiацiї у розвитку прогресивних iдей, розробок, науково-теоретичних та науково-практичних пiдходiв у галузi екологiї. Основним завданням Асоцiацiї є сприяння дiяльностi членiв Асоцiацiї та пiдприємств, спрямованих на реалiзацiю заходiв обласних програм, а саме: Програма охорони навколишнього середовища Днiпропетровської областi на 2005-2015 рiк, Програма монiторингу охорони навколишнього середовища Днiпропетровської областi. Термiн участi в Асоцiацiї: безстроковий. Позицiї емiтента в структурi МЕА: колективне членство

 

УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ

49000, Днiпропетровська обл., м.Днiпропетровськ, пл.Ленiна, буд.1, кв.254

Опис

ОСНОВНА ДIЯЛЬНОСТЬ ТА ФУНКЦIЇ АСОЦIАЦIЇ : - координацiя господарської дiяльностi Учасникiв; - сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України, створення постiйно дiючого незалежного третєйського суду; - представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами в межах наданих Учасниками повноважень; - всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв’язання, пов’язаних з виробництвом, збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном; - координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягiв експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку; - сприяння у виробництвi та збутi на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України; - здiйснення аналiзу внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз конюктури цих ринкiв; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв; - здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення передового вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно - лiцензiйної допомоги; - сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб'єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiйних проектiв та кредитних лiнiй, сприяння в залученнi закордонних iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї; - взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв; - пiдвищення квалiфiкацiї i професiоналiзму працiвникiв Учасникiв; - подання пропозицiй, розробка проектiв нормативних актiв їх супроводження з метою удосконалення чинного законодавства України, що регулює господарську дiяльнiсть Учасникiв, що стосуються дiяльностi галузi, в тому числi, спрямованих на стабiлiзацiю податкової системи, митного оподаткування, цiнової та соцiальної полiтики держави; - пiдготовка правової документацiї, що вiдповiдає iнтересам Учасникiв у їх вiдносинах з третiми особами, укладення рiзноманiтних угод як в Україні, так i за її межами згiдно з дiючим законодавством, якi вiдповiдають метi Асоцiацiї - визначення прiоритету i розробка комплексних науково-технiчних програм в областi створення i виробництва, застосування нових матерiалiв, технологiй та устаткування для розвитку галузi; - органiзацiя та проведення в Українi та за її межами заходiв, направлених на пропаганду та рекламу науково-технiчних досягнень та продукцiї Учасникiв, iнформацiйна пiдтримка, сприяння в освiтленнi дiяльностi Учасникiв у засобах СМI, редакцiйно-видавнича дiяльнiсть, у т.ч. пiдготовка i випуск довiдкової, iнформацiйно-методичної, рекламно-комерцiйної й iншої друкованої продукцiї; - здiйснення iнформацiйного i консультацiйного забезпечення членiв Асоцiацiї в областi права, економiки, менеджменту, маркетингу, розробка, придбання, впровадження i супровiд програмних засобiв у сферi професiйних iнтересiв членiв Асоцiацiї. ТЕРМIН УЧАСТI В АСОЦIАЦIЇ безстрокова.

 

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство промисловостi України

д/н

03035, Україна, м.Київ вул. Сурiкова, 3

0.000000000000

Юридичнi особи (113 осiб)

д/н

д/нд/н д/н д/н

99.723700000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи всього (12716)

 

0.276300000000

Усього

100.000000000000

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 6768 осiб, з них робiтникiв - 5402 чоловiк, КСС - 1366 чоловiк. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного часу (дня, тижня) - 45 осiб. Фонд оплати працi - 361 573.8 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився на 60 369.7 тис. грн. вiдносно попереднього перiоду. Кадрова програма ПАТ НЗФ спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Всього на пiдприємствi працює 6782 чоловiк, з них 1800 жiнок. Середнiй вiк працюючих - 41,3 роки. В 2011 роцi пiдвищили квалiфiкацiю 775 робiтникiв. Протягом 2011 року пiдготовленi новим професiям 57 робiтникiв, перепiдготовленi 473 робiтника, пройшли практику 227 чоловiк, з них студенти Нiкопольського технiкуму НМетАУ 162 чоловiка, студенти iнших ВУЗiв - 65 чоловiк; пройшли атестацiю - 1059 чоловiк. На пiдприємствi працюють 5 кандидатiв наук. Вищу освiту мають 1808 чоловiк, середню професiйно-технiчну освiту - 2217 чоловiк, середню освiту - 2743 чоловiк.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куцiн Володимир Семенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiчний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi головою правлiння Куцiн В.С. займав посаду заступника голови - начальника управлiння гiрничо-металургiйного комплексу Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї

6.1.8. Опис

Куцiн В.С. органiзовує дiяльнiсть правлiння товариства та несе вiдповiдальнiсть за її результати, визначає функцiональнi обов`язки членiв правлiння, представляє товариство в його вiдносинах з iншими особами. Займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Комiнтерна", Код ЄДРПОУ 05393062, м.Днiпропетровськ, вул.Комiнтерна,7. Посадова особа винагороди понад заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Куцiн В.С. займав наступнi керiвнi посади: на Днiпропетровському металургiйному заводi iм.Комiнтерна - майстра листопрокатного цеху, старшого майстра листопрокатного цеху, заступника начальника технiчного вiддiлу, заступника начальника трубозварювального цеху, начальника трубозварювального цеху, першого заступника голови правлiння-головного iнженера; на Днiпропетровському металургiйному заводi iм.Петровського - представника органу держприйомки сотропрокатного цеху; на ВАТ Новомосковський трубний завод - голови правлiння-директора заводу; в Днiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї - заступника голови-начальника управлiння гiрничо-металургiйного комплексу; на ВАТ НЗФ - голови правлiння, директора заводу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Метельченко Андрiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, економiчний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - директором з економiки та фiнансiв Метельченко А. В. займав посаду заступника генерального директора з економiки та фiнансiв ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Метельченко А.В. укладає господарськi договори стосовно фiнансової дiяльностi товариства, договори з випуску векселiв, з вiдкриття акредитивiв, договори страхування, керує фiнансовою дiяльнiстю товариства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Метельченко А.В. займав наступнi керiвнi посади: на Нiкопольському Пiвденнотрубному заводi - начальника бюро з органiзацiї працi трубопрокатного цеху № 2; в Нiкопольському фiлiалi Днiпропетровського комерцiйного банку науково-технiчного прогресу Днiпро - директора фiлiалу; в КБ Приватбанк м.Днiпропетровська - керiвника напрямку робочої групи по створенню фiлiалу КБ Приватбанк в м.Нiкополi; в фiлiалi КБ Приватбанк м.Нiкополя - директора, заступника директора; на ВАТ НЗФ - заступника голови правлiння з фiнансiв та економiки, заступника голови правлiння-заступника директора з фiнансiв та економiки, члена правлiння, директора з економiки та фiнансiв. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний інженер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лапiн Євген Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - головним iнженером Лапiн Є.В. займав посаду члена правлiння, головного iнженера заводу ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Лапiн Є.В. керує роботою енергетичної та механiчної служб, вiддiлом iнвестицiй та розвитку пiдприємства, проектно-конструкторським вiддiлом, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, службою охорони працi, органiзовує безперебiйну та безпечну роботу пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Лапiн Є.В. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - помiчника майстра основного виробничого участка плавильного цеху № 1, виробничого майстра плавильного цеху № 1, начальника технiчного бюро технiчного вiддiлу, заступника начальника технiчного вiддiлу, начальника плавильного цеху № 1, начальника виробничого вiддiлу, члена правлiння, головного iнженера заводу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння, заступник голови правлiння - комерцiйний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Божко Сергiй Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1971

6.1.5. Освіта**

Вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, електронний та мiжгалузевий факультети

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - комерцiйним директором Божко С.Л. займав посаду комерцiйного директора ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв".

6.1.8. Опис

Божко С.Л. органiзовує роботу зi збуту виробленої продукцiї, забезпечення виробництва необхiдною сировиною та матерiалами, керує транспортними структурами пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Божко С.Л. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - начальника бюро планування та збуту продукцiї вiддiлу збуту, заступника начальника вiддiлу збуту, начальника вiддiлу збуту; в компанiї ПриватIнтертрейдинг - заступника начальника департаменту феросплавiв; на ВАТ Запорiзький завод феросплавiв - комерцiйного директора. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольшанський Володимир Iллiч

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння Ольшанський В.I. займав посаду заступника голови правлiння, головного технолога ВАТ НЗФ

6.1.8. Опис

Ольшанський В.I. забезпечує безперебiйну роботу цехiв з виробництва основної продукцiї пiдприємства, керує проведенням науково-дослiдницьких робiт, органiзовує роботу з лiцензування, патентування, технологiєю виробництва та експертизи продукцiї. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Ольшанський В.I. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - начальника змiни плавильного участку № 2, старшого виробничого майстра плавильного цеху № 2, начальника технiчного вiддiлу, головного технолога-начальника технiчного вiддiлу, заступника директора з виробництва та технологiї; заступника голови правлiння, головного технолога. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дьомочкiн Дмитро Вiталiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний та економiчний факультети

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння Дьомочкiн Д.В. займав посаду заступника голови правлiння з координацiї та розвитку ВАТ "Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат".

6.1.8. Опис

Дьомочкiн Д. В. органiзовує роботу персоналу, вiдповiдає за соцiально-побутове обслуговування. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Дьомочкiн Д.В. займав наступнi керiвнi посади: на Днiпропетровському заводi металургiйного устаткування - майстра участка електроплавильних печей, начальника вiддiлу зведених матерiальних балансiв, начальника вiддiлу постачання металопрокату та на виборних посадах заводу; в КБ Приватбанк - начальника вiддiлу аналiзу та планування управлiння маркетингу, начальника управлiння маркетингу, начальника управлiння по залученню та обслуговуванню коштiв корпоративних клiєнтiв, начальника управлiння продаж банку; в АКБ «ТАС-Комерцбанк» - керiвника робочої групи по утворенню Днiпропетровської фiлiї, директора Днiпропетровської фiлiї; на ВАТ «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» - заступника голови правлiння з координацiї та розвитку; на ВАТ НЗФ - першого заступника голови правлiння з комерцiйних питань, першого заступника голови правлiння-директора заводу з комерцiйних питань, члена правлiння, директора з персоналу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончаров Валерiй Семенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, факультет електрозабезпечення

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння Гончаров В.С. займав посаду головного енергетика заводу ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Гончаров В.С. очолює вiддiл головного енергетика, забезпечує роботу енергетичного, електричного, теплосилового устаткування пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Гончаров В.С. займав наступнi керiвнi посади: на шахтi iм.Артема комбiната «Артемуголь» - горного майстра; на Союзному обєднаннi «Сєвєровостокзолото» середньокамського горнозбагачувального комбiнатi - начальника участку, начальника кар’єру, головного iнженера; на ВАТ НЗФ - начальника цеху з ремонту металургiйного устаткування, головного енергетика заводу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Камбаров Олег Аббасович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет промислового та цивiльного будiвництва

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння Камбаров О.А. займав посаду директора з капiтального будiвництва та соцкультпобуту ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Камбаров О.А. органiзовує роботу з капiтального будiвництва та ремонту будiвель пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Камбаров О.А. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - старшого майстра ремонтно-будiвельного цеху, начальника ремонтно-будiвельного цеху, заступника директора з побуту та загальних питань, заступника голови правлiння з побуту та загальних питань, заступника голови правлiння з капiтального будiвництва та соцiальних питань, заступника голови правлiння-заступника директора заводу з капiтального будiвництва, директора з капiтального будiвництва та соцкультпобуту. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Руслан Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, економiчний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi головним бухгалтером Пономаренко Р.В. займав посаду начальника фiнансового вiддiлу ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Пономаренко Р.В. органiзовує роботу з бухгалтерського облiку та аудиту пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Пономаренко Р.В. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - заступника головного бухгалтера з матерiально-виробничої роботи та звiтностi головної бухгалтерiї, начальника фiнансового вiддiлу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котляренко Олександр Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 711459 20.06.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

Вища, Державна гiрнича академiя, економiчний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2010 роцi на посаду голови Наглядової ради Котляренко О.В. займав посаду заступника директора ТОВ "Прайм Капiтал".

6.1.8. Опис

Керує роботою наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами, скликає засiдання наглядової ради, головує на її засiданнях, органiзує пiдготовку питань до розгляду та ведення протоколу на засiданнях наглядової ради. Пiдписує трудовий контракт з головою правлiння. Аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння. Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Представляє наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Стаж керiвної роботи Котляренка О.В. складає 5 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член, секретар Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дєдова Тетяна Юрiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 394487 30.06.2005 Нiкопольський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський Нацiональний унiверситет, факультет мiжнародної економiки

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Дєдова Т.Ю. займала посаду спецiалiста вiддiлу обробки iнформацiї та операцiй ТОВ "ОФР-Запорiжжя" (м.Днiпропетровськ).

6.1.8. Опис

Секретар наглядової ради органiзовує засiдання наглядої ради, веде протоколи засiдань наглядової ради, органiзовує документообiг, у складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Займає посаду голови наглядової ради ЗАТ «Промислово-iнвестицiйна компанiя»Техностиль» (м.Суми, Петропавлiвська,86). Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Стаж керiвної роботи Дєдової Т.Ю. складає 5 рокiв. Iнформацiї щодо її попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жигулiн Андрiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 466863 13.12.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1971

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, теплоенергетичний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Жигулiн А.В. займав посаду директора КП "Український будинок виробництва робочого одягу".

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Займає посаду директора ТОВ "БЕСТ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД". Стаж керiвної роботи Жигулiна А.В. складає 11 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреас Марангос

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

J 000463 29.05.2003 Районна адмiнiстрацiя Лiмассола

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

Вища, Унiверситет Лутона, факультет права

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Андреас Марангос займав посаду керiвника корпоративно-комерцiйного вiддiлу Компанiї «Andreas SofocleousCo»,

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Стаж керiвної роботи Андреаса Марангоса складає 12 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олександр Ратнер

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

G 0795254 23.06.2000 BUNDESPOLIZEI DIREKTION LEOPOLDSTADT

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища, Ленiнградський санiтарно-гiгiєнiчний медичний iнститут, лiкувальний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Олександр Ратнер працював в Cap Libra Handelsges mbH A-1010, Вiдень, Австрiя

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах та стажу керiвної роботи немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баланда Любов Леонтiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 455088 15.06.2001 2001 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, факультет економiка торгiвельного пiдприємства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Баланда Л.Л. займала посаду головного бухгалтера ТОВ "Техносервис".

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Займає посади голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Київгума" (Київ, пр-т 40 рiччя Жовтня, 6) та члена наглядової ради ВАТ "Приват-Холдiнг" (Днiпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, с.Дослiдне, вул.Наукова, 1). Стаж керiвної роботи Баланди Л.Л. складає 15 рокiв. Iнформацiї щодо її попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiнер Євгенiй Леннорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища, Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2010 роцi на посаду члена Наглядової ради Гiнер Є.Л. займав посаду Президента ПФК ЦСКА, Росiя, Москва, пр-т Ленiнградський, 39

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Гiнер Є.Л. не надав згоди на розкриття паспортних даних. На теперiшнiй час займає посаду Президента ПФК ЦСКА, Росiя, Москва, пр-т Ленiнградський, 39. Стаж керiвної роботи Гiнера Є.Л. складає 12 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Троян Михайло Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, факультет високомолекулярних з`єднань

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Даних щодо пiдприємства та посади, яку займав Троян М.М. на момент обрання членом Наглядової ради, у ПАТ НЗФ немає.

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо паспортних даних, попередньої посади та займання посад на iнших пiдприємствах немає. Iнформацiї щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Трояна М.М. немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Почекай Марина Вiталiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, факультет правознавства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Даних щодо пiдприємства та посади, яку займала Почекай М.В. на момент обрання членом Наглядової ради, у ПАТ НЗФ немає.

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо паспортних даних, попередньої посади та займання посад на iнших пiдприємствах немає. Iнформацiї щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Почекай М.В. немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спектор Михайло Йосипович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

Вища, Всеросiйська державна податкова академiя Мiнiстерства Росiйської Федерацiї з податкiв та зборiв, правознавство

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Спектор М.Й. займав посаду президента ЗАТ "Київ-Код".

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Спектор М.Й. не надав згоди на розкриття паспортних даних. На теперiшнiй час займає посаду Президента ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", Київ, вул. Госпiтальна, 4а. Стаж керiвної роботи Спектора М.Й. складає 19 рокiв. Займав посаду президента ЗАТ "Київ-Код"з 1993 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баум Борис Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

Вища, Унiверситет Пеппердайн, штат Калiфорнiя США, магiстр менеджменту та економiки

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Баум Б.П. займав посаду директора товариства "Банiта Лiмiтед".

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Баум Б.П. не надав згоди на розкриття паспортних даних. З 2006 року i по теперiшнiй час займає посаду голови спостережної ради ПАТ "Перший iнвестицiйний банк", Київ, пр-т Московський, 6. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Татаринова Юлiя Вячеславiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 102696 13.02.2001 Дзержинське РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

Вища, Нацiональна юридична академiя iм.Я.Мудрого, факультет правознавства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду голови Ревiзiйної комiсiї Татаринова Ю.В. займала посаду юристконсульта ТОВ "Славутич Консалтiнг".

6.1.8. Опис

Керує роботою ревiзiйної комiсiї товариства. Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Протягом 2011 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Стаж керiвної роботи Татаринової Ю.В. складає 6 рокiв. Iнформацiї щодо її попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Куцiн Володимир Семенович

 

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

Метельченко Андрiй Володимирович

 

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - головний iнженер

Лапiн Євген Володимирович

 

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - комерцiйний директор

Божко Сергiй Леонiдович

 

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння

Ольшанський Володимир Iллiч

 

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння

Дьомочкiн Дмитро Вiталiйович

 

31.12.2011

2

0.00000013000

2

0

0

0

Член правлiння

Гончаров Валерiй Семенович

 

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння

Камбаров Олег Аббасович

 

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пономаренко Руслан Валерiйович

 

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Котляренко Олександр Валерiйович

АЕ 711459 20.06.1997  Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

31.12.2011

5

0.00000032000

5

0

0

0

Член, секретар Наглядової ради

Дєдова Тетяна Юрiївна

АН 394487 30.06.2005 Нiкопольський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

31.12.2011

5

0.00000032000

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Жигулiн Андрiй Володимирович

АЕ 466863 13.12.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

31.12.2011

5

0.00000032000

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Андреас Марангос

J 000463 29.05.2003 Районна адмiнiстрацiя Лiмассола

31.12.2011

5

0.00000032000

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Олександр Ратнер

G 0795254 23.06.2000 BUNDESPOLIZEI DIREKTION LEOPOLDSTADT

31.12.2011

5

0.00000032000

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Баланда Любов Леонтiївна

АМ 455088 15.06.2001 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

31.12.2011

25

0.00000160000

25

0

0

0

Член Наглядової ради

Гiнер Євгенiй Леннорович

 

31.12.2011

1

0.00000006000

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Троян Михайло Михайлович

 

31.12.2011

20

0.00000130000

20

0

0

0

Член Наглядової ради

Почекай Марина Вiталiївна

 

31.12.2011

5

0.00000032000

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Спектор Михайло Йосипович

 

31.12.2011

1

0.00000006000

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Баум Борис Петрович

 

31.12.2011

1

0.00000006000

1

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Татаринова Юлiя Вячеславiвна

АМ 102696 13.02.2001 Дзержинське РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

31.12.2011

5

0.00000032000

5

0

0

0

Усього

85

0.00000550000

85

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД

206411

д/н Кiпр М.Київ д/н Limassol Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOU д/н

31.12.2011

246168033

15.86607000000

246168033

0

0

0

ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД

206221

д/н Кiпр М.Київ д/н Limassol Petrou Tsirou, 71, SWEPCO COURT 8, Flat/Office M2 Naafi д/н

31.12.2011

282622299

18.21562000000

282622299

0

0

0

ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

177950

д/н Кiпр Автономна Республіка Крим д/н Limassol GIANNI PAPADOPOULOU, 4, NEA EKALI д/н

31.12.2011

234301237

15.10122000000

234301237

0

0

0

МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД

172982

д/н Кiпр М.Київ д/н Limassol ZINAS KANTHER AND ORIGENOUS, P.C. 3035 д/н

31.12.2011

156752036

10.10301000000

156752036

0

0

0

СОНЕРIО ХОЛДIНГЗ ЛТД

216544

д/н Кiпр М.Київ д/н Limassol Gkropious, 13 Naafi, P.C. 3076, Limassol, Cyprus д/н

31.12.2011

243435928

15.68998000000

243435928

0

0

0

СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

177989

д/н Кiпр М.Київ д/н Limassol ERECHTHEIOU, 10A, P.C. 3075 д/н

 

 

 

 

 

31.12.2011

240535184

15.50302000000

240535184

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н д/н д/н

31.12.2011

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

1403814717

90.47891000000

1403814717

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

05.04.2011

Кворум зборів**

99.403700000000

Опис

Порядок денний: 1.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4.Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 6.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2010 роцi. 7.Про змiну найменування акцiонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ. 8.Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску). 9.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 10.Внесення та затвердження змiн до Положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, шляхом викладення Положень у новiй редакцiї. 11.Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства. 12.Про обрання зберiгача, у якого Товариством будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, затвердження умов договору зi зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства. 13.Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв. 14.Про встановлення порядку вилучення сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзувався. 15.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, фондових бiрж (в разi необхiдностi) та номiнальних утримувачiв, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується. 16.Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй). 17.Про попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 05 квiтня 2011 року по 05 квiтня 2012 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Зауважень та пропозицiй по порядку денному та регламенту проведення загальних зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення загальних зборiв: 1.Обрати Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ВАТ НЗФ та реєстратора Товариства. Затвердити склад Лiчильної комiсiї. Обрати Головуючого на загальних зборах акцiонерiв. Обрати секретаря загальних зборiв акцiонерiв. (Пiдсумки: Голосувало За-99,865%, Голосувало Проти-0 %, Голосувало Утримався- 0,00721%). 2. Роботу Правлiння ВАТ НЗФ в 2010 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Правлiння ВАТ НЗФ про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити. ( Пiдсумки: Голосувало За-99,75295%, Голосувало Проти-0,23445%, ГолосувалоУтримався- 0,00721%). 3.Роботу Наглядової ради ВАТ НЗФ в 2010 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Наглядової ради ВАТ НЗФ за 2010 рiк затвердити.( Пiдсумки: Голосувало За-99,75205%, Голосувало Проти-0,23445%, Голосувало Утримався- 0,00721%). 4.Роботу Ревiзiйної комiсiї ВАТ НЗФ в 2010 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ НЗФ про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi затвердити. (Пiдсумки: Голосувало За-99,752055%, Голосувало Проти-0,23445%, Голосувало Утримався- 0,00721%). 5.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) за 2010 рiк. (Пiдсумки: Голосувало За-99,75205% , Голосувало Проти- 0.234455%, Голосувало Утримався- 0,00721%). 6.Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2010 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 1 491 440 тис. грн. Розподiл прибутку за 2010 рiк не затверджувати, у зв’язку з його вiдсутнiстю. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2010 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати.(Пiдсумки:Голосувало «За»-99,75205%, Голосувало «Проти»-0,23445%, Голосувало «Утримався»- 0,00721%). 7.Змiнити найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ. Правлiнню Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у звязку iз змiною найменування акцiонерного Товариства. Встановити, що найменування акцiонерного Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ є чинним з дати внесення вiдповiдних змiн до ЄДРПОУ. (Пiдсумки: Голосувало За-99,9865%, Голосувало Протии-0%, Голосувало Утримався- 0,00721%). 8.Перевести випуск простих iменних акцiй ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ, з урахуванням прийнятого рiшення про перейменування Товариства) документарної форми iснування у кiлькостi 1 551 537 980 (один мiльярд п’ятсот п’ятдесят один мiльйон п’ятсот тридцять сiм тисяч дев’ятсот вiсiмдесят) штук, номiнальною вартiстю акцiй даного випуску 0,27 грн. (нуль гривень 27 копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю акцiй даного випуску 418 915 254, 60 грн. (чотириста вiсiмнадцять мiльйонiв дев’ятсот п'ятнадцять тисяч двiстi п’ятдесят чотири гривнi 60 копiйок) (свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 13 червня 2008 р. № 231/1/08, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA4000040257) у бездокументарну форму iснування. Зобов’язати Виконавчий орган Товариства у вiдповiдностi до Рiшення ДКЦПФР № 98 вiд 30.06.2000 р., Рiшення ДКЦПФР № 21 вiд 26.01.2005 р. та Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI у встановленi строки виконати всi необхiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшення про дематерiалiзацiю акцiй ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ, з урахуванням прийнятого рiшення про перейменування Товариства). (Пiдсумки: Голосувало За-99,9865%, Голосувало Протии- 0%, Голосувало Утримався- 0,00721%). 9.Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов’язанi iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, повязанi iз змiною найменування товариства, повязанi iз приведенням Статуту у вiдповiднiсть до прийнятого рiшення про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму. Делегувати право пiдпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 р. Головi Правлiння Товариства. Доручити Правлiнню Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства 05.04.2011 р. Клопотати перед органом державної реєстрацiї про внесення змiн до ЄДР щодо складу акцiонерiв, а саме: замiсть iснуючого складу акцiонерiв в ЄДР, вiдповiдно до Листа Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва вiд 30.05.2007р. № 3880 Про оформлення змiн до статуту акцiонерного товариства зазначити наступне: склад акцiонерiв згiдно iз реєстром, що ведеться реєстроутримувачем, а також зазначити в ЄДР iнформацiю щодо реєстроутримувача. (Пiдсумки: Голосувало За-99,75205%, Голосувало Протии-0%, Голосувало Утримався- 0,24166%). 10.З дати проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 р., вважати такими, що втратили чиннiсть дiючi Положення, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства. У зв’язку iз змiною найменування та приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства та встановити, що датою набуття чинностi даних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 р. Делегувати право пiдпису Положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.04.2011 р., Головуючому на загальних зборах акцiонерiв.(Пiдсумки: Голосувало «За»-99.75205%, Голосувало «Проти»-0% ,Голосувало «Утримався»- 0,24166%). 11.Депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ обрати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 35917889; данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - серiя А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрацiї 14.05.2008 р., орган, що видав свiдоцтво - Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя; мiсцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дiї: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.). Затвердити умови договору мiж ПАТ НЗФ та депозитарiєм ПрАТ ВДЦП на обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ НЗФ. У вiдповiдностi до затверджених умов Договору, доручити Головi Правлiння Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну дiяльнiсть порядку укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договiр про обслуговування емiсiї акцiй та пiдписати Договiр у вiдповiдностi до Статуту Товариства. Доручити Головi Правлiння Товариства оформити, пiдписати та у встановленi законодавством строки надати вiд iменi Емiтента обраному депозитарiю документи, визначенi чинним законодавством для депонування глобального сертифiкату та дематерiалiзацiї акцiй. (Пiдсумки: Голосувало За-99,9865%, Голосувало Протии- 0%, Голосувало Утримався- 0,00721%). 12.Зберiгачем, у якого ПАТ НЗФ будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, якщо не всi власники до дати припинення операцiй знерухомлять належнi їм акцiї випуску, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 31037030; данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - серiя А00 № 764633, номер запису 1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрацiї 20.06.2000 р., орган, що видав свiдоцтво - Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради; мiсцезнаходження - 49040, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секцiя 1; тел.+38-056-765-72-96.; Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ № 534310, видана 26.07.2010 р., строк дiї: 26.07.2010 р. ? 26.07.2015 р.). Затвердити умови договору мiж ПАТ НЗФ та зберiгачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй ПАТ НЗФ. Доручити Головi Правлiння Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну дiяльнiсть порядку укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй та уповноважити Голову Правлiння ПАТ НЗФ на пiдписання Договору. Якщо не всi власники iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру знерухомлять належнi їм акцiї, Головi Правлiння Товариства забезпечити вiдкриття зберiгачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ рахункiв у цiнних паперах таким власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, та забезпечити переведення облiку прав власностi на акцiї цього випуску до зберiгача.(Пiдсумки: Голосувало За-99,752055%, Голосувало Проти- 0%, Голосувало Утримався- 0,24166%). 13.Уповноваженим органом Товариства, вiдповiдальним за визначення дати припинення обслуговування випуску акцiй у документарнiй формi iснування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФК  ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ призначити Правлiння ПАТ НЗФ. Датою припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв є день, що за 10 календарних днiв передує визначенiй датi припинення ведення реєстру реєстроутримувачем. Доручити Правлiнню ПАТ НЗФ протягом 5 робочих днiв з дати отримання в ДКЦПФР свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй в бездокументарнiй формi вiдповiдним рiшенням визначити дату припинення обслуговування випуску акцiй у документарнiй формi iснування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ. З дати закриття реєстру припинити дiю договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд № 03/10/1005538 вiд 30.09.2010 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ (Код ЄДРПОУ 35498218; мiсцезнаходження Україна, м. Днiпропетровськ, площа В.І. Ленiна буд.1; телефон (056) 789-17-80, факс: (056) 791-14-12, керiвник Сергєєва Ірина Петрiвна; свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя А01 № 049411 номер запису 1 224 107 0006 039490, дата проведення державної реєстрацiї 12.10.2007 р., орган, що видав свiдоцтво  Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради; Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому рику - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв: номер лiцензiї АВ 430226, дата видачi 15.08.2008 р. орган, що видав лiцензiю ДКЦПФР, строк дiї лiцензiї з 15.08.2008 р. до 27.11.2012 р.). Уповноважити Голову Правлiння Товариства провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцiй документарної форми iснування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФК  ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ, з укладанням та пiдписанням всiх пов’язаних з виконанням даного рiшення документiв, а також забезпечити передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ НЗФ вiд реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФК  ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ до зберiгача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ, з пiдписанням акту приймання-передачi реєстру. (Пiдсумки: Голосувало За-99,75205%, Голосувало Протии- 0%, Голосувало Утримався- 0,24166%). 14.Сертифiкати акцiй ВАТ НЗФ (ПАТ НЗФ, з урахуванням прийнятого рiшення про перейменування Товариства) пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню. Вилучення сертифiкатiв акцiй здiйснюється безоплатно. Затвердити порядок вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства. Облiк вилучених сертифiкатiв здiйснювати вiдповiдальнiй особi в журналi облiку вилучених сертифiкатiв акцiй. Вилученi сертифiкати акцiй не пiдлягають поверненню особам, що їх передали та/або акцiонерам Товариства. (Пiдсумки: Голосувало За, Голосувало Протии- 0 %, Голосувало Утримався- 0,24166%). 15.Про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення повiдомити персонально кожного акцiонера ВАТ НЗФ та кожного номiнального утримувача, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, складеному станом на дату прийняття рiшення про дематерiалiзацiю, тобто на 05.04.2011 року. Повiдомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення вiдповiдної публiкацiї повiдомлення в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та направлення персональних письмових повiдомлень акцiонерам та номiнальним утримувачам простими листами засобами поштового звязку. Уповноваженою особою iз складення тексту повiдомлення у вiдповiдностi до вимог п. 1.12 Рiшення ДКЦПФР № 98 вiд 30.06.2000 р. та проведення заходiв iз повiдомлення про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй акцiонерiв та номiнальних утримувачiв, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, призначити Голову Правлiння Товариства. (Пiдсумки: Голосувало За- 99,75205%, Голосувало Протии-0%, Голосувало Утримався- 0,24166%). 16.Затвердити Рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ НЗФ (ПАТ НЗФ, з урахуванням прийнятого рiшення про перейменування Товариства) з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй), яке оформити вiдповiдним протоколом та викласти в окремому Додатку № 4 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 05.04.2011 р. (Пiдсумки: Голосувало За-99.75205%, Голосувало Проти- 0%, Голосувало Утримався- 0,24166%). 17.З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 - 2012 роки, у вiдповiдностi до Закону України Про акцiонернi товариства вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 05.04.2011 року i до 05.04.2012 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % та не перевищує 50 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. У перiод з 05.04.2011 року i до 05.04.2012 року, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинiв бiльше 25 % та не перевищує 50 % вартостi активiв ВАТ НЗФ за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.(Пiдсумки: Голосувало За- 99,75205%, Голосувало Проти-0% , Голосувало Утримався- 0 %).

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ЗАТ "УАСК" АСКА"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

53210 Україна Дніпропетровська д/н Нiкополь пр. Трубникiв, 69

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ № 100109

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.07.2005

Міжміський код та телефон

0566-69-16-21

Факс

05662-2-11-19

Вид діяльності

страхова

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АСТЗТ "ДНІПРОІНМЕД"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21870998

Місцезнаходження

49005 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ вул. Виконкомiвська, 24а, оф.69

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 299673

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.03.2007

Міжміський код та телефон

056-370-18-96

Факс

056-370-18-96

Вид діяльності

страхова

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АТ "УПСК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25969506

Місцезнаходження

69095 Україна Запорізька д/н Запорiжжя вул. Гоголя, 149, корп. 1, оф.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 483038

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.10.2009

Міжміський код та телефон

0612-62-43-11

Факс

0612-63-51-62

Вид діяльності

страхова

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТДВ СК "Кредо"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13622789

Місцезнаходження

69068 Україна Запорізька д/н Запорiжжя вул. 8-го Березня, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 377692

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.01.2008

Міжміський код та телефон

0612-39-16-36

Факс

0612-39-16-36

Вид діяльності

страхова

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

53210 Україна Дніпропетровська д/н Нiкополь пр.Трубникiв, 17

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 500443

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.12.2009

Міжміський код та телефон

05662-2-25-40

Факс

05662-2-25-40

Вид діяльності

страхова

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "СК Провiдна"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

53200 Україна Дніпропетровська д/н Нiкополь пр. Повiтрофлотський, 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 520904

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.02.2010

Міжміський код та телефон

0566-63-97-85

Факс

0566-63-97-86

Вид діяльності

страхова

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Сиротенко Анатолiй Васильович

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1833308172

Місцезнаходження

53210 Україна Дніпропетровська д/н Нiкополь вул. Чубаря, 23

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.12.2010

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

юридичнi послуги

Опис

Лiцензiя або iнший документ на вид дiяльностi не потрiбний

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Кращенко Марина Гамидiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2799715102

Місцезнаходження

05071 Україна Дніпропетровська д/н м. Кривий Рiг вул. Космонавтiв, 11/18

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.12.2010

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

юридичнi послуги

Опис

Лiцензiя або iнший документ на вид дiяльностi не потрiбний

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Журавльов Олександр Сергiйович

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2765218935

Місцезнаходження

д/н Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ д/н

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.12.2010

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

юридичнi послуги

Опис

Лiцензiя або iнший документ на вид дiяльностi не потрiбний

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Земляний Олексiй Юрiйович

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3077014497

Місцезнаходження

д/н Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ д/н

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.12.2010

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

юридичнi послуги

Опис

Лiцензiя або iнший документ на вид дiяльностi не потрiбний

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ Аудиторська фiрма "Каупервуд"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20219083

Місцезнаходження

49044 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ Гоголя, 15а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 0031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.12.2005

Міжміський код та телефон

0562-47-83-98

Факс

056-370-19-76

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35498218

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ пл. Ленiна, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 430226

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.08.2008

Міжміський код та телефон

056-789-17-80

Факс

056-789-17-80

Вид діяльності

юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру

Опис

Загальними зборами акцiонерiв вiд 05.04.11 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства. Зберiгачем ПАТ НЗФ призначено ТОВ "ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "ОБ`ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРІЖЖЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31037030

Місцезнаходження

49040 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ пров.Джинчарадзе, буд.4, секцiя 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 534310

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.07.2010

Міжміський код та телефон

056-765-67-79

Факс

056-765-72-96

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна М.Київ д/н м.Київ вул. Тропiнiна, буд. 7г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044-585-42-40

Факс

044-585-42-40

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.12.1994

515/1/94

Мiнiстерство фiнансiв України

д/н

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

19594640

4898660.000

100.000000000000

Опис

д/н

 

15.04.1997

319/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

д/н

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

283943340

70985835.000

100.000000000000

Опис

д/н

 

22.12.1999

221/04/1/99

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

д/н

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

303537980

0.250

100.000000000000

Опис

д/н

 

27.12.2007

551/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 0400061000

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

1551537980

387884495.000

100.000000000000

Опис

На загальних зборах акцiонерiв ВАТ НЗФ, якi вiдбулися 22.11.2007 прийнято рiшення про здiйснення закритого розмiщення акцiй Товариства додаткової емiсiї в кiлькостi 1 248 000 000 штук, номiнiльної вартостi 0,25 грн. Мета додаткової емiсiї - залучення iнвестицiй для поповнення обiгових коштiв, для подальшого технiчного та соцiального розвитку товариства, а також для збiльшення статутного капiталу товариства.

 

13.06.2008

231/1/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000040257

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.270

1551537980

418915254.600

100.000000000000

Опис

На загальних зборах ВАТ НЗФ, якi вiдбулися 29.04.2008 прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства на 31 030 759,6 грн за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 0,02 грн.

 

17.05.2011

252/1/11

Державна комiсiя з цiнних паерiв та фондового ринку

UA 4000040257

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.270

1551537980

418915254.600

100.000000000000

Опис

На загальних зборах ВАТ НЗФ, якi вiдбулися 05.04.2011 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства. Даних щодо ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента немає. Товариство не пiдтримує лiстинг своїх цiнних паперiв на жоднiй фондовiй бiржi.

 

 

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

20000

у тому числі:
- сертифікатів акцій

20000

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Акції

7

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

3377

у тому числі:
- сертифікатів акцій

3377

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Акції

20000

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

7

у тому числі:
- сертифікатів акцій

7

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше

0


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Протягом 2011 року важливих подiй, таких як злиття, подiл, перетворення, приєднання, видiл, не сталося. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.11 прийнято рiшення про змiну найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ".

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Управлiння пiдприємством i контроль за його дiяльнiстю здiйснюють загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя. Правлiння товариства складається з дев'яти чоловiк: голови правлiння, заступника голови правлiння - комерцiйного директора, заступника голови правлiння - головного iнженера, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв та п'яти членiв правлiння. Головi правлiння, генеральному директору заводу безпосередньо пiдпорядкованi заступник генерального директора заводу з якостi - начальник ВТК, помiчник генерального директора заводу; помiчник генерального директора заводу, начальник штабу цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй, редакцiя газети "Електрометалург", телестудiя та прес-секретар. Заступнику голови правлiння - комерцiйному директору пiдпорядкованi управлiння збуту та управлiння поставок та забезпечення виробництва, до складу якого увiйшли дiльниця складського господарства, вiддiли матерiально-технiчного забезпечення, сировини та палива, устаткування та запасних частин, планування та контролю закупок. Також йому пiдпорядкованi автотранспортний цех та залiзничний цех. Заступнику голови правлiння - головному iнженеру безпосередньо пiдпорядкованi центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї, служба з охорони працi, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, проектно-конструкторський вiддiл, вiддiл iнвестицiй та розвитку пiдприємства, лабораторiя захисту водного та повiтряного басейнiв, iнформацiйно-обчислювальний центр, вiддiли головного механiка та головного енергетика. Вiддiл головного механiка очолює головний механiк заводу, йому пiдпорядкованi цех з ремонту металургiйного устаткування № 1 та ремонтно-механiчний цех. Член правлiння, головний енергетик очолював вiддiл головного енергетика, керував роботою теплосилового цеху, цеху мереж та пiдстанцiй, цеху з ремонту металургiйного устаткування № 2, вiддiлення гiдротехнiчних очисних споруд та водопостачання, дiльницi виробничо-технологiчної диспетчеризацiї та зв'язку. Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв керує роботою фiнансового вiддiлу. Директор з економiки та працi керує роботою планово-економiчного вiддiлу, цеху виробництва трикотажу та вiддiлу наукової органiзацiї працi. Члену правлiння, директору з виробництва та технологiї безпосередньо пiдпорядкованi основнi виробничi структурнi пiдроздiли ПАТ НЗФ: цех виробництва феросплавiв, плавильний цех № 9, агломерацiйний цех, цех електродної маси, цех вторинної переробки феросплавного виробництва, дiльниця шлакового лиття, виробничо-технiчне управлiння. Директору з економiчної безпеки пiдпорядкована служба економiчної безпеки, яка складається з вiддiлу контролю договорiв та закупок, оперативно-аналiтичного вiддiлу, загону вiдомчої воєнiзованої охорони, вiддiлу зовнiшньої охорони та контролю за супроводженням вантажiв, вiддiлу контролю виробництва та реалiзацiї готової продукцiї, вiддiлу вiдеоспостереження та технiчних засобiв контролю та бюро перепусток. Член правлiння, директор з капiтального будiвництва керує роботою вiддiлу капiтального будiвництва, ремонтно-будiвельних цехiв № 1 та № 2, цеху благоустрою. До служби члена правлiння, директора з персоналу та соцiальних питань належать вiддiл управлiння персоналом, комбiнат громадського харчування та торгiвлi, медико-санiтарна частина та вiддiл управлiння соцiальними обєктами. Начальнику вiддiлу управлiння соцiальними об’єктами пiдпорядкованi група з загальних питань, палац культури "Електрометалург", санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург", дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова, готель "Нiкополь", мiська база вiдпочинку, водноспортивна база та база вiдпочинку "Чорноморське узбережжя". Санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург" та дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова є вiдокремленими структурними пiдроздiлами ПАТ НЗФ. Мiсцезнаходження санаторiю-профiлакторiю "Електрометалург": 53222, Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, вул.Ширшова, 53. В санаторiї-профiлакторiї надаються послуги з вiдпочинку та оздоровлення робiтникам пiдприємства, а також продаються путiвки iншим пiдприємствам. Санаторiй-профiлакторiй постiйно розширює перелiк видiв процедур. Мiсцезнаходження дитячого оздоровчого табору iм. В.Усова: 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, м.Скадовськ, вул.Цукури,6. Табор органiзовує вiдпочинок дiтей у вiцi вiд 7 до 16 рокiв. Головний бухгалтер через головну бухгалтерiю заводу органiзовує бухгалтерський облiк i здiйснює функцiональне та методологiчне керiвництво роботою бухгалтерiй структурних пiдроздiлiв. Директору з юридичних та корпоративних питань пiдпорядкованi юридичний вiддiл та вiддiл корпоративних фiнансiв та зв'язкiв. Помiчнику генерального директора заводу пiдпорядкований адмiнiстративно-господарчий вiддiл. Помiчнику генерального директора заводу, начальнику штабу цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй пiдпорядкованi штаб цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй та газорятувальна станцiя. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй ПАТ НЗФ на даний час не має. На протязi 2011 року в структурi ПАТ НЗФ вiдбулися змiни. Створений новий вiддiл в структурi служби економiчної безпеки вiддiл вiдеоспостереження та технiчних засобiв контролю. Із структури ПАТ НЗФ виведено управлiння соцiально-побутового обслуговування у повному складi з пiдпорядкуванням службi члена правлiння, директора з персоналу та соцiальних питань комбiната громадського харчування та торгiвлi, медико-санiтарної частини та вiддiлу управлiння соцiальними об’єктами, до складу якого ввiйшли група з загальних питань, палац культури "Електрометалург", санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург", дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова, готель "Нiкополь", мiська база вiдпочинку, водноспортивна база та база вiдпочинку "Чорноморське узбережжя".

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк пiдприємства ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України, "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв й Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.08.1999 № 291, Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", Закону України "Про податок на додану вартiсть" та iнших законодавчих актiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною системою регiстрiв облiку з використанням автоматизованих пiдсистем, якi знаходяться в промисловiй експлуатацiї. Активи i зобов'язання вiдображаються в балансi тiльки тодi, коли iснує ймовiрнiсть надходження чи вибуття майбутнiх економiчних вигод та їхня оцiнка може бути достовiрно визначена. Порiг суттєвостi для вiдображення однiєї операцiї минулих перiодiв у фiнансовiй звiтностi поточного року встановлений в розмiрi - 10000 грн. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання яких бiльше одного року або одного операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року та вартiстю понад 1000 грн. Основнi засоби класифiкуються за групами та нараховується знос iз застосуванням норм амортизацiйних вiдрахувань встановлених у бухгалтерському облiку Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби", використовуючи прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Переоцiнка об'єктiв основних засобiв проводилась згiдно з вимогами пунктiв 16-21 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядався в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. До малоцiнних швидкозношуваних предметiв (МШП) вiдносилися ТМЦ, якi використовувалися не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року. Сировина, матерiали, готова продукцiя вiдображались в облiку та звiтностi за їх фактичною собiвартiстю. Облiк матерiалiв у бухгалтерському облiку, вiдпущених у виробництво, продаж або iншому вибуттi вiвся за методом собiвартостi перших за часом надходжень запасiв (ФIФО). Оцiнка вибуття сировини, готової продукцiї, напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва здiйснювалась за методом середньозваженої одиницi запасiв. Визнання доходу та витрат вiд звичайної дiяльностi пiдприємства здiйснювалось згiдно П(с)БО № 15 "Доход" та № 16 "Витрати" вiдповiдно. Витрати вiдображались в балансi одночасно зi зменшенням активiв чи збiльшенням зобов'язань, а в звiтi про фiнансовi результати вiдображались одночасно з доходами, для одержання яких вони понесенi. Використовувався попереднiй метод облiку витрат на виробництво продукцiї (робiт, послуг). При визначеннi витрат, що вiдносяться до собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) у промисловостi, затвердженi наказом Держкомiтету промислової полiтики України вiд 01.02.2001 № 47. Загально виробничi витрати, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут вiдносили до витрат звiтного перiоду вiдповiдно до вимог П(С)БО № 16 "Витрати", з подальшим списанням пiсля закiнчення звiтного перiоду. Витрати на оплату працi включали у виробничу собiвартiсть чи до складу адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших операцiйних витрат, керуючись П(С)БО № 16 "Витрати". Аналiтичний облiк руху ТМЦ вiвся в зворотних вiдомостях у кiлькiсно-сумарному вираженнi, на складах - на картках складського облiку в кiлькiсному вираженнi. У податковому облiку облiк приросту (убутку) балансової вартостi товарiв (крiм активiв, що пiдлягають амортизацiї, цiнних паперiв та деривативiв), матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї вiвся наростаючим пiдсумком з початку року. Вiдстроченi податковi активи або вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображались в рiчнiй звiтностi. У квартальних звiтах про фiнансовi результати в статтi "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" проводили суму поточного податку на прибуток, а на дату рiчного балансу в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi здiйснювали вiдповiднi корегування суми витрат з податку на прибуток, виходячи з облiкового прибутку за звiтний рiк. Оцiнку i облiк довгострокової дебiторської заборгованостi, дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, дебiторської заборгованостi по розрахунках, iншої поточної дебiторської заборгованостi проводились згiдно з П(С)БО № 10. Створювався резерв сумнiвних боргiв. Облiк розрахункiв з бюджетом, по позабюджетних платежiв, по страхуванню регулювався чинним законодавством. У даних рядках балансу вiдображали поточну заборгованiсть пiдприємства по зазначених розрахунках. Суми авансу, отриманi чи попередньо сплаченi в iноземнiй валютi за готову продукцiю, роботи, виконанi, та наданi послуги перераховувались у валюту звiтностi згiдно з П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Перерахунок заборгованостi в iноземнiй валютi, що перебуває на облiку пiдприємства, проводили щомiсячно згiдно з вимогами чинного законодавства. Протягом року проводилися одноразовi, поточнi, iнвентаризацiї згiдно з вимогами чинного законодавства.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" щодо фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ за 2011 рiк станом на 31.12.2011 року Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ (ПАТ НЗФ) за 2011 рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року (далi фiнансова звiтнiсть), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6). Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ; код ЄДРПОУ - 00186520; мiсцезнаходження: поштовий iндекс - 53200, Днiпропетровська область, мiсто Нiкополь, проспект Електрометалургiв, будинок 310; дата державної реєстрацiї - 05.03.1994 р. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ (далi пiдприємство) вiдповiдно до Договору про надання аудиторських послуг № 587 вiд 08.07.2011 р. (дата початку проведення аудиту - 08.07.2011 р., дата закiнчення проведення аудиту - 30.03.2012 р.). Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть. Керiвництво пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi згiдно вимогам Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-XIV (iз змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (iз змiнами та доповненнями). Керiвництво пiдприємства вiдповiдає: за створення необхiдних умов для правильного ведення бухгалтерського облiку; за дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; за складання та надання достовiрної фiнансової звiтностi, яка не повинна мiстити помилок та викривлень; за вибiр послiдовної облiкової полiтики, яка включає принципи оцiнки статей звiтностi та методи облiку окремих статей звiтностi. Вiдповiдальнiсть аудитора. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, Закону України Про аудиторську дiяльнiсть вiд 22.04.1993 № 3125-ХІІ (зi змiнами та доповненнями), Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360, та iнших законодавчих актiв України. Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг вимагають вiд нас планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Ми дотримувалися вiдповiдних етичних вимог. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi. Аудит включає також оцiнку використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом, та оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ в усiх суттєвих аспектах справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на кiнець дня 31 грудня 2011 року, фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2011 рiк та складена у вiдповiдностi до вимог Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку в Українi. Висловлення додаткових думок. Вартiсть чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. На момент складання цього аудиторського висновку строк надання iншої iнформацiї пiдприємства, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю не настав, тому вона була не сформована й у нас не було можливостi ознайомитися та висловити думку стосовно цiєї iнформацiї. Нами не були виявленi факти, що ставлять пiд сумнiв думку про те, що виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України Про акцiонернi товариства. Система корпоративного управлiння пiдприємства перебуває у станi формування та удосконалення. Про це свiдчить, зокрема, те, що у пiдприємства на дату надання аудиторського висновку положення про корпоративне управлiння та принципи (кодекс) етики корпоративного управлiння не затвердженi. На пiдприємствi не створено окремого пiдроздiлу з виконання функцiй внутрiшнього аудиту. Контрольнi функцiї на пiдприємствi, окрiм Ревiзiйної комiсiї, здiйснюються, зокрема, спiвробiтниками бухгалтерiї та служби економiчної безпеки. Нами не виявлено викривлень фiнансової звiтностi пiдприємства внаслiдок шахрайства. Параграф з iнших питань. Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згiдно iнформацiї наведенiй в фiнансовiй звiтностi пiдприємство зазнало в звiтному перiодi суттєвих операцiйних збиткiв якi призвели, в свою чергу, до значного зменшення вартостi активiв пiдприємства. Цi обставини разом з загальним впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може збiльшити ризики пов’язанi з безперервнiстю дiяльностi пiдприємства. Генеральний директор В.В. Галасюк. Аудитор В.А. Лозицький. (Сертифiкат аудитора № 003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 54 вiд 29.05.1997 р., продовжений рiшенням АПУ № 229/3 вiд 31.03.2011 р. дiйсний до 29.05.2016 р.) 30 березня 2012 року м. Днiпропетровськ.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основною продукцiєю ПАТ НЗФ є феросплави: феросилiкомарганець та феромарганець (високо- та середньовуглецевий). Крiм основної продукцiї, завод виробляє близько 50 марок рiзноманiтних флюсiв, агломерат, марганцевi лiгатури, граншлак та щебiнь рiзних фракцiй, електродну масу для внутрiшнiх потреб виробництва. У 2011 роцi виробництва та освоєння нових видiв продукцiї не було. ПАТ НЗФ надає промисловi послуги з виготовлення металопродукцiї, збiрного залiзобетону, нестандартного обладнання, постачання електричної та теплової енергiї. Цех виробництва трикотажу випускає панчiшно-шкарпетковi вироби та бiлизну. Вся продукцiя ПАТ НЗФ вiдповiдає дiючим державним стандартам України. Основна частина марганцевої сировини використовується в металургiї, що визначає тiсну кореляцiю динамiки показникiв ринкiв феросплавiв i сталi. Свiтовий ринок марганцевих сплавiв можна охарактеризувати як нестабiльний, так як в 2011 роцi спостерiгався спад на марганцевi сплави взагалi та на виробленi в Українi зокрема. З початку 2011 року спостерiгалось зменшення обсягiв виробництва порiвняно з 2010 роком. На свiтовому ринку в 2011 роцi можна було спостерiгати зменшення попиту на марганцевi сплави зi сторони виробникiв сталi, та зменшення пропозицiй зi сторони виробникiв сплавiв. ПАТ НЗФ у 2011 роцi зменшило об'єм виробництва. У зв'язку iз зростанням виробництва високоякiсних марок сталi зi сторони кiнцевих споживачiв, виробникам марганцевих сплавiв доводиться переходити на виробництво бiльш високоякiсної сировини, а саме на марганцеву руду з високими характеристиками. На дiяльнiсть пiдприємств феросплавної галузi суттєво впливають цiни на сировину, енергоносiї та iнше. При цьому необхiдно зазначити зростання вартостi сировини, електроенергiї та залiзничних тарифiв на перевезення, що вплинуло на собiвартiсть продукцiї при виробництвi марганцевих сплавiв. На вiтчизняному ринку основними споживачами феросплавiв є металургiйнi комбiнати Донбасу, такi як ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм.Iллiча", ПАТ "Єнакiївський металургiйний завод", ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" та iншi пiдприємства галузi в Українi та Росiї. Також нiкопольськi феросплави експортуються пiдприємствам металургiйної промисловостi в країни пiвденно-схiдної Азiї, Близького Сходу, Європейського Союзу та Далекого зарубiжжя. Серед споживачiв продукцiї ПАТ НЗФ самi великi металургiйнi комбiнати свiту. До основних ринкiв збуту продукцiї нашого заводу можна вiднести: Пiвнiчну Африку, США, Латинську Америку. Реалiзацiя продукцiї заводу здiйснюється засобами прямих продажiв та через торговельнi компанiї.Тiльки агресивна маркетингова стратегiя пiдприємства обумовлює розширення ринкiв збуту, а також подальшу експансiю географiї експортних постачань заводу. Реалiзацiя основних видiв продукцiї вiд сезонних змiн не залежить. До основних ризикiв можна вiднести: - у першу чергу високi цiни на електроенергiю, доля якої у собiвартостi виробництва дуже висока. Високi цiни на електроенергiю не дають можливостi ефективно конкурувати з iмпортерами, якi поставляють феросплави на ринок України. У виробникiв з Пiвденної Кореї, Македонiї, Індiї, країн Євросоюзу, Бразилiї та ПАР цiна на електроенергiю значно нижче, а вiдповiдно нижче й собiвартiсть виробництва. Таким чином, цi виробники можуть пропонувати свою продукцiю на свiтовi ринки за бiльш низькою цiною, порiвняно з продукцiєю нашого пiдприємства; - масовий iмпорт феросплавiв до України, для запобiгання якого здiйснюється робота зi встановлення захисних, загороджувальних заходiв у видi мiнiмальних цiн, мита та квот; - збiльшення конкуренцiї. Керiвництво заводу постiйно працює над модернiзацiєю виробничих технологiй з метою пiдтримання на рiвнi технологiчного процесу та вiдповiдностi якостi феросплавiв, що вимогається рiвнем покупцiв; - збiльшення вартостi на сировиннi матерiали, що використовуються. Монiторинг ринкiв постачальникiв сировини на предмет знаходження бiльш низьких цiн на сировину. Вiдстоювати колишнi ринки збуту продукцiї, а також освоювати новi, ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" удається переважно через пiдвищення якостi продукцiї, так як споживачi регулярно пiдвищують вимоги до умов упаковки, транспортування, а також бiльш вигiднi базиси поставки. Конкурентами ПАТ НЗФ на внутрiшньому ринку є ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв", ПАТ "Стаханiвський завод феросплавiв". У Росiї основними конкурентами заводу є Косогорський завод феросплавiв, Саткiнський чугуноплавильний завод, ВАТ "Челябiнський електрометалургiйний комбiнат". У Казахстанi конкурентом ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" є Казахпром, Таразький металургiйний завод. Конкурентне середовище на ринку Грузiї представлене Русметалом та Зестафонським феросплавним заводом. На Далекому Зарубiжжi основними конкурентами ПАТ НЗФ є виробники з Індiї, Македонiї, Китаю, Францiї, Пiвденної Кореї, Норвегiї, Бразилiї, ПАР. Важливу роль на ринку марганцевих феросплавiв вiдiграють Китай, Пiвденна Корея та Індiя. У 2011 роцi iмпорт феросплавiв в Україну склав: феросилiкомарганець - 136053 т, високовуглецевий феромарганець - 42433 т, середньовуглецевий феромарганець - 4594 т. Таким чином, у порiвняннi з показниками 2010 року iмпорт силiкомарганцю в Україну зрiс у 2,4 рази, iмпорт високовуглецевого феромарганцю - у 3,5 рази, iмпорт середньовуглецевого феромарганцю - у 4,3 рази. Одним з найважливiших факторiв конкуренцiї є бiльш низька собiвартiсть електроенергiї для даних виробникiв порiвняно з українськими пiдприємствами. Якiсть iндiйської продукцiї, яка iмпортується в Україну, є дуже низькою, де вмiст марганцю 60% та кремнiю 14% в силiкомарганцi. Вартiсть такої продукцiї суттєво нижча порiвняно з собiвартiстю виробництва української продукцiї високої якостi. Продукцiя ПАТ НЗФ вiдрiзняється вiд продукцiї конкурентiв великим вмiстом корисних елементiв. Показник вмiсту марганцю у феросплавах - один з найбiльших у свiтi. Рiзницю також становить рiвень можливостi завантаженостi виробництва. До особливих вiдмiнностей свiтового феросплавного ринку можна вiднести поступове зниження цiн на ключових для нашого заводу ринках споживання. Якщо в сiчнi 2011 року цiна на силiкомарганець на ринку країн Євросоюзу за даними iнформацiйного джерела Metal Bulletin склала близько 1020 Euro/mt на поставлену до покупця продукцiю i цiна продовжувала залишатися на рiвнi 1000-1020 Euro/mt з незначними коливаннями протягом перiоду з лютого по червень 2011 року, то в липнi 2011 року цiни знизилися до 875 Euro/mt, а потiм, вiдображаючи спад у свiтовiй сталелиттєвiй промисловостi, продовжили падiння до рiвня 780 Euro/mt в груднi 2011 року. Особливо важким був 4 квартал 2011 року. В листопадi 2011 року на свiтовому сталевому ринку склалася складна ситуацiя. В Євросоюзi, який опинився в епiцентрi нової фiнансово-економiчної кризи, були зупиненi потужностi з випуску 26 млн. тонн сталi на рiк. Приблизно половина цих залишених потужностей припадає на долю Arcelor Mittal, також скоротили виробництво iспанська група Grupo Alfonso Gallardo, US Steel Serbia, SSAB, Tata Steel, ThyssenKrupp та iнше. Криза позначилася i на росiйських металургах: пiдприємства Evraz Group: Захiдносибiрський, Нижньотагiльський та Новокузнецький металургiйнi комбiнати у вереснi знизили виплавку сталi на 5,7%, Сiверсталь на 9,3% знизила виробництво. На 11,9% скоротив виплавку Новолипецький металургiйний комбiнат (НЛМК). На свiтовому ринку в зв’язку з паводком у Таїландi, який є пiвденно-азiатським центром автомобiльної промисловостi, також склалося суттєве зниження попиту на сталь. Японiя знизила виплавку сталi в груднi на 5%. У Китаї виробництво сталi у листопадi 2011 року вперше з вересня 2010 року скоротилося до менше нiж 50 млн. т. Минулої осенi металургам прийшлося вивести з ладу частину виробничих потужностей через перебої з постачанням електроенергiї, але в 2011 роцi їх проблеми мали бiльш фундаментальний характер. Обмежувальна фiнансова полiтика уряду та падiння об’ємiв замовлень на китайськi товари через економiчний спад в Європi призвели до радикального зниження попиту на прокат в країнi. Вiдповiдно, попит на феросплави, а разом з ним i цiни впали вниз. Європейськi виробники феросплавiв марганцевої групи обявили про плани зi скорочення виробництва, компанiя Eramet скоротила виробництво SiMn у Норвегiї на 20%, компанiя OFZ у Словенiї - на 30%. ПАТ НЗФ використовує експортну сировину Австралiйського походження, ПАР, Бразилiї, Гани та Габону, вiтчизняну сировину Марганецького та Орджонiкiдзевського ГЗК.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

У термiн з 2007 року по 2011 рiк придбано основних засобiв на суму 634677 тис.грн., вибуло в результатi вiдчуження 1370 тис.грн. Товариство проводе заходи, що направленi на реконструкцiю та модернiзацiю виробництва. На 2012 рiк на проведення капiтальних ремонтiв основного обладнання заплановано 22170 тис.грн., перiодичнi ремонти, реконструкцiю i модернiзацiю технологiчних лiнiй i систем - 1639 тис.грн., придбання великого устаткування, замiсть зношеного, автотехнiки - 648 тис.грн. На будiвництво нових виробничих потужностей (реконструкцiя плавильного цеху 9 - забезпечення 100% фракцiонування готової продукцiї, будiвництво ДСК-6 цеху виробництва феросплавiв, iнше) заплановано 11218 тис.грн. На будiвництво екологiчних об’єктiв заплановано  27383 тис.грн. Все це дозволить збiльшити обсяг виробництва пiдприємcтва. Умови придбання, вартостi обладнання, послуг визначається за результатами тендерних торгiв. Фiнансування даних заходiв здiйснюється за рахунок власних коштiв пiдприємства.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Виробнича потужность пiдприємства - 1200 тис. т феросплавiв. Ступiнь використання обладнання за основними видами продукцiї: МнС17 - 62,25%, ФМн-78 - 67,60%, ФМн-88 - 85,85%. Основнi засоби з виробництва основної продукцiї знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Товариство в 2012 роцi планує провести заходи з будiвництва та капiтального ремонту об’єктiв товариства (реконструкцiю та модернiзацiю технологiчних лiнiй та систем - 1500 тис.грн.). За екологiчною програмою товариство планує реконструкцiю аспiрацiйних систем В-3, В-5 на суму 14 983,0 тис.грн. Введення об’єкта заплановано в 2012 роцi згiдно з Програмою покращання екологiчного становища Днiпропетровської областi за рахунок зменшення забруднення навколишнього середовища основними пiдприємствами, якi забруднюють середовище на 2007-2015 роки, затвердженої рiшенням Днiпропетровської обласної ради вiд 04.12.2007 № 295-13У (далi Програма), а також досягнення встановлених граничнодопущених нормативiв по викидах. Також товариство планує реконструкцiю газоочисток вентсистем В-21, В-22, В-23 з установкою рукавних фiльтрiв на суму 5000,0 тис.грн. Передбачається закiнчення проектування та початок будiвельно-монтажних робiт. Цей захiд входить до Програми зi строком введення до експлуатацiї в 2015 роцi. Також планується будiвництво стацiонарної насосної станцiї для вiдкачування води зi ставка-вiдстiйника на суму фiнансування  650,0 тис.грн. Захiд передбачає можливiсть вiдкачування води зi ставка-вiдстiйника при його аварiйному переповненнi та недопущеннi потрапляння зворотної води в потiк балки Репана i далi до Каховського водосховища. Рiшення прийнято в серпнi 2011 року на оперативнiй нарадi у головного iнженера заводу. Товариством також планується паспортизацiя та обстеження будiвель i споруд заводу та вiдновлений ремонт за результатами обстеження. Обсяг фiнансування  2400,0 тис.грн. Передбачається обстеження i паспортизацiя будiвель i споруд та вiдновлений ремонт на об’єктах третьої категорiї (непридатних для нормальної експлуатацiї) з метою лiквiдацiї виявлених пошкоджень i переводу будiвель та споруд у другу або першу категорiю.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Дiяльнiсть в межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов'язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить великою в Українi. Це пов'язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин, недосконалiстю законодавства, соцiально-полiтичними проблемами та iншими факторами. Фiнансово-економiчний стан ПАТ НЗФ, а також тенденцiї його розвитку дозволяють прогнозувати вiдносно його стiйкого мiсця на ринку феросплавiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактiв виплати штрафних санкцiй в 2011 роцi не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Полiтика заводу з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та стратегiї заводу, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращення якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та вiдповiдно - збiльшення прибутку. Пiдприємство при фiнансуваннi своєї дiяльностi переважно орiєнтується на використання власних коштiв, а у разi потреби в залученнi додаткових коштiв використовує найбiльш дешевi кредитнi ресурси визнаних лiдерiв у сферi банкiвської дiяльностi.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на 31.12.11 вiдсутнi договори, зобов`язання по яких не було виконано в повному обсязi.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В 2011 роцi впровадження нових технологiй виробництва та освоєння нових видiв продукцiї не було. Розширення виробництва та великої реконструкцiї у 2012 роцi не планується.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Науково-дослiдницькi роботи на пiдприємствi виконувалися за рахунок собiвартостi без додаткового фiнансування. Основна частина науково-дослiдницьких робiт на пiдприємствi проводилась без залучення стороннiх органiзацiй.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1.Шiсть позовiв Корпорацiї НПІГ Інтерпайп до ПАТ НЗФ в господарський суд про стягнення кредиторської заборгованостi у розмiрi 50 689 346,28 грн. Провадження було вiдкрито в квiтнi 2009 року, рiшення судiв прийнятi на користь позивача, фактична оплата боргу за рiшенням була проведена в лютому, травнi та червнi 2011 року. 2.Позов ТОВ "Роял Капiтал" в господарський суд про стягнення 10 000 000 грн. заборгованостi за векселєм. Провадження було вiдкрито в 2010 роцi, рiшення судiв трьох iнстанцiй на користь позивача. Рiшення фактично виконано в лютому 2011 року. 3.Позов ЧП "Реона" в господарський суд про стягнення заборгованостi за 2008 рiк 41 859,60 грн. за договором пiдряду. Провадження було вiдкрито в 2011 роцi. Рiшення прийнято на користь позивача, на стадiї виконання рiшення було укладено мирову угоду, борг оплачений в лютому 2012 року. 4.Позов ТОВ "Юнiтон" в господарський суд про стягнення кредиторської заборгованостi за поставленi ТМЦ. Провадження було вiдкрито в 2011 роцi. Рiшення прийнято на користь позивача, на стадiї виконання рiшення було укладено мирову угоду, борг оплачений в лютому 2012 року. 5.Позов прокуратури Днiпропетровської областi та Державної екологiчної iнспекцiї в господарський суд про стягнення 3 371 848, 83 грн. штрафу за перевищення рiвня шкiдливих викидiв в атмосферу. Провадження за справою було вiдкрито в 2011 роцi. Рiшення першої iнстанцiї на користь заводу, постановою апеляцiйного суду це рiшення було скасовано i штраф був стягнутий, але постановою Вищого господарського суду, постановою апеляцiї було скасовано, рiшення першої iнстанцiї на користь заводу залишено чинним. 6.Позов ПАТ НЗФ в адмiнiстративний суд до прокуратури Днiпропетровської областi та Державної екологiчної iнспекцiї про призначення незаконних дiй про примусове призупинення роботи витокiв забруднення. Провадження за справою вiдкрито в 2011 роцi. Рiшення всiх трьох iнстанцiй на користь ПАТ НЗФ. 7.Позов ПАТ НЗФ в господарському судi до ТОВ Квода, штраф та пеня 25 557,92 грн. за прострочення поставки ТМЦ. Провадження за справою вiдкрито в лютому 2011 року. Рiшення на користь ПАТ НЗФ. На даний час справа знаходиться на виконаннi у вiддiлi державної виконавчої служби. 8.Позов ПАТ НЗФ до адмiнiстративного суду до ДПАУ про визнання протиправної бездiяльностi та стягнення 85 814 997 грн. бюджетного вiдшкодовування ПДВ. У жовтнi 2011 року вiдкрито провадження за справою. У груднi 2011 року в першiй iнстанцiї за позовом вiдмовлено, апеляцiя 29.02.2012 дане рiшення скасувала та прийняла нове про задоволення позову, справа знаходиться у Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi. 9.36 позовiв ПАТ НЗФ в адмiнiстративному судi до Криворiзької митницi про визнання дiй працiвникiв митницi протиправними та визнання недiйсними карток вiдмови розмитнити отриманий ПАТ НЗФ вантаж (руду марганцеву) за контрактними цiнами. Провадження за справами вiдкритi у 2009 роцi. Данi справи знаходяться у Вищому адмiнiстративному судi України на оскарженнi рiшень, якi заводу вiдмовлено в задоволеннi заявлених вимог.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.11 переведено випуск простих iменних акцiй ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", з урахуванням прийнятого рiшення про перейменування Товариства) документарної форми iснування у кiлькостi 1 551 537 980 (один мiльярд п`ятсот п`ятдесят один мiльйон п`ятсот тридцять сiм тисяч дев`ятсот вiсiмдесят) штук, номiнальною вартiстю акцiй даного випуску 0,27 грн. (нуль гривень 27 копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю акцiй даного випуску 418 915 254, 60 грн. (чотириста вiсiмнадцять мiльйонiв дев`ятсот п'ятнадцять тисяч двiстi п`ятдесят чотири гривнi 60 копiйок) в бездокументарну форму iснування.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5415974.000

8160752.000

0.000

0.000

5415974.000

8160752.000

будівлі та споруди

3966653.000

6388149.000

0.000

0.000

3966653.000

6388149.000

машини та обладнання

1346840.000

1661052.000

0.000

0.000

1346840.000

1346840.000

транспортні засоби

102376.000

111384.000

0.000

0.000

102376.000

111384.000

інші

105.000

167.000

0.000

0.000

105.000

167.000

2. Невиробничого призначення:

141585.000

199498.000

0.000

0.000

141585.000

199498.000

будівлі та споруди

133840.000

188097.000

0.000

0.000

133840.000

188097.000

машини та обладнання

7360.000

10713.000

0.000

0.000

7360.000

10713.000

транспортні засоби

381.000

656.000

0.000

0.000

381.000

656.000

інші

4.000

32.000

0.000

0.000

4.000

32.000

Усього

5557559.000

8360250.000

0.000

0.000

5557559.000

8360250.000

Опис

В 2011 роцi обмежень у використаннi майна не було. Орендованих основних засобiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Первiсна вартiсть ОЗ на початок перiоду складала 13 823 367 тис.грн., на початок перiоду - 21 209 390 тис.грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.10 - 8 265 808 тис.грн., станом на 31.12.11 - 12 849 140 тис.грн.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

560462.000

746156.000

Статутний капітал (тис. грн.)

418915.000

418915.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

418915.000

418915.000

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди розраховувалась згiдно з "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04 № 485

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв не є меншою вiд статутного капiталу товариства

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

40000.000

X

X

у тому числі:

 

ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК"

28.11.2011

40000.000

11.000000000000

27.09.2012

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

4816.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

11480627.000

X

X

Усього зобов'язань

X

11525443.000

X

X

Опис:

Іншi зобов`язання в сумi 11 480 627 тис.грн. мiстять в собi кредиторську заборгованнiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов`язання з одержаних авансiв, зi страхування, з оплати працi, з учасниками.

 

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Феросплави

794199

6247232.00

97.40

772398

5967531.00

97.40

 

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

59.17

2

Витрати на оплату працi

2.93

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

1.26

4

Амортизацiя

3.20

5

Iншi операцiйнi витрати

33.44

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Як