Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00186520

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська , д/н, 53200, Нiкополь, Електрометалургiв, 310

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

0566654236 0566654628

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

01@nzf.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.nzf.com.ua

в мережі Інтернет

16.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

ПАТ НЗФ не здiйснювало рейтингової оцiнки емiтента в 2012 роцi. Товариство не здiйснювало в 2012 роцi випуску облiгацiй. Товариство не здiйснювало в 2012 роцi випуску iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй протягом 2012 року. Рiшення щодо розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв в 2012 роцi загальними зборами акцiонерiв прийнято не було у зв`язку з вiдсутнiстю прибутку. В iнформацiї про посадових осiб iнформацiя щодо попереднього мiста роботи надана iнфомацiя на дату призначення посадових осiб загальними зборами акцiонерiв. Всi члени правлiння, члени наглядової ради (крiм голови НР - Котляренка О.В. та члена НР Гiнера Є.Л.) та голова ревiзiйної комiсiї призначенi загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.06. Котляренко О.В. та Гiнер Є.Л. призначенi загальними зборами акцiонерiв вiд 22.09.10. Повноваження iнших посадових осiб загальними зборами акцiонерiв вiд 22.09.10 було подовжено. В роздiлi "Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента" не зазначена дата внесення до реєстру - iнформацiя не була надана. Протягом 2012 року у ПАТ НЗФ не виникало особливої iнформацiї. Протягом 2012 року власникам iменних цiнних паперiв ПАТ НЗФ не було видано жодного сертифiкату, у зв`язку з тим, що з 2011 року форма iснування випуску акцiй товариства – бездокументарна. Тому iнформацiя стосовно сертифiкатiв не надається. За iншими роздiлами, наведеними у змiстi, але не визначеними ПАТ НЗФ - iнформацiя не надається у зв`язку з її вiдсутнiстю.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ НЗФ

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

53200

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська , д/н

3.1.6. Населений пункт

Нiкополь

3.1.7. Вулиця, будинок

Електрометалургiв, 310

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

AOO № 823876

3.2.2. Дата державної реєстрації

11.04.2011

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Нiкопольської мiської ради Днiпропетровської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

418915254.60

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

418915254.60

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.2. МФО банку

305299

3.3.3. Поточний рахунок

32009100400

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

3.3.5. МФО банку

 

305299

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

32009100400

 

 

3.4. Основні види діяльності

14.31

Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв

24.10

Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

74.90

Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури

АГ № 575435

22.04.2011

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетр. обл.

04.02.16

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об’єктiв

АГ № 595030

22.04.2011

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

Необмежений з 20.08.10

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений

 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АГ № 562803

05.05.2011

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Держав

05.05.12

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АД № 018545

24.04.2012

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Держав

24.04.13

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АГ № 561840

05.05.2011

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Держав

05.05.12

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АЕ № 083343

11.06.2012

Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Держав

11.06.13

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

Медична практика

АГ № 602339

03.08.2011

Мiнiстерство охорони здоров’я України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АГ № 587967

10.08.2011

Мiнiстерство транспорту та зв’язкуУкраїни. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi д

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацi

АВ № 586050

05.09.2011

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

30.06.14

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

На право придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

АВ № 585423

29.06.2011

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

16.06.16

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

Посередницька дiяльнiсть митного брокера

АГ № 594153

23.05.2011

Державна митна служба України

05.08.14

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

На право провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

АВ № 491772

18.11.2009

Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного регулюва

18.11.12

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

На право провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

ОВ № 060088

26.12.2012

Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного регулюва

26.12.15

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв

АВ № 611170

19.04.2012

Мiнiстерство економiчного розвитку i торовлi України

03.04.17

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається подовжити

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-72

13.04.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

01.01.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На розмiщення вiдходiв

№ 160

24.06.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

01.01.13

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На спецiальне водокористування

№ 02675

01.04.2011

Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища у Днiпропетр. обл.

01.11.13

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 158.11.15-27.35.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

09.11.14

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 155.11.15.-27.10.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

06.04.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 154.11.15-27.10.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

06.04.14

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На експлуатацiю об’єкта пiдвищеної небезпеки

№ 315.11.15-27.10.0

22.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

22.07.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 311.11.15-27.10.0

18.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

18.07.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 311.11.15-27.10.0

18.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

18.07.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 1697.11.30-27.10.0

29.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

14.09.14

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 159.11.15-27.10.0

19.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.02.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 3521.11.30-74.30.0

07.11.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

07.11.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На право функцiонування, зберiгання газових пiстолетiв „ПГШ-790”

№ 006530

28.09.2011

Управлiння МВС України у Днiпропетр. обл.

01.12.13

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 342.11.15-27.10.0

08.08.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

08.08.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 311.11.15-27.10.0

18.07.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

18.07.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 131.11.30

06.12.2011

Державна служба гврнтчного нагляду та промислової безпеки

06.12.16

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 625.12.30

10.04.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

10.04.17

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На налагодження, ремонт, технiчне обслуговування лiфтiв i пiдйомникiв

№ 103.12.15

05.03.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

05.03.17

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На право зберiгання балонiв iз стисненим та iнертним газом

№ 080.12.15

22.02.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

22.02.17

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 630.12.15

18.12.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

18.12.17

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 630.12.15

18.12.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

18.12.17

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 532.12.15

29.10.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

29.10.17

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№ 533.12.15

29.10.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

29.10.17

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається подовжити

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Всеукраїнська громадська органiзацiя „Асоцiацiя платникiв податкiв України”

04050, м.Київ, вул.Артема, 60

Опис

Основнi функцiї Асоцiацiї: - захист iнтересiв платникiв податку; - пiдвищення рiвня їх знань через проведення семiнарiв, вебiнарiв; - монiторинг та роз’яснення iз застосування податкового законодавства.

 

Днiпропетровська Мiжрегiональна Екологiчна Асоцiацiя

49023, м. Днiпропетровськ, вул. Ясельна, 1

Опис

Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є об’єднання зусиль членiв Асоцiацiї у розвитку прогресивних iдей, розробок, науково-теоретичних та науково-практичних пiдходiв у галузi екологiї. Основним завданням Асоцiацiї є сприяння дiяльностi членiв Асоцiацiї та пiдприємств, спрямованих на реалiзацiю заходiв обласних програм, а саме: Програма охорони навколишнього середовища Днiпропетровської областi на 2005-2015 рiк, Програма монiторингу охорони навколишнього середовища Днiпропетровської областi. Термiн участi в Асоцiацiї: безстроковий. Позицiї емiтента в структурi МЕА: колективне членство

 

УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ

49000, Днiпропетровська обл., м.Днiпропетровськ, пл.Ленiна, буд.1, кв.254

Опис

ОСНОВНА ДIЯЛЬНОСТЬ ТА ФУНКЦIЇ АСОЦIАЦIЇ : - координацiя господарської дiяльностi Учасникiв; - сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України, створення постiйно дiючого незалежного третєйського суду; - представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами в межах наданих Учасниками повноважень; - всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв’язання, пов’язаних з виробництвом, збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном; - координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягiв експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку; - сприяння у виробництвi та збутi на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України; - здiйснення аналiзу внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз кон’юктури цих ринкiв; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв; - здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення передового вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно - лiцензiйної допомоги; - сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб'єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiйних проектiв та кредитних лiнiй, сприяння в залученнi закордонних iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї; - взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв; - пiдвищення квалiфiкацiї i професiоналiзму працiвникiв Учасникiв; - подання пропозицiй, розробка проектiв нормативних актiв, їх супроводження з метою удосконалення чинного законодавства України, що регулює господарську дiяльнiсть Учасникiв, що стосуються дiяльностi галузi, в тому числi, спрямованих на стабiлiзацiю податкової системи, митного оподаткування, цiнової та соцiальної полiтики держави; - пiдготовка правової документацiї, що вiдповiдає iнтересам Учасникiв у їх вiдносинах з третiми особами, укладення рiзноманiтних угод як в Українi, так i за її межами згiдно з дiючим законодавством, якi вiдповiдають метi Асоцiацiї; - визначення прiоритету i розробка комплексних науково-технiчних програм в областi створення i виробництва, застосування нових матерiалiв, технологiй та устаткування для розвитку галузi; - органiзацiя та проведення в Українi та за її межами заходiв, направлених на пропаганду та рекламу науково-технiчних досягнень та продукцiї Учасникiв, iнформацiйна пiдтримка, сприяння в освiтленнi дiяльностi Учасникiв у засобах СМI, редакцiйно-видавнича дiяльнiсть, у т.ч. пiдготовка i випуск довiдкової, iнформацiйно-методичної, рекламно-комерцiйної й iншої друкованої продукцiї; - здiйснення iнформацiйного i консультацiйного забезпечення членiв Асоцiацiї в областi права, економiки, менеджменту, маркетингу, розробка, придбання, впровадження i супровiд програмних засобiв у сферi професiйних iнтересiв членiв Асоцiацiї. ТЕРМIН УЧАСТI В АСОЦIАЦIЇ – безстроковий.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство промисловостi України (засновник)

д/н

03035Україна Київ вул.Сурiкова,3

0.00

Власники юридичнi особи (всього109 осiб)

д/н

д/нд/н д/н д/н

99.73

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Власники фiзичнi особи (всього 12708 осiб)

д/н д/н д/н

0.27

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 6613 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного часу (дня, тижня) - 21 особа.
Фонд оплати працi - 393 524,1 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився на 31 950,3 тис. грн. вiдносно попереднього перiоду.
Кадрова програма ПАТ НЗФ спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Всього на пiдприємствi працює 6602 чоловiки, з них 1762 жiнок. Середнiй вiк працюючих – 41,3 роки. Пiдвищили квалiфiкацiю 631 працiвник. Протягом 2012 року пiдготовленi новим професiям 60 працiвникiв, перепiдготовлено 651 працiвник, у тому числi: на виробничо-технiчних курсах – 322 чол., курсах цiльового призначення – 250 чол., курсах бригадирiв i старших робiтникiв – 59 чол. Пройшли спецiальне навчання з питань охорони працi – 374 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 478 керiвникiв та спецiалiстiв заводу, в тому числi з вiдривом вiд роботи пiдвищили квалiфiкацiю 104 керiвники та спецiалiсти заводу.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куцiн Володимир Семенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiчний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

36

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi головою правлiння Куцiн В.С. займав посаду заступника голови - начальника управлiння гiрничо-металургiйного комплексу Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї

6.1.8. Опис

Куцiн В.С. органiзовує дiяльнiсть правлiння товариства та несе вiдповiдальнiсть за її результати, визначає функцiональнi обов`язки членiв правлiння, представляє товариство в його вiдносинах з iншими особами. Займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Комiнтерна", Код ЄДРПОУ 05393062, м.Днiпропетровськ, вул.Комiнтерна,7. Посадова особа винагороди понад заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Куцiн В.С. займав наступнi керiвнi посади: на Днiпропетровському металургiйному заводi iм.Комiнтерна - майстра листопрокатного цеху, старшого майстра листопрокатного цеху, заступника начальника технiчного вiддiлу, заступника начальника трубозварювального цеху, начальника трубозварювального цеху, першого заступника голови правлiння-головного iнженера; на Днiпропетровському металургiйному заводi iм.Петровського - представника органу держприйомки сотропрокатного цеху; на ВАТ „Новомосковський трубний завод” - голови правлiння-директора заводу; в Днiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї - заступника голови-начальника управлiння гiрничо-металургiйного комплексу; на ВАТ НЗФ - голови правлiння, директора заводу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Метельченко Андрiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, економiчний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - директором з економiки та фiнансiв Метельченко А. В. займав посаду заступника генерального директора з економiки та фiнансiв ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Метельченко А.В. укладає господарськi договори стосовно фiнансової дiяльностi товариства, договори з випуску векселiв, з вiдкриття акредитивiв, договори страхування, керує фiнансовою дiяльнiстю товариства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Метельченко А.В. займав наступнi керiвнi посади: на Нiкопольському Пiвденнотрубному заводi - начальника бюро з органiзацiї працi трубопрокатного цеху № 2; в Нiкопольському фiлiалi Днiпропетровського комерцiйного банку науково-технiчного прогресу „Днiпро” - директора фiлiалу; в КБ „Приватбанк” м.Днiпропетровська - керiвника напрямку робочої групи по створенню фiлiалу КБ „Приватбанк” в м.Нiкополi; в фiлiалi КБ „Приватбанк” м.Нiкополя - директора, заступника директора; на ВАТ НЗФ - заступника голови правлiння з фiнансiв та економiки, заступника голови правлiння-заступника директора з фiнансiв та економiки, члена правлiння, директора з економiки та фiнансiв. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний iнженер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лапiн Євген Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - головним iнженером Лапiн Є.В. займав посаду члена правлiння, головного iнженера заводу ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Лапiн Є.В. керує роботою енергетичної та механiчної служб, вiддiлом iнвестицiй та розвитку пiдприємства, проектно-конструкторським вiддiлом, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, службою охорони працi, органiзовує безперебiйну та безпечну роботу пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Лапiн Є.В. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - помiчника майстра основного виробничого участка плавильного цеху № 1, виробничого майстра плавильного цеху № 1, начальника технiчного бюро технiчного вiддiлу, заступника начальника технiчного вiддiлу, начальника плавильного цеху № 1, начальника виробничого вiддiлу, члена правлiння, головного iнженера заводу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння, заступник голови правлiння - комерцiйний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Божко Сергiй Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1971

6.1.5. Освіта**

Вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, електронний та мiжгалузевий факультети

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - комерцiйним директором Божко С.Л. займав посаду комерцiйного директора ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв".

6.1.8. Опис

Божко С.Л. органiзовує роботу зi збуту виробленої продукцiї, забезпечення виробництва необхiдною сировиною та матерiалами, керує транспортними структурами пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Божко С.Л. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - начальника бюро планування та збуту продукцiї вiддiлу збуту, заступника начальника вiддiлу збуту, начальника вiддiлу збуту; в компанiї „ПриватIнтертрейдинг” - заступника начальника департаменту феросплавiв; на ВАТ „Запорiзький завод феросплавiв” - комерцiйного директора. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольшанський Володимир Iллiч

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння Ольшанський В.I. займав посаду заступника голови правлiння, головного технолога ВАТ НЗФ

6.1.8. Опис

Ольшанський В.I. забезпечує безперебiйну роботу цехiв з виробництва основної продукцiї пiдприємства, керує проведенням науково-дослiдницьких робiт, органiзовує роботу з лiцензування, патентування, технологiєю виробництва та експертизи продукцiї. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Ольшанський В.I. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - начальника змiни плавильного участку № 2, старшого виробничого майстра плавильного цеху № 2, начальника технiчного вiддiлу, головного технолога-начальника технiчного вiддiлу, заступника директора з виробництва та технологiї; заступника голови правлiння, головного технолога. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дьомочкiн Дмитро Вiталiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний та економiчний факультети

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння Дьомочкiн Д.В. займав посаду заступника голови правлiння з координацiї та розвитку ВАТ "Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат".

6.1.8. Опис

Дьомочкiн Д. В. органiзовує роботу персоналу, вiдповiдає за соцiально-побутове обслуговування. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Дьомочкiн Д.В. займав наступнi керiвнi посади: на Днiпропетровському заводi металургiйного устаткування - майстра участка електроплавильних печей, начальника вiддiлу зведених матерiальних балансiв, начальника вiддiлу постачання металопрокату та на виборних посадах заводу; в КБ „Приватбанк” - начальника вiддiлу аналiзу та планування управлiння маркетингу, начальника управлiння маркетингу, начальника управлiння по залученню та обслуговуванню коштiв корпоративних клiєнтiв, начальника управлiння продаж банку; в АКБ «ТАС-Комерцбанк» - керiвника робочої групи по утворенню Днiпропетровської фiлiї, директора Днiпропетровської фiлiї; на ВАТ «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» - заступника голови правлiння з координацiї та розвитку; на ВАТ НЗФ - першого заступника голови правлiння з комерцiйних питань, першого заступника голови правлiння-директора заводу з комерцiйних питань, члена правлiння, директора з персоналу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончаров Валерiй Семенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, факультет електрозабезпечення

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння Гончаров В.С. займав посаду головного енергетика заводу ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Гончаров В.С. займав посаду заступника начальника цеху мереж та пiдстанцiй, розробляв та впроваджував органiзацiйно-технiчнi заходи, якi спрямованi на мiнiмiзацiю витрат за перетоки реактивної потужностi пiдприємства, здiйснював постiйний контроль за функцiонуванням системи компенсацiї реактивної потужностi, вносив пропозицiї, спрямованi на зниження її витрат. Гончаров В.С. не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Гончаров В.С. займав наступнi керiвнi посади: на шахтi iм.Артема комбiната «Артемуголь» - горного майстра; на Союзному об’єднаннi «Сєвєровостокзолото» середньокамського горнозбагачувального комбiнатi - начальника участку, начальника кар’єру, головного iнженера; на ВАТ НЗФ - начальника цеху з ремонту металургiйного устаткування, головного енергетика заводу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Камбаров Олег Аббасович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет промислового та цивiльного будiвництва

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi членом правлiння Камбаров О.А. займав посаду директора з капiтального будiвництва та соцкультпобуту ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Камбаров О.А. органiзовує роботу з капiтального будiвництва та ремонту будiвель пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Камбаров О.А. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - старшого майстра ремонтно-будiвельного цеху, начальника ремонтно-будiвельного цеху, заступника директора з побуту та загальних питань, заступника голови правлiння з побуту та загальних питань, заступника голови правлiння з капiтального будiвництва та соцiальних питань, заступника голови правлiння-заступника директора заводу з капiтального будiвництва, директора з капiтального будiвництва та соцкультпобуту. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Руслан Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, економiчний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2006 роцi головним бухгалтером Пономаренко Р.В. займав посаду начальника фiнансового вiддiлу ВАТ НЗФ.

6.1.8. Опис

Пономаренко Р.В. органiзовує роботу з бухгалтерського облiку та аудиту пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї трудової дiяльностi Пономаренко Р.В. займав наступнi керiвнi посади: на ВАТ НЗФ - заступника головного бухгалтера з матерiально-виробничої роботи та звiтностi головної бухгалтерiї, начальника фiнансового вiддiлу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котляренко Олександр Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 711459 20.06.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

Вища, Державна гiрнича академiя, економiчний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2010 роцi на посаду голови Наглядової ради Котляренко О.В. займав посаду заступника директора ТОВ "Прайм Капiтал".

6.1.8. Опис

Керує роботою наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами, скликає засiдання наглядової ради, головує на її засiданнях, органiзує пiдготовку питань до розгляду та ведення протоколу на засiданнях наглядової ради. Пiдписує трудовий контракт з головою правлiння. Аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння. Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Представляє наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Стаж керiвної роботи Котляренка О.В. складає 6 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член, секретар Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дєдова Тетяна Юрiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 394487 30.06.2005 Нiкопольський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський Нацiональний унiверситет, факультет мiжнародної економiки

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Дєдова Т.Ю. займала посаду спецiалiста вiддiлу обробки iнформацiї та операцiй ТОВ "ОФР-Запорiжжя" (м.Днiпропетровськ).

6.1.8. Опис

Секретар наглядової ради органiзовує засiдання наглядої ради, веде протоколи засiдань наглядової ради, органiзовує документообiг, у складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Займає посаду голови наглядової ради ЗАТ «Промислово-iнвестицiйна компанiя»Техностиль» (м.Суми, Петропавлiвська,86). Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Стаж керiвної роботи Дєдової Т.Ю. складає 6 рокiв. Iнформацiї щодо її попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жигулiн Андрiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 466863 13.12.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1971

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, теплоенергетичний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Жигулiн А.В. займав посаду директора КП "Український будинок виробництва робочого одягу".

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Займає посаду директора ТОВ "БЕСТ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД". Стаж керiвної роботи Жигулiна А.В. складає 12 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреас Марангос

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

J 000463 29.05.2003 Районна адмiнiстрацiя Лiмассола

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

Вища, Унiверситет Лутона, факультет права

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Андреас Марангос займав посаду керiвника корпоративно-комерцiйного вiддiлу Компанiї «Andreas SofocleousCo».

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Стаж керiвної роботи Андреаса Марангоса складає 13 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олександр Ратнер

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

G 0795254 23.06.2000 BUNDESPOLIZEI DIREKTION LEOPOLDSTADT

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища, Ленiнградський санiтарно-гiгiєнiчний медичний iнститут, лiкувальний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Олександр Ратнер працював в Cap Libra Handelsges mbH A-1010, Вiдень, Австрiя

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах та стажу керiвної роботи немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баланда Любов Леонтiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 455088 15.06.2001 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, факультет економiка торгiвельного пiдприємства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Баланда Л.Л. займала посаду головного бухгалтера ТОВ "Техносервис".

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Займає посади голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Київгума" (Київ, пр-т 40 рiччя Жовтня, 6) та члена наглядової ради ВАТ "Приват-Холдiнг" (Днiпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, с.Дослiдне, вул.Наукова, 1). Стаж керiвної роботи Баланди Л.Л. складає 16 рокiв. Iнформацiї щодо її попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiнер Євгенiй Леннорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища, Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2010 роцi на посаду члена Наглядової ради Гiнер Є.Л. займав посаду Президента ПФК ЦСКА, Росiя, Москва, пр-т Ленiнградський, 39

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Гiнер Є.Л. не надав згоди на розкриття паспортних даних. На теперiшнiй час займає посаду Президента ПФК ЦСКА, Росiя, Москва, пр-т Ленiнградський, 39. Стаж керiвної роботи Гiнера Є.Л. складає 13 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Троян Михайло Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, факультет високомолекулярних з`єднань

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Даних щодо пiдприємства та посади, яку займав Троян М.М. на момент обрання членом Наглядової ради, у ПАТ НЗФ немає.

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Стаж керiвної роботи Трояна М.М. складає 19 рокiв. Iнформацiї щодо паспортних даних, попередньої посади та займання посад на iнших пiдприємствах немає. Iнформацiї щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Трояна М.М. немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Почекай Марина Вiталiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, факультет правознавства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Даних щодо пiдприємства та посади, яку займала Почекай М.В. на момент обрання членом Наглядової ради, у ПАТ НЗФ немає.

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Стаж керiвної роботи Почекай М.В. складає 14 рокiв. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо паспортних даних, попередньої посади та займання посад на iнших пiдприємствах немає. Iнформацiї щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Почекай М.В. немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спектор Михайло Йосипович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

Вища, Всеросiйська державна податкова академiя Мiнiстерства Росiйської Федерацiї з податкiв та зборiв, правознавство

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Спектор М.Й. займав посаду президента ЗАТ "Київ-Код".

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Спектор М.Й. не надав згоди на розкриття паспортних даних. На теперiшнiй час займає посаду Президента ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", Київ, вул. Госпiтальна, 4а. Стаж керiвної роботи Спектора М.Й. складає 20 рокiв. Займав посаду президента ЗАТ "Київ-Код"з 1993 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баум Борис Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

Вища, Унiверситет Пеппердайн, штат Калiфорнiя США, магiстр менеджменту та економiки

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду члена Наглядової ради Баум Б.П. займав посаду директора товариства "Банiта Лiмiтед".

6.1.8. Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Стаж керiвної роботи Баума Б.П. складає 7 рокiв. Баум Б.П. не надав згоди на розкриття паспортних даних. З 2006 року i по теперiшнiй час займає посаду голови спостережної ради ПАТ "Перший iнвестицiйний банк", Київ, пр-т Московський, 6. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Татаринова Юлiя Вячеславiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 102696 13.02.2001 Дзержинське РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

Вища, Нацiональна юридична академiя iм.Я.Мудрого, факультет правознавства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2006 роцi на посаду голови Ревiзiйної комiсiї Татаринова Ю.В. займала посаду юристконсульта ТОВ "Славутич Консалтiнг".

6.1.8. Опис

Керує роботою ревiзiйної комiсiї товариства. Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Протягом 2012 року посадовiй особi грошова винагорода не виплачувалася. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Стаж керiвної роботи Татаринової Ю.В. складає 7 рокiв. Iнформацiї щодо її попереднiх керiвних посад у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правління

Куцiн Володимир Семенович

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

Метельченко Андрiй Володимирович

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний iнженер

Лапiн Євген Володимирович

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - комерцiйний директор

Божко Сергiй Леонiдович

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Ольшанський Володимир Iллiч

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Дьомочкiн Дмитро Вiталiйович

д/н д/н д/н

 

2

0.00000013

2

0

0

0

Член правлiння

Гончаров Валерiй Семенович

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Камбаров Олег Аббасович

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пономаренко Руслан Валерiйович

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Котляренко Олександр Валерiйович

АЕ 711459 20.06.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

 

5

0.00000032

5

0

0

0

Член, секретар Наглядової ради

Дєдова Тетяна Юрiївна

АН 394487 30.06.2005 Нiкопольський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

 

5

0.00000032

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Жигулiн Андрiй Володимирович

АЕ 466863 13.12.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

 

5

0.00000032

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Андреас Марангос

J 000463 29.05.2003 Районна адмiнiстрацiя Лiмассола

 

5

0.00000032

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Олександр Ратнер

G 0795254 23.06.2000 BUNDESPOLIZEI DIREKTION LEOPOLDSTADT

 

5

0.00000032

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Баланда Любов Леонтiївна

АМ 455088 15.06.2001 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

 

5

0.00000032

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Гiнер Євгенiй Леннорович

д/н д/н д/н

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Троян Михайло Михайлович

д/н д/н д/н

 

10

0.0000006

10

0

0

0

Член Наглядової ради

Почекай Марина Вiталiївна

д/н д/н д/н

 

5

0.00000032

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Спектор Михайло Йосипович

д/н д/н д/н

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Баум Борис Петрович

д/н д/н д/н

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Татаринова Юлiя Вячеславiвна

АМ 102696 13.02.2001 Дзержинське РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

 

5

0.00000032

5

0

0

0

Усього

55

0.0000035

55

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТРИЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

177950

д/н Кiпр д/н Limassol PAPADOPOULOU, 4,

 

234301237

15.10

234301237

0

0

0

МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД

172982

д/н Кiпр д/н Limassol KANTHER AND ORIGENOUS, P.C. 3035

 

156752036

10.10

156752036

0

0

0

СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

177989

д/н Кiпр д/н Limassol ERECHTHEIOU, 10A

 

240535184

15.50

240535184

0

0

0

РУГЕЛЛА ПРОПЕРТИС ЛТД

206411

д/н Кiпр д/н Limassol Makariou III, 155

 

246168033

15.87

246168033

0

0

0

ДОЛЕМIА КОНСАЛТИНГ ЛТД

206221

д/н Кiпр д/н Limassol Tsirou, 71, SWEPCO COURT 8, Flat/Office M2 Naafi

 

282622299

18.22

282622299

0

0

0

СОНЕРИО ХОЛДIНГЗ ЛТД

216544

д/н Кiпр д/н Limassol 13 Naafi, P.C. 3076

 

243435928

15.69

243435928

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Усього

1403814717

90.48

1403814717

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

04.04.2012

Кворум зборів**

0.2489

Опис

Згiдно з рiшенням засiдання правлiння ПАТ НЗФ вiд 13.02.2012 (протокол № 4), на 04.04.2012 були скликанi черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ НЗФ. Порядок денний загальних зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 5. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства. 10.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Згiдно з протоколом № 3 засiдання реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ черговi загальнi збори, що були призначенi на 04.04.2012 року, не вiдбулись у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму, який склав 0,2489 % голосуючих акцiй ПАТ НЗФ вiд загальної кiлькостi голосiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

07.08.2012

Кворум зборів**

0

Опис

Згiдно з рiшенням засiдання наглядової ради ПАТ НЗФ вiд 22.06.2012, на 07.08.2012 були скликанi позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ НЗФ. Порядок денний загальних зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 5. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства. 10. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. За пропозицiєю акцiонера ПАТ НЗФ DOLEMIA CONSULTING LTD, якому належить 282622299 штук простих iменних акцiй, що складає 18,2156% статутного капiталу Товариства, до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, що були призначенi на 07.08.2012 року, було включено наступне питання: 1. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. За пропозицiєю акцiонера ПАТ НЗФ, Баланди Любов Леонтiївни, якiй належить 5 штук простих iменних акцiй, що складає 0,00000032% статутного капiталу Товариства, до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, що були призначенi на 07.08.2012 року, були включенi наступнi питання: 1.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 2.Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй редакцiї. Таким чином, Порядок денний загальних зборiв, що були призначенi на 07.08.2012 року, складався з таких питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 5. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства. 10. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 11. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 12. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 13. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй редакцiї. Згiдно ст.40 Закону України „Про акцiонернi товариства” реєстрацiйна комiсiя загальних зборiв акцiонерiв призначається наглядовою радою товариства. Позачерговi загальнi збори, що були призначенi на 07.08.12 р. не вiдбулися, тому що засiдання наглядової ради ПАТ НЗФ з цього питання не вiдбулося.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

25.12.2012

Кворум зборів**

99.1799

Опис

За пропозицiєю акцiонера ПАТ НЗФ DOLEMIA CONSULTING LTD, що володiє 18,2156% статутного капiталу Товариства, 25.12.2012 року були скликанi та проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв (протокол № 17). Кворум зборiв склав 99,1799% голосуючих акцiй ПАТ НЗФ вiд загальної кiлькостi голосiв. Порядок денний загальних зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 5. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства. 10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 11. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй редакцiї. Рiшення загальних зборiв: 1. Затвердити умови Договору про надання послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 25.12.2012 р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНIПРОВ'Я» та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ».Проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати Зберiгачу, з яким Товариством укладено Договiр. Обрати з числа працiвникiв Зберiгача склад Лiчильної комiсiї. (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,9997 %, Голосувало «Проти»-0 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 2. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Загорулька Андрiя Олександровича (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,9997 %, Голосувало «Проти»-0,001 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 3. Затвердити Регламент проведення загальних зборiв. (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,9997 %, Голосувало «Проти»-0 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 4. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Агаркова Євгенiя Юрiйовича (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,9997 %, Голосувало «Проти»-0,001 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 5. Роботу Правлiння Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi затвердити. (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,97915 %, Голосувало «Проти»-0,11853 %, Голосувало «Утримався»- 0,00199 %). 6. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк затвердити. (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,994%, Голосувало «Проти»-0,004 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 7. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi затвердити. (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,993025%, Голосувало «Проти»-0,006643 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 8. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2011. (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,993025%, Голосувало «Проти»-0,006643 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 9. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2011 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 2 810 811 406,28 грн. (два мiльярди вiсiмсот десять мiльйонiв вiсiмсот одинадцять тисяч чотириста шiсть гривень 28 копiйок). Розподiл прибутку за 2011 рiк не затверджувати, у зв’язку з його вiдсутнiстю. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2011 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати. (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,993024563%, Голосувало «Проти»-0,006643233 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 10.З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 – 2013 роки, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, а саме: правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 207 000 000 грн. (п’ять мiльярдiв двiстi сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок); правочинiв по придбанню Товариством електроенергiї – граничною сукупною вартiстю усiх правочинiв iз придбання електроенергiї не бiльше 4 085 000 000 грн. (чотири мiльярди вiсiмдесят п’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок). (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,97749 %, Голосувало «Проти»-0,02218 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 11. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту. Делегувати Головi Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.12.2012 р. Доручити Головi Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 25.12.2012 р. Пiдсумки: Голосувало «За»-99,9997 %, Голосувало «Проти»-0 %, Голосувало «Утримався»- 0 %). 12. Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Положень ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ», що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, а саме: «Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ»;«Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ»; «Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ»;«Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ». Встановити, що датою набуття чинностi в новiй редакцiї Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.12.2012 р. Делегувати Головi Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ», затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.12.2012 р. Делегувати Головi Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ», затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.12.2012 р. (Пiдсумки: Голосувало «За»-99,9997 %, Голосувало «Проти»-0 %, Голосувало «Утримався»- 0 %).

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР „ПРИДНIПРОВ’Я"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31037030

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд.32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 075812

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.08.2012

Міжміський код та телефон

0562-360785

Факс

0562-360785

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Вiдповiдно до Договору № 20-04-2011/01-Д вiд 20.04.2011, укладеного мiж ПАТ НЗФ та ТОВ „ОФР-ЗАПОРIЖЖЯ”, 20.08.2012 ПАТ НЗФ було повiдомлено про змiну найменування ТОВ "ОБ`ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРIЖЖЯ" на ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР „ПРИДНIПРОВ’Я".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "ОБ`ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРIЖЖЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31037030

Місцезнаходження

49040 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ пров.Джинчарадзе, буд.4, секцiя 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 534310

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.07.2010

Міжміський код та телефон

056-7656779

Факс

056-7657296

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

ТОВ "ОБ`ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРIЖЖЯ" змiнив найменування на ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР „ПРИДНIПРОВ’Я".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.07.2010

Міжміський код та телефон

044-585-42-40

Факс

044-585-42-40

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ Аудиторська фiрма "Каупервуд"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20219083

Місцезнаходження

49044 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ Гоголя, 15а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 0031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0562-478398

Факс

056-3701976

Вид діяльності

надання аудиторських послуг

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Юридична компанiя "Тезис"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33248467

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ Челюскiна, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

092-7163358

Факс

092-7163358

Вид діяльності

адвокатська дiяльнiсть

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ФЛП Кращенко Марина Гамидiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2799715102

Місцезнаходження

05071 Україна Дніпропетровська д/н Кривий Рiг Космонавтiв, 11 кв.18

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 539986

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.12.2012

Міжміський код та телефон

056-4040551

Факс

056-4040552

Вид діяльності

дiяльнiсть в сферi права

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ФЛП Сиротенко Анатолiй Васильович

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1833308172

Місцезнаходження

53200 Україна Дніпропетровська д/н Нiкополь Гагарiна, 20/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 0364

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Днiпропетровська обласна квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.12.2012

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

адвокатська дiяльнiсть

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ЗАТ "УАСК "АСКА"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

53210 Україна Дніпропетровська д/н Нiкополь Трубникiв, 69

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569961

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

0566-691621

Факс

05662-21119

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АТ "УПСК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25969506

Місцезнаходження

69095 Україна Запорізька д/н Запорiжжя Гоголя, 149, корп.1 оф.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 584520

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.06.2011

Міжміський код та телефон

0612-624311

Факс

0612-635162

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АСТЗТ "ДНIПРОIНМЕД"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21870998

Місцезнаходження

49005 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ Виконкомiвська, 24а, оф.69

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 584877 АВ 58487

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.08.2011

Міжміський код та телефон

056-3701896

Факс

056-3701896

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТДВ СК "КРЕДО"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13622789

Місцезнаходження

69068 Україна Запорізька д/н Запорiжжя 8-го Березня, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 569307

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.01.2011

Міжміський код та телефон

0612-391636

Факс

0612-391636

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

53210 Україна Дніпропетровська д/н Нiкополь пр.Трубникiв, 17

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500337

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.01.2010

Міжміський код та телефон

05662-22540

Факс

05662-22540

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "СК "IНГОССТРАХ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33248430

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ Набережна Перемоги, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 584787

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.08.2011

Міжміський код та телефон

044-2309930

Факс

044-2309930

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ НАСК "ОРАНТА"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00034186

Місцезнаходження

д/н Україна Дніпропетровська Томакiвський смтТомакiвка Ленiна, 29

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 360280

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.09.2007

Міжміський код та телефон

05668-23111

Факс

05668-23111

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

д/н

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.12.1994

515/1/94

Мiнiстерство фiнансiв України

д/н

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

19594640

4898660

100

Опис

д/н

 

15.04.1997

319/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

д/н

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

283943340

70985835

100

Опис

д/н

 

22.12.1999

221/04/1/99

Днiпропетровське територiальне управлiня Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

д/н

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

303537980

75884495

100

Опис

д/н

 

27.12.2007

551/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0400061000

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

1551537980

387884495

100

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22.11.2007 прийнято рiшення про здiйснення закритого розмiщення акцiй товариства додаткової емiсiї в кiлькостi 1 248 000 000 штук, номiнальної вартостi 0,25 грн. Мета додаткової емiсiї - залучення iнвестицiй для поповнення обiгових коштiв, для подальшого технiчного та соцiального розвитку товариства, а також для збiльшення статутного капiталу товариства.

 

13.06.2008

231/1/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000040257

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.27

1551537980

418915254.6

100

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 29.04.2008 прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства на 31 030 759,6 грн за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 0,02 грн.

 

17.05.2011

252/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000040257

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.27

1551537980

418915254.6

100

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.2011 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства. Даних щодо ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента немає. Товариство не пiдтримує лiстинг свої цiнних паперiв на жоднiй фондовiй бiржi.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Будiвництво заводу було розпочато у листопадi 1962 року. Пiдприємство почало виплавляти феросплави у березнi 1966 року.
Пiдприємство засноване вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 1 березня 1994 року № 43 шляхом перетворення державного пiдприємства „Нiкопольський завод феросплавiв” у вiдкрите акцiонерне товариство „Нiкопольський завод феросплавiв”.
5 квiтня 2011 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ НЗФ було прийнято рiшення про змiну найменування товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ” на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ”.
Протягом 2012 року важливих подiй, таких як злиття, подiл, перетворення, приєднання, видiл не сталося.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Управлiння пiдприємством i контроль за його дiяльнiстю здiйснюють загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя.
Правлiння товариства складається з дев'яти чоловiк: голови правлiння, заступника голови правлiння - комерцiйного директора, заступника голови правлiння - головного iнженера, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв та п'яти членiв правлiння.
Головi правлiння, генеральному директору заводу безпосередньо пiдпорядкованi заступник генерального директора заводу з якостi - начальник ВТК, помiчник генерального директора заводу; помiчник генерального директора заводу, начальник штабу цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй; вiддiл редакцiї газети "Електрометалург" та телестудiя.
Заступнику голови правлiння - комерцiйному директору пiдпорядкованi управлiння збуту й управлiння поставок та забезпечення виробництва, до складу якого увiйшли дiльниця складського господарства, вiддiли: матерiально-технiчного постачання, сировини та палива, устаткування та запасних частин, планування та контролю закупок. Також йому пiдпорядкованi автотранспортний цех та залiзничний цех.
Заступнику голови правлiння - головному iнженеру безпосередньо пiдпорядкованi центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї, служба охорони працi, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, проектно-конструкторський вiддiл, вiддiл iнвестицiй та розвитку пiдприємства, лабораторiя захисту водного та повiтряного басейнiв, iнформацiйно-обчислювальний центр, вiддiли головного механiка та головного енергетика.
Вiддiл головного механiка очолює головний механiк, йому пiдпорядкованi цех з ремонту металургiйного устаткування № 1 та ремонтно-механiчний цех.
Головний енергетик очолює вiддiл головного енергетика, керує роботою теплосилового цеху, цеху мереж та пiдстанцiй, цеху з ремонту металургiйного устаткування № 2, вiддiлення гiдротехнiчних, очисних споруд та водопостачання, дiльницi виробничо-технологiчної диспетчеризацiї та зв'язку.
Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв керує роботою фiнансового вiддiлiу.
Директор з економiки та працi керує роботою планово-економiчного вiддiлу, цеху виробництва трикотажу та вiддiлу наукової органiзацiї працi.
Члену правлiння, директору з виробництва та технологiї безпосередньо пiдпорядкованi основнi виробничi структурнi пiдроздiли ПАТ НЗФ: цех виробництва феросплавiв, плавильний цех № 9, агломерацiйний цех, цех електродної маси, цех вторинної переробки феросплавного виробництва, дiльниця шлакового лиття, виробничо-технiчне управлiння.
Директору з економiчної безпеки пiдпорядкована служба економiчної безпеки, яка складається з вiддiлу контролю договорiв та закупок, оперативно-аналiтичного вiддiлу, загону вiдомчої воєнiзованої охорони, вiддiлу зовнiшньої охорони та контролю за супроводженням вантажiв, вiддiлу контролю виробництва та реалiзацiї готової продукцiї, вiддiлу вiдеоспостереження та технiчних засобiв контролю та бюро перепусток.
Член правлiння, директор з капiтального будiвництва керує роботою вiддiлу капiтального будiвництва, ремонтно-будiвельних цехiв № 1 та № 2, цеху благоустрою.
До служби члена правлiння, директора з персоналу та соцiальних питань належать вiддiл управлiння персоналом, комбiнат громадського харчування та торгiвлi, медико-санiтарна частина та вiддiл управлiння соцiальними об’єктами.
Начальнику вiддiлу управлiння соцiальними об’єктами пiдпорядкованi група з загальних питань, палац культури "Електрометалург", санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург", дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова, готель "Нiкополь", мiська база вiдпочинку, водноспортивна база та база вiдпочинку "Чорноморське узбережжя". Санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург" та дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова є вiдокремленими структурними пiдроздiлами ПАТ НЗФ. Мiсцезнаходження санаторiю-профiлакторiю "Електрометалург": 53222, Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, вул.Ширшова, 53. У санаторiї-профiлакторiї надаються послуги з вiдпочинку та оздоровлення працiвникам пiдприємства, а також продаються путiвки iншим пiдприємствам. Санаторiй-профiлакторiй постiйно розширює перелiк видiв процедур. Мiсцезнаходження дитячого оздоровчого табору iм. В.Усова: 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Цукури,6. Табiр органiзовує вiдпочинок дiтей вiком вiд 7 до 16 рокiв.
Головний бухгалтер через головну бухгалтерiю заводу органiзовує бухгалтерський облiк i здiйснює функцiональне та методологiчне керiвництво роботою бухгалтерiй структурних пiдроздiлiв.
Директору з юридичних та корпоративних питань пiдпорядкованi юридичний вiддiл та вiддiл корпоративних фiнансiв та зв'язкiв.
Помiчнику генерального директора заводу пiдпорядкований адмiнiстративно-господарчий вiддiл.
Помiчнику генерального директора заводу, начальнику штабу цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй пiдпорядкованi штаб цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй та газорятувальна станцiя.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй ПАТ НЗФ на даний час не має.
На протязi 2012 року в структурi ПАТ НЗФ вiдбулися змiни.
Iз структури ПАТ НЗФ виведено посаду прес-секретаря та редакцiю газети „Електрометалург” у повному складi.
Створено вiддiл редакцiї газети “Електрометалург” з пiдпорядкуванням його головi правлiння, генеральному директору заводу.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк пiдприємства ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiну України, "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку й Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.08.1999 № 291, Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), Податковим кодексом України, Закону України "Про податок на додану вартiсть" iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною системою регiстрiв облiку з використанням автоматизованих пiдсистем, якi знаходяться в промисловiй експлуатацiї.
Активи i зобов'язання вiдображаються в балансi тiльки тодi, коли iснує ймовiрнiсть надходження чи вибуття майбутнiх економiчних вигод та їхня оцiнка може бути достовiрно визначена.
Основнi засоби подiляються на такi групи: основнi засоби (будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi засоби), iншi необоротнi матерiальнi активи (бiблiотечнi фонди; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА); iншi необоротнi матерiальнi активи) та незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
До необоротних активiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. Очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї) становить бiльше року, вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 2500 грн.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 2500 грн, i очiкуваний термiн корисного використання - бiльше року.
Основнi засоби класифiкуються за групами та нараховується знос iз застосуванням норм амортизацiйних вiдрахувань встановлених у бухгалтерському облiку Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби", використовуючи прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Переоцiнка об'єктiв основних засобiв проводилася згiдно з вимогами пунктiв 16-21 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби".
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядався в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
У бухгалтерському облiку запаси вiдображалися за первiсною вартiстю придбання або собiвартiстю виготовлення.
У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображалися за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
При вiдпуску матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, сировини у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювали за методом FIFО (собiвартiсть перших за часом надходжень запасiв) за кожним мiсцем зберiгання ТМЦ.
При вiдпуску сировини та технологiчного палива у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнювання здiйснювалося за методом середньозваженої собiвартостi.
Оцiнювання вибуття запасiв здiйснювалося для визначення вартостi одиницi запасiв, що вiдпускаються на виробництво продукцiї ( робiт i послуг), за кожним мiсцем зберiгання запасiв.
До доходу включаються тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi чи пiдлягають отриманню на власний рахунок пiдприємства. Суми, отриманi вiд iменi третiх осiб, що не є економiчними вигодами (ПДВ, суми в межах агентських договорiв), iз доходу вираховувалися.
Витрати вiдображалися в балансi одночасно зi зменшенням активiв чи збiльшенням зобов'язань, а в звiтi про фiнансовi результати вiдображались одночасно з доходами, для одержання яких вони понесенi.
Витрати облiковуються за методом нарахування. На пiдприємствi ведеться передiльний метод формування собiвартостi готової продукцiї.
Собiвартiсть готової продукцiї визначається з фактичних витрат на виробництво з урахуванням змiн залишкiв незавершеного виробництва на початок i кiнець перiоду.
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї визначається як середньозважене значення залишкiв готової продукцiї i виробничої собiвартостi готової продукцiї.
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) належать: прямi матерiальнi витрати; амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв; прямi витрати на оплату працi; загальновиробничi витрати; вартiсть отриманих робiт, послуг; iншi прямi витрати.
Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються на кожний об’єкт витрат iз використанням обраної бази розподiлу, виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду, та включаються до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг).
Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожний об’єкт витрат з урахуванням обраної бази розподiлу i нормальної потужностi та включаються до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг).
Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг).
Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не входять до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг, робiт), розподiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.
Податки, збори та iншi обов’язковi платежi, передбаченi законодавством, вiдносяться до iнших витрат операцiйної дiяльностi пiдприємства.
Витрати на виплату заробiтної плати ремонтного персоналу, списанi на ремонт i полiпшення основних засобiв, розподiляються за iнвентарними номерами пропорцiйно витратам ТМЦ, що списанi на об’єкти основних засобiв, що ремонтуються.
До процентних витрат включаються процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв, збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв та збитки вiд курсової рiзницi за позиковими коштами i процентнi витрати за пенсiйними зобов’язаннями. Усi вiдсотковi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться до витрат iз використанням середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на дату складання фiнансової звiтностi.
Аналiтичний облiк руху ТМЦ вiвся в зворотних вiдомостях у кiлькiсно-сумарному вираженнi, на складах - на картках складського облiку в кiлькiсному вираженнi.
Вiдстроченi податковi активи або вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображалися в рiчнiй звiтностi. У квартальних звiтах про фiнансовi результати в статтi "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" проводили суму поточного податку на прибуток, а на дату рiчного балансу в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi здiйснювали вiдповiднi корегування суми витрат з податку на прибуток, виходячи з облiкового прибутку за звiтний рiк.
Оцiнку i облiк довгострокової дебiторської заборгованостi, дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, дебiторської заборгованостi по розрахунках, iншої поточної дебiторської заборгованостi проводилися згiдно з МСФЗ.
Створювався резерв сумнiвних боргiв.
Облiк розрахункiв iз бюджетом, за позабюджетними платежами, по страхуванню регулювався чинним законодавством. У даних рядках балансу вiдображали поточну заборгованiсть пiдприємства по зазначених розрахунках.
Суми авансу, отриманi чи попередньо сплаченi в iноземнiй валютi за готову продукцiю, роботи, виконанi та наданi послуги, перераховувалися у валюту звiтностi згiдно з П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".
Перерахунок заборгованостi в iноземнiй валютi, що перебуває на облiку пiдприємства, проводили щомiсячно згiдно з вимогами чинного законодавства.
Протягом року проводилися одноразовi, поточнi iнвентаризацiї згiдно з вимогами чинного законодавства.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» щодо фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ
за 2012 рiк станом на 31.12.2012 року
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» (ПАТ НЗФ) за 2012 рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року (далi – «фiнансова звiтнiсть»), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).
Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ»; код ЄДРПОУ - 00186520; мiсцезнаходження: поштовий iндекс – 53200, Днiпропетровська область, мiсто Нiкополь, проспект Електрометалургiв, будинок 310; дата державної реєстрацiї – 05.03.1994 р.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» (далi – „пiдприємство”) вiдповiдно до Договору про надання аудиторських послуг № 627/1202954 вiд 05.04.2012 р. (дата початку проведення аудиту – 05.04.2012 р., дата закiнчення проведення аудиту – 0
2.04.2013 р.).
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi згiдно вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Керiвництво пiдприємства вiдповiдає: за створення необхiдних умов для правильного ведення бухгалтерського облiку; за дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; за складання та надання достовiрної фiнансової звiтностi, яка не повинна мiстити помилок та викривлень; за вибiр послiдовної облiкової полiтики, яка включає принципи оцiнки статей звiтностi та методи облiку окремих статей звiтностi.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360, та iнших законодавчих актiв України.
«Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» вимагають вiд нас планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Ми дотримувалися вiдповiдних етичних вимог. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi. Аудит включає також оцiнку використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом, та оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Фiнансова звiтнiсть ПАТ НЗФ не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», оскiльки вона не мiстить порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди.
В 2012 роцi ПАТ НЗФ отримало значнi збитки та мало негативнi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, що може свiдчити про наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу зменшилася. В порушення вимог МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» пiдприємством не проведено аналiз вартостi основних засобiв на предмет можливого зменшення їх корисностi. Вiдсутнiсть iнформацiї необхiдної для визначення сум очiкуваного вiдшкодування активiв не надала нам змоги оцiнити достовiрнiсть балансової вартостi основних засобiв.
При визначенi вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань станом на 01.01.2012 р. не в повнiй мiрi врахованi суми тимчасових рiзниць як того вимагає МСБО 12 «Податки на прибуток».
При вiдображенi зобов'язання з пенсiйних виплат працiвникам пiдприємством не в повнiй мiрi виконанi вимоги МСБО 19 «Виплати працiвникам», що на нашу думку, вплинуло на правильнiсть визначення зобов'язань i вiдповiдного вiдображення фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства.
Нам не надано документiв, якi свiдчать про пiдстави для зменшення зобов’язань пiдприємства з одночасним збiльшенням доходiв на суму (без ПДВ) 950052 тис. грн.
Умовно позитивна думка
На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть вище наведених обмежень, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» в усiх суттєвих аспектах справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на кiнець дня 31 грудня 2012 року, фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2012 рiк та складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Висловлення додаткових думок
Вартiсть чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
На момент складання цього аудиторського висновку строк надання iншої iнформацiї пiдприємства, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю не настав, тому вона була не сформована й у нас не було можливостi ознайомитися та висловити думку стосовно цiєї iнформацiї.
Нами не були виявленi факти, що ставлять пiд сумнiв думку про те, що виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Система корпоративного управлiння пiдприємства перебуває у станi формування та удосконалення. Про це свiдчить, зокрема, те, що у пiдприємства на дату надання аудиторського висновку положення про корпоративне управлiння та принципи (кодекс) етики корпоративного управлiння не затвердженi.
На пiдприємствi не створено окремого пiдроздiлу з виконання функцiй внутрiшнього аудиту. Контрольнi функцiї на пiдприємствi, окрiм Ревiзiйної комiсiї, здiйснюються, зокрема, спiвробiтниками бухгалтерiї та служби економiчної безпеки.
Нами не виявлено викривлень фiнансової звiтностi пiдприємства внаслiдок шахрайства.
Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згiдно iнформацiї наведенiй в фiнансовiй звiтностi пiдприємство зазнало в звiтному перiодi суттєвих операцiйних збиткiв якi призвели, в свою чергу, до значного зменшення вартостi активiв пiдприємства. Цi обставини разом з загальним впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може збiльшити ризики пов’язанi з безперервнiстю дiяльностi пiдприємства.
Генеральний директор В.В. Галасюк
Аудитор В.А. Лозицький
(Сертифiкат аудитора № 003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 54 вiд 29.05.1997 р., продовжений рiшенням АПУ № 229/3 вiд 31.03.2011 р. дiйсний до 29.05.2016 р.)
0
2 квітня 2013 року м. Днiпропетровськ
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД».
Код ЄДРПОУ – 20219083.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 № 98, термiн дiї свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 № 221/3.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв (серiя АБ № 001243), внесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 25.01.2011 № 35.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а.
http:// www.galasyuk.com.Е-mail: root@cowperwood.dnepr.net.Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основною продукцiєю ПАТ НЗФ є феросплави: феросилiкомарганець та феромарганець (високо- та середньовуглецевий). Крiм основної продукцiї, завод виробляє близько 50 марок рiзноманiтних флюсiв, агломерат, марганцевi лiгатури, граншлак та щебiнь рiзних фракцiй, електродну масу для внутрiшнiх потреб виробництва. У 2012 роцi виробництва та освоєння нових видiв продукцiї не було. ПАТ НЗФ надає промисловi послуги з виготовлення металопродукцiї, збiрного залiзобетону, нестандартного обладнання, постачання електричної та теплової енергiї. Цех виробництва трикотажу випускає панчiшно-шкарпетковi вироби та бiлизну. Вся продукцiя ПАТ НЗФ вiдповiдає дiючим державним стандартам України.
Основна частина марганцевої сировини використовується в металургiї, що визначає тiсну кореляцiю динамiки показникiв ринкiв феросплавiв i сталi.
Свiтовий ринок марганцевих сплавiв можна охарактеризувати як нестабiльний, так як в 2012 роцi спостерiгався спад щодо марганцевих сплавiв взагалi та вироблених в Українi зокрема.
З початку 2012 року спостерiгалося зменшення обсягiв виробництва порiвняно з 2011 роком. На свiтовому ринку в 2012 роцi можна було спостерiгати зменшення попиту на марганцевi сплави з боку виробникiв сталi та зменшення пропозицiй з боку виробникiв сплавiв. ПАТ НЗФ у 2012 роцi зменшило об'єм виробництва на 14,5%. У зв'язку iз зростанням виробництва високоякiсних марок сталi з боку кiнцевих споживачiв, виробникам марганцевих сплавiв доводиться переходити на виробництво бiльш високоякiсної сировини, а саме на марганцеву руду з високими характеристиками. На дiяльнiсть пiдприємств феросплавної галузi суттєво впливають цiни на сировину, енергоносiї та iнше. При цьому необхiдно зазначити зростання вартостi електроенергiї, сировини та залiзничних тарифiв на перевезення, що вплинуло на собiвартiсть продукцiї при виробництвi марганцевих сплавiв.
На вiтчизняному ринку основними споживачами феросплавiв є металургiйнi комбiнати Донбасу, такi як ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм.Iллiча", ПАТ "Єнакiївський металургiйний завод", ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь", ПАТ «Запорiжсталь» та iншi пiдприємства галузi в Українi та Росiї. Також нiкопольськi феросплави експортуються пiдприємствам металургiйної промисловостi в країни Пiвденно-Схiдної Азiї, Пiвнiчної Африки, Пiвденної Америки, Європейського Союзу та iнших країн Далекого зарубiжжя. Серед споживачiв продукцiї ПАТ НЗФ - металургiйнi комбiнати Молдови, Казахстану, Бiлорусiї. Реалiзацiя продукцiї заводу здiйснюється засобами прямих продажiв та через торговельнi компанiї.Тiльки агресивна маркетингова стратегiя пiдприємства обумовлює розширення ринкiв збуту, а також подальшу експансiю географiї експортних постачань заводу.
Реалiзацiя основних видiв продукцiї вiд сезонних змiн не залежить.
До основних ризикiв можна вiднести:
- по-перше, втрата конкурентноспроможностi українських виробникiв феросплавiв через високi цiни на електроенергiю, частка якої у собiвартостi виробництва дуже висока. За 2012 рiк зростання тарифу склало 10,8%. Високi цiни на електроенергiю не дають можливостi ефективно конкурувати з iмпортерами, якi поставляють феросплави на ринок України. У виробникiв з Пiвденної Кореї, Македонiї, Iндiї, країн Євросоюзу, Бразилiї та ПАР цiна на електроенергiю значно нижча, а вiдповiдно нижча й собiвартiсть виробництва. Таким чином, цi виробники можуть пропонувати свою продукцiю на свiтовому ринку за бiльш низькою цiною порiвняно з продукцiєю нашого пiдприємства;
- по-друге, масовий iмпорт феросплавiв до України, для запобiгання якому здiйснюється робота зi встановлення захисних заходiв у видi мiнiмальних цiн, мита та квот. Керiвництво заводу постiйно працює над модернiзацiєю виробничих технологiй з метою пiдтримання на рiвнi технологiчного процесу та вiдповiдностi якостi феросплавiв, вiдповiдно до рiвня покупцiв;
- збiльшення вартостi на сировиннi матерiали, що використовуються. Монiторинг ринкiв постачальникiв сировини на предмет наявностi бiльш низьких цiн на сировину.
Вiдстоювати колишнi ринки збуту продукцiї, а також освоювати новi ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" удається переважно через пiдвищення якостi продукцiї, так як споживачi регулярно пiдвищують вимоги до умов упаковки, транспортування, а також бiльш вигiднi базиси поставки.
Конкурентами ПАТ НЗФ на внутрiшньому ринку є ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв", ПАТ "Стаханiвський завод феросплавiв".
У Росiї основними конкурентами заводу є Косогорський завод феросплавiв, Саткiнський чугуноплавильний завод, ВАТ "Челябiнський електрометалургiйний комбiнат". У Казахстанi конкурентом ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" є Казахпром, Таразький металургiйний завод. Конкурентне середовище на ринку Грузiї представлене Русметалом та Зестафонським феросплавним заводом.
На Далекому Зарубiжжi основними конкурентами ПАТ НЗФ є виробники з Iндiї, Македонiї, Китаю, Францiї, Пiвденної Кореї, Норвегiї, Бразилiї, ПАР. Важливу роль на ринку марганцевих феросплавiв вiдiграють Китай, Пiвденна Корея та Iндiя.
Одним iз найважливiших факторiв конкуренцiї є бiльш низька собiвартiсть електроенергiї для даних виробникiв порiвняно з українськими пiдприємствами. Якiсть iндiйської продукцiї, яка iмпортується в Україну, є дуже низькою, де вмiст марганцю 60% та кремнiю 14% в силiкомарганцi. Вартiсть такої продукцiї суттєво нижча порiвняно з собiвартiстю виробництва української продукцiї високої якостi.
Продукцiя ПАТ НЗФ вiдрiзняється вiд продукцiї конкурентiв великим вмiстом корисних елементiв. Показник вмiсту марганцю у феросплавах - один з найбiльших у свiтi. Рiзницю також становить рiвень можливостi завантаженостi виробництва.
До особливих вiдмiнностей розвитку свiтової феросплавної галузi у 2012 роцi можна вiднести поступове зниження цiн на ключових для нашого заводу ринках споживання. Якщо у травнi 2012 року цiна на силiкомарганець на рiнку Європи складала 1050 Євро/мт, то у червнi вона знизилась до 960 Євро/мт, а у груднi впала до рiвня 890 Євро/мт. Особливо важким для галузi був 4 квартал 2012 року. Попит на усiх ринках зменшився. Сталевиробники вимушенi були скорочувати виробничi потужностi, а слiдом за ними вимушенi були скорочувати потужностi та навiть зупиняти виробництво виробники феросплавiв: компанiя Transalloys (Пiвденна Африка) зупинила виробництво силiкомарганцю, компанiя Mogale Alloys (Пiвденна Африка) вимкнула одну з двох наявних на заводi печей з виробництва силiкомарганцю, компанiя Skopski Leguri (Македонiя) зупинила печi у серпнi 2013 року, компанiя BHP Billiton оголосила про бажання продати завод з виробництва силiкомарганцю TEMCO, що розташований у Австралiї. Впевнено почували себе лише iндiйськi виробники феросплавiв марганцевої групи, оскiльки зменшення курсу iндiйської рупiї позитивно впливає на можливостi експорту iндiйського металу.
ПАТ НЗФ використовує експортну сировину австралiйського походження, ПАР, Бразилiї, Гани та Габону, вiтчизняну сировину Марганецького та Орджонiкiдзевського ГЗК.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

У термiн з 2008 року по 2012 рiк придбано основних засобiв на суму 730928 тис.грн., вибуло в результатi вiдчуження основних засобiв 1167 тис.грн. Товариство вживає заходiв, що спрямованi на реконструкцiю та модернiзацiю виробництва. На 2013 рiк на проведення капiтальних ремонтiв основного обладнання заплановано 15380 тис.грн., перiодичнi ремонти, реконструкцiю i модернiзацiю технологiчних лiнiй i систем – 14550 тис.грн., придбання великого устаткування, замiсть зношеного – 6695 тис.грн. На будiвництво нових виробничих потужностей (реконструкцiя плавильного цеху-9 – забезпечення 100% фракцiонування готової продукцiї, будiвництво ДСК-6 цеху виробництва феросплавiв, iнше) заплановано 7087 тис.грн. На будiвництво екологiчних об’єктiв заплановано – 51629 тис.грн. Все це дозволить збiльшити обсяг виробництва пiдприємства. Умови придбання, вартостi обладнання, послуг визначається за результатами тендерних торгiв. Фiнансування даних заходiв здiйснюється за рахунок власних коштiв пiдприємства.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Виробнича потужность пiдприємства - 1200 тис. т феросплавiв. Ступiнь використання обладнання за основними видами продукцiї: МнС17 - 50,06%, ФМн-78 - 65,47%, ФМн-88 - 59,17%. Основнi засоби з виробництва основної продукцiї знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Товариство в 2013 роцi планує провести заходи вiдповiдно до екологiчної програми з реконструкцiї газоочисток вентсистем В-21, В-22, В-23 з установкою рукавних фiльтрiв на суму 45 000,0 тис.грн. Передбачено виконання будiвельно-монтажних робiт, монтаж обладнання. Введення об’єкта заплановано в 2015 роцi згiдно з Програмою покращання екологiчного становища Днiпропетровської областi за рахунок зменшення забруднення навколишнього середовища основними пiдприємствами, якi забруднюють середовище, на 2007-2015 роки, затвердженої рiшенням Днiпропетровської обласної ради вiд 04.12.2007 № 295-13У, а також досягнення встановлених гранично допустимих нормативiв по викидах. Товариством також планується паспортизацiя та обстеження будiвель i споруд заводу та вiдновлений ремонт за результатами обстеження. Обсяг фiнансування – 2200,0 тис.грн. Передбачається обстеження та паспортизацiя будiвель i споруд та вiдновлений ремонт на об’єктах третьої категорiї (непридатних для нормальної експлуатацiї) з метою лiквiдацiї виявлених пошкоджень i переведення будiвель та споруд у другу або першу категорiю

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Дiяльнiсть у межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов'язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить великою в Українi. Це пов'язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин, недосконалiстю законодавства, соцiально-полiтичними проблемами та iншими факторами. Фiнансово-економiчний стан ПАТ НЗФ, а також тенденцiї його розвитку дозволяють прогнозувати вiдносно його стiйкого мiсця на ринку феросплавiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактiв виплати штрафних санкцiй у 2012 роцi не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Полiтика заводу з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та стратегiї заводу, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращання якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та вiдповiдно - збiльшення прибутку.
Пiдприємство при фiнансуваннi своєї дiяльностi переважно орiєнтується на використання власних коштiв, а у разi потреби в залученнi додаткових коштiв використовує найбiльш дешевi кредитнi ресурси визнаних лiдерiв у сферi банкiвської дiяльностi.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на 31.12.2012 вiдсутнi договори, зобов`язання по яких не було виконано в повному обсязi

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2012 роцi впровадження нових технологiй виробництва та освоєння нових видiв продукцiї не було. Розширення виробництва та кардинальнi реконструкцiї у 2013 роцi не плануються.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Науково-дослiдницькi роботи на пiдприємствi виконувались за рахунок собiвартостi без додаткового фiнансування. Основна частина науково-дослiдницьких робiт проводилась без залучення стороннiх органiзацiй.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1. Позов ПАТ НЗФ до Держпiдприємства "Приднiпровська залiзниця" в Господарський суд Днiпропетровської областi про стягнення боргу на користь ПАТ НЗФ за недостачу коксової продукцiї у розмiрi 20 755,85 грн. Провадження було вiдкрито 22.08.2012, рiшення суддiв прийнято на користь позивача. Кошти надiйшли на рахунок ПАТ НЗФ.
2. Позов ПАТ НЗФ до Держпiдприємства "Приднiпровська залiзниця" в Господарський суд Днiпропетровської областi про стягнення боргу на користь ПАТ НЗФ за недостачу коксової продукцiї у розмiрi 12 966,91 грн. Провадження було вiдкрито 22.08.2012, рiшення суддiв прийнято на користь позивача. Кошти надiйшли на рахунок ПАТ НЗФ.
3. Позов ПАТ НЗФ до Держпiдприємства "Приднiпровська залiзниця" в Господарський суд Днiпропетровської областi про стягнення боргу на користь ПАТ НЗФ за недостачу коксової продукцiї у розмiрi 6 411,56 грн. Провадження було вiдкрито 13.06.2012, рiшення суддiв прийнято на користь позивача. Кошти надiйшли на рахунок ПАТ НЗФ.
4. Позов ПАТ НЗФ до Держпiдприємства "Приднiпровська залiзниця" в Господарський суд Днiпропетровської областi про стягнення боргу на користь ПАТ НЗФ за недостачу коксової продукцiї у розмiрi 15 032,04 грн. Провадження було вiдкрито 28.05.2012, рiшення суддiв прийнято на користь позивача. Кошти надiйшли на рахунок ПАТ НЗФ.
5. Позов ПАТ НЗФ до Держпiдприємства "Приднiпровська залiзниця" в Господарський суд Днiпропетровської областi про стягнення боргу на користь ПАТ НЗФ за недостачу коксової продукцiї у розмiрi 6 708,00 грн. Провадження було вiдкрито 20.04.2012, рiшення суддiв прийнято на користь позивача. Кошти надiйшли на рахунок ПАТ НЗФ.
6. Позов ПАТ НЗФ до Держпiдприємства "Приднiпровська залiзниця" в Господарський суд Днiпропетровської областi про стягнення боргу на користь ПАТ НЗФ за недостачу коксової продукцiї у розмiрi 39 140,15 грн. Провадження було вiдкрито 16.11.2012, рiшення суддiв прийнято на користь позивача. Рiшення на стадiї виконання, подано заяву до вiддiлу державної виконавчої служби.
7. Позов ПАТ НЗФ до Держпiдприємства "Приднiпровська залiзниця" в Господарський суд Днiпропетровської областi про стягнення боргу на користь ПАТ НЗФ за недостачу коксової продукцiї у розмiрi 31 221,53 грн. Провадження було вiдкрито 16.11.2012, рiшення суддiв прийнято на користь позивача. Рiшення на стадiї виконання, подано заяву до вiддiлу державної виконавчої служби.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вiдповiдно до Договору № 20-04-2011/01-Д вiд 20.04.2011, укладеного мiж ПАТ НЗФ та ТОВ „ОФР-ЗАПОРIЖЖЯ”, 20.08.2012 ПАТ НЗФ було повiдомлено про змiну найменування ТОВ "ОБ`ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРIЖЖЯ" на ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР „ПРИДНIПРОВ’Я".


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8160752

7895378

0

0

8160752

7895378

будівлі та споруди

6388149

6353277

0

0

6388149

6353277

машини та обладнання

1661052

1447238

0

0

1661052

1447238

транспортні засоби

111384

94714

0

0

111384

94714

інші

167

149

0

0

167

149

2. Невиробничого призначення:

199498

191355

0

0

199498

191355

будівлі та споруди

188097

182112

0

0

188097

182112

машини та обладнання

10713

8566

0

0

10713

8566

транспортні засоби

656

649

0

0

656

649

інші

32

28

0

0

32

28

Усього

8360250

8086733

0

0

8360250

8086733

Опис

В 2012 роцi обмежень у використаннi майна не було. Орендованих основних засобiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 складала 21 209 390 тис.грн., на 31.12.2012 - 21 329 920 тис.грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2011 - 12 849 140 тис.грн., станом на 31.12.2012 - 13 243 187 тис.грн.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

813959

2128950

Статутний капітал (тис. грн.)

418915

418915

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

418915

418915

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди розраховувалась згiдно з "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04 № 485

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв не є меншою вiд статутного капiталу товариства

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

874968

X

X

у тому числі:

 

ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК"

26.09.2012

40000

11

25.09.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

28.12.2012

88020.7

11.3

02.12.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

28.12.2012

95000

11.3

07.10.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

28.12.2012

100000

11.3

04.11.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

27.12.2012

105000

11.3

30.10.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

10.12.2012

101000

11.3

19.11.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

16.11.2012

93000

11.2

29.08.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

21.11.2012

106512.8

11.2

30.09.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

13.12.2012

27975.5

10.2

25.09.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

10.12.2012

97676.5

10.2

25.09.2013

ПАТ КБ "ПриватБанк"

10.12.2012

20781.8

10.2

25.09.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

349

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

4604

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

10079440

X

X

Усього зобов'язань

X

10959360

X

X

Опис:

Iншi зобов`язання в сумi 10 079 440 тис.грн. мiстять в собi кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов`язання за розрахунками з одержаних авансiв, зi страхування, з оплати працi.

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

феросилiкомарганець

555330

4206263

81.1

568568

4206026

80.7

2

феромарганець

103247

762589

14.7

104421

759007

14.6

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

81.46

2

Витрати на оплату працi

5.14

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

2.26

4

Амортизацiя

5.67

5

Iншi операцiйнi витрати

5.47

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

1

2

2011

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Протягом 2012 року ПАТ НЗФ тричi скликало загальнi збори акцiонерiв. 04.04.2012 - черговi загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв`язку з вiдсутнiстю кворума. 07.08.2012 - позачерговi загальнi збори скликалися Наглядовою радою - не вiдбулися з причини незатвердження реєстрацiйної комiсiї. 25.12.2012 - позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi товариством за вимогою акцiонера.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

11

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

11

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Нагляової ради ПАТ НЗФ комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Передбачена виплата винагороди для голови Наглядової ради - 6 мiнiмальних заробiтних плат в Українi, для членiв Наглядової ради - 4 мiнiмальних заробiтних плат в Українi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Ні

Так

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні