Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння      

Куцiн Володимир Семенович

(посада)

  (підпис)
МП
  (прізвище та ініціали керівника)
10.05.2011
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00186520
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська обл.  53200 м. Нiкополь вул. Електрометалургiв, 310
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0566654236 0566654628
1.6. Електронна поштова адреса емітента
01@nzf.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
   

26.04.2011

Комісії

   

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№79 Вiдомостi ДКЦПФР

 

28.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.nzf.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації


1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: Товариство не здiйснювало рейтингової оцiнки емiтента в 2010 роцi.Товариство не здiйснювало в 2010 роцi випуск облiгацiй.
Товариство не здiйснювало в 2010 роцi випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом 2010 року.
Рiшення щодо розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв в 2010 роцi не було принято загальними зборами у зв`язку з вiдсутнiстю прибутку.
В роздiлi "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не зазначена дата внесення до реєстру - вказанi особи облiковуються у номiнальних утримувачiв.
Загальними зборами акцiонерiв прийнято вiд 22.09.10 рiшення про розiрвання договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з реєстратором ЗАТ "РК Профiт" та обрання нового реєстратора ТОВ "ФК Iнвестконсалтiнг".
Звiт вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв" за 2010 рiк завiрено печаткою публiчного акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв" у зв`язку зi змiною назви товариства за рiшенням загальних зборiв вiд 05.04.11

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ НЗФ
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
53200
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська обл.
3.1.6. Населений пункт
м. Нiкополь
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Електрометалургiв, 310
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
A00 № 823876
3.2.2. Дата державної реєстрації
05.03.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Нiкопольської мiської ради Днiпропетровської обл.
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
418 915 254.60
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
418 915 254.60
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк" м. Днiпропетровськ
3.3.2. МФО банку
305299
3.3.3. Поточний рахунок
26008057009082
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк" м. Днiпропетровськ
3.3.5. МФО банку
305299
3.3.6. Поточний рахунок
26006057008610
3.4. Основні види діяльності
27.10.0 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; 17.71.0 - Виробництво трикотажних панчiшно-шкарпеткових виробiв; 85.14.0 - Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров`я людини
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об`єктiв

АВ № 548344

20.08.2010

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

Проведення дезiнфекцiйних, дезiнсекцiйних, дератизацiйних робiт

АБ № 526881

28.04.2010

Мiнiстерство охорони здоров`я України

необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)

АВ № 532429

20.05.2010

Мiнiстерство транспорту та зв`язку України Державний департамент автомобiльного транспорту (Укравтот

необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АГ № 306144

10.08.2010

Державна податкова адмiнiстрацiя України Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алко

10.08.2011

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АГ № 241081

13.04.2010

Державна податкова адмiнiстрацiя України Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алко

13.04.2011

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до пiдготовки з робiтничих професiй, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АВ № 159291

12.09.2006

Мiнiстерство освiти i науки України

01.07.2011

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

Посередницька дiяльнiсть митного брокера

АВ №481022

25.08.2009

Державна митна служба України

05.08.2014

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

На право провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

АВ № 491772

18.11.2009

Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного регулюва

18.11.2012

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

На право придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

АВ № 083497

18.07.2006

Комiтет з контролю за наркотиками

29.06.2011

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

Виготовлення виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння, торгiвля виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворенн

АВ № 304059

13.12.2006

Мiнiстерство фiнансiв України

13.12.2011

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

Медична практика

АВ № 155556

09.08.2006

Мiнiстерство охорони здоров'я України

15.06.2011

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом

АБ № 271895

13.08.2008

Мiнiстерство транспорту та зв'язку України

04.08.2013

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: International Manganese Institute. Місцезнаходження об'єднання: 17, Avenue hoche 75008, Paris, France. Д/н
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство промисловостi України

д/н

 Київська обл. д/н р-н 03035 м. Київ вул. Сурiкова, 3

0

Юридичнi особи ( 101 особа)

д/н

д/н   д/н р-н д/н д/н д/н

99.7319

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи всього (12715 особ)

д/н д/н  д/н

0.2681

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу -  6731 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -  6 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного часу (дня, тижня) - 48 осiб.
Фонд оплати працi -  301 204.1  тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився на  89 878.7  тис. грн. вiдносно попереднього перiоду.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куцiн Володимир Семенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiчний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
До призначення в 2006 роцi  головою правлiння Куцiн В.С. займав посаду заступника голови - начальника управлiння гiрничо-металургiйного комплексу Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї
6.1.8. Опис
Органiзовує дiяльнiсть правлiння товариства та несе вiдповiдальнiсть за її результати, визначає функцiональнi обов`язки членiв правлiння, представляє товариство в його вiдносинах з iншими особами. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Метельченко Андрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, економiчний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ НЗФ, Член правлiння, Директор з економiки та фiнансiв
6.1.8. Опис
Укладає господарськi договори стосовно фiнансової дiяльностi товариства, договори з випуску векселiв, з вiдкриття акредитивiв, договори страхування, керує фiнансовою дiяльнiстю товариства. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правлiння, заступник голови правлiння - головний iнженер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лапiн Євген Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ НЗФ, Член правлiння, головний iнженер заводу
6.1.8. Опис
Керує роботою ремонтно-будiвелльних цехiв, службою охорони працi, вiддiлом технiчного контролю, органiзовує безперебiйну та безпечну роботу пiдприємства. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правлiння, заступник голови правлiння - комерцiйний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Божко Сергiй Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, електронний та мiжгалузевий факультети

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
            14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
            ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв", комерцiйний директор
6.1.8. Опис
            Органiзовує роботу зi збуту виробленої продукцiї, забезпечення виробництва необхiдною сировиною та матерiалами, керує транспортними структурами пiдприємства. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ольшанський Володимир Iллiч
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ НЗФ, Заступник голови правлiння, головний технолог
6.1.8. Опис
Забезпечує безперебiйну роботу цехiв з виробництва основної продукцiї пiдприємства, керує проведенням науково-дослiдницьких робiт, органiзує роботу з лiцензування , стандартизацiї, патентування та технологiчних експертиз продукцiї. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьомочкiн Дмитро Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний та економiчний факультети
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ НЗФ, Член правлiння, директор з персоналу
6.1.8. Опис
Органiзовує роботу персоналу, вiдповiдає за соцiально-побутове обслуговування. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончаров Валерiй Семенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, факультет електрозабезпечення
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ НЗФ, Головний енергетик заводу
6.1.8. Опис
Очолює вiддiл головного енергетика, забезпечує роботу енергетичного, електричного, теплосилового устаткування пiдприємства. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Камбаров Олег Аббасович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет промислового та цивiльного будiвництва
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ НЗФ, Директор з капiтального будiвництва та соцкультпобуту
6.1.8. Опис
Органiзовує роботу з капiтального будiвництва та ремонту будiвель пiдприємства.  Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономаренко Руслан Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, економiчний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ НЗФ, начальник фiнансового вiддiлу
6.1.8. Опис
Органiзовує роботу з бухгалтерського облiку та аудиту пiдприємства. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороду понад заробiтну плату не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Котляренко Олександр Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 711459 20.06.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
Вища, Державна гiрнича академiя, економiчний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Прайм Капiтал", заступник директора
6.1.8. Опис
Керує роботою наглядової ради. Аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння.  Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди головi наглядової ради в розмiрi 6 мiнiмальних заробiтних плат.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член, секретар Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дєдова Тетяна Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 394487 30.06.2005 Нiкопольський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпроперовський Нацiональний унiверситет, факультет мiжнародної економiки
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ОФР - Запорiжжя", спецiалiст вiддiлу обробки iнформацiї та операцiї
6.1.8. Опис
Секретар наглядової ради, органiзовує засiдання наглядової ради, веде протоколи засiдань наглядової ради, органiзовує документообiг. Займає посаду голови наглядової ради ЗАТ "Промислово-iнвестицiйна компанiя "Техностиль" (м.Суми, Петропавлiвська, 86). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жигулiн Андрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 466863 13.12.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, теплоенергетичний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КП "Український будинок виробництва робочого одягу", директор
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння.  Займає посаду директора ТОВ "БЕСТ IНВЕСТМЕНС ЛIМIТЕД"  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андреас Марангос
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
J 000463 29.05.2003 Районна адмiнiстрацiя Лiмассола
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища, Унiверситет Лутона, факультет права
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Компанiя "Andreas Sofocleous&Co", керiвник корпоративно-комерцiйного вiддiлу
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає.   Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олександр Ратнер
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
G 07935254  д/н
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища, Ленiнградський санiтарно-гiгiєнiчний медичний iнститут, лiкувальний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Cap Libra Handelsges mbH A-1010, Вiдень, Австрiя
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Стажу керiвної роботи немає.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баланда Любов Леонтiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 455088 15.06.2001 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпроперовський державний унiверситет, факультет економiка торгiвельного пiдприємства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Техносервис", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння.  Займає посади голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Київгума" (Київ, пр-т 40 рiччя Жовтня, 6) та  члена наглядової ради ВАТ "Приват-Холдiнг"(Днiпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, с.Дослiдне, вул. Наукова, 1). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гiнер Євгенiй Леннорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**
Даних щодо освiти немає.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Даних щодо попередньої посади немає.
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння.   Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах, паспортних даних, року народження та стажу керiвної роботи немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Троян Михайло Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1956

6.1.5. Освіта**
            Вища, Днiпроперовський хiмiко-технологiчний iнститут, факультет високомолекулярних з`єднань
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
            17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
            Даних щодо попередньої посади немає.
6.1.8. Опис
            У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння.   Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Почекай Марина Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
Вища, Днiпроперовський державний унiверситет, факультет правознавства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Даних щодо попередньої посади немає.
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння.   Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спектор Михайло Йосипович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**
Даних щодо освiти немає.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Даних щодо попередньої посади немає.
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння.   Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах, року народження та стажу керiвної роботи немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баум Борис Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н  д/н
6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**
Даних щодо освiти немає.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Даних щодо попередньої посади немає.
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння.   Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах, року народження та стажу керiвної роботи немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди члену наглядової ради в розмiрi 4 мiнiмальних заробiтних плат. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Татаринова Юлiя Вячеславiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 102696 13.02.2001 Дзержинське РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Вища, Нацiональна юридична академiя iм.Ярослава Мудрого, факультет правознавства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Славутич консалтинг", юрисконсульт
6.1.8. Опис
Керує роботою ревiзiйної комiсiї товариства. Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах немає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Передбачена виплата щомiсячної винагороди головi ревiзiйної комiсiї в розмiрi 2 мiнiмальних заробiтних плат.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Голова правлiння

Куцiн Володимир Семенович

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

Метельченко Андрiй Володимирович

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - головний iнженер

Лапiн Євген Володимирович

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - комерцiйний директор

Божко Сергiй Леонiдович

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Ольшанський Володимир Iллiч

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Дьомочкiн Дмитро Вiталiйович

д/н д/н  д/н

 

 2

0

2

0

0

0

Член правлiння

Гончаров Валерiй Семенович

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Камбаров Олег Аббасович

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пономаренко Руслан Валерiйович

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Котляренко Олександр Валерiйович

АЕ 711459 20.06.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

 

 5

0

5

0

0

0

Член, секретар Наглядової ради

Дєдова Тетяна Юрiївна

АН 394487 30.06.2005 Нiкопольський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

 

 5

0

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Жигулiн Андрiй Володимирович

АЕ 466863 13.06.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

 

 5

0

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Андреас Марангос

J 000463 29.05.2003 Районна адмiнiстрацiя Лiмассола

 

 0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Олександр Ратнер

G 07935254  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Баланда Любов Леонтiївна

АМ 455088 15.06.2001 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

 

 25

0

25

0

0

0

Член Наглядової ради

Гiнер Євгенiй Леннорович

д/н д/н  д/н

 

 1

0

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Троян Михайло Михайлович

д/н д/н  д/н

 

 20

0

20

0

0

0

Член Наглядової ради

Почекай Марина Вiталiївна

д/н д/н  д/н

 

 5

0

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Спектор Михайло Йосипович

д/н д/н  д/н

 

 1

0

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Баум Борис Петрович

д/н д/н  д/н

 

 1

0

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Татаринова Юлiя Вячеславiвна

АМ 102696 13.02.2001 Дзержинське РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

 

 2

0

2

0

0

0

Усього

72

0

 72

0

0

0

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

177950

Кiпр   д/н р-н 0 Лiмассол д/н

 

 234301237

15.101

234301237

0

0

0

МЕНЖАЛОМ ЛIМIТЕД

172982

Кiпр   д/н р-н 0 Нiкосiя д/н

 

 156752036

10.103

156752036

0

0

0

СОНЕРIО ХОЛДIНГЗ ЛТД

216544

Кiпр   д/н р-н 0 Гролiус д/н

 

 243435928

15.69

243435928

0

0

0

САФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

117989

Кiпр   д/н р-н 0 Лiмассол д/н

 

 240535184

15.503

240535184

0

0

0

РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД

206411

Кiпр   д/н р-н 0 Лiмассол д/н

 

 246168033

15.866

246168033

0

0

0

ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД

206221

Кiпр   д/н р-н 0 Лiмассол д/н

 

 282622299

18.216

282622299

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

д/н

  

 

0

0

0

0

0

0

Усього

1403814717

90.479

 1403814717

0

0

0

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові
**Не обов"язково для заповнення

8. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.09.2010

Кворум зборів

93.2697

Опис

1.            Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2.            Розгляд звiту Правлiння ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" в 2008 - 2009 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
3.            Розгляд звiту Наглядової ради ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" в 2008 - 2009 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4.            Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" в 2008 - 2009 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5.            Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" за 2008 - 2009 роки.
6.            Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" за пiдсумками роботи в 2008 - 2009 роках.
7.            Про повноваження членiв органiв управлiння Товариства.
8.            Про змiну реєстратора, що здiйснює ведення системи реєстру власникiв  iменних цiнних паперiв Товариства.

Рiшення загальних зборiв:
1.            Рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв затвердити. Склад лiчильної комiсiї затвердити. Обрати головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2.            Роботу Правлiння в 2008-2009 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" в 2008 - 2009 роках затвердити.
3.            Роботу Наглядової ради в 2008-2009 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" в 2008 - 2009 роках затвердити.
4.            Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2008-2009 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" в 2008 - 2009 роках затвердити.
5.            Рiчний звiт та баланс товариства за 2008 - 2009 роки затвердити.
6.            Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2008 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 1 268 820 тис. грн., а в 2009 роцi в сумi 1 076 246 тис. грн.  Розподiл прибутку за 2008, 2009 роки не затверджувати, у зв'язку з його вiдсутнiстю. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2008, 2009 роках не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2008, 2009 роки не нараховувати та не сплачувати.
7.            Повноваження дiючого  складу Правлiння товариства подовжити з 22.09.2010 року на новий строк у вiдповiдностi до Статуту товариства. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства пана Неустроєва Олександра Леонiдовича та члена Наглядової ради Товариства панi Мельничук Лариси Юрiївни. Обрати пана Котляренка Олександра Валерiйовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради Товариства та пана Гiнера Євгенiя Ленноровича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства та вважати їх повноваження такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 22.09.2010 року. Повноваження iнших членiв Наглядової ради товариства подовжити з 22.09.2010 року на новий строк у вiдповiдностi до Статуту товариства. Повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї товариства подовжити з 22.09.2010 року на новий строк у вiдповiдностi до Статуту товариства.
8.            Розiрвати Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Вiдкритого акцiонерного товариства "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", укладений з Закритим акцiонерним товариством "РК Профiт" (код ЄДРПОУ 24436340, лiцензiя ДКЦПФР: серiя АВ № 020627, видана 20.03.2006 року, юридична адреса: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Короленка, 3) та обрати реєстратором Вiдкритого акцiонерного товариства "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФК IНВЕСТКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 35498218, лiцензiя ДКЦПФР: серiя АВ № 430226, видана 15.08.2008 року, строк дiї до 27.11.2012 р., юридична адреса: м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1).

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

"РК Профiт"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24436340

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49000 Днiпропетровськ Короленка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

лiцензiя АВ № 020627

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.03.2006

Міжміський код та телефон

(056) 374-17-48

Факс

(056) 374-17-49

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру

Опис

Загальними збарами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22.09.10 прийнято рiшення про розiрвання договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв  з ЗАТ "РК Профiт".


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

 Аудиторська фiрма "Каупервуд"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20219083

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49044 Днiпропетровськ Гоголя, 15а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

свiдоцтво № 0031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.12.2005

Міжміський код та телефон

(0562) 47-83-98

Факс

(056) 370-19-76

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

АТ "УПСК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25969506

Місцезнаходження

 Запорізька обл. д/н р-н 69095 Запорiжжя Гоголя, 149, кор. 1, оф2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 469627

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.05.2009

Міжміський код та телефон

(0612) 62-43-11

Факс

(0612) 63-51-62

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

д/н


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

АСТЗТ "Днiпроiнмед"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21870998

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49005 Днiпропетровськ Виконкомiвська, 24-А, оф 69

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 299673

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.02.2007

Міжміський код та телефон

(056) 370-18-96

Факс

(056) 370-18-96

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

д/н


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ВАТ НАСК "Оранта"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23928466

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 53200 Нiкополь Дибенка,46

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 360282

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя зрегулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.09.2007

Міжміський код та телефон

(05662) 25181

Факс

(05662) 25181

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

д/н


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Юридична компанiя "Тезис"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33248467

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49000 Днiпропетровськ Челюскiна, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(092)7163358

Факс

(092)7163359

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає юридичнi послуги емiтенту

Опис

д/н


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ТДВ СК "Кредо"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13622789

Місцезнаходження

 Запорізька обл. д/н р-н 69068 Запорiжжя вул.8-го Березня,34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 377692

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.01.2008

Міжміський код та телефон

(0612) 39-16-36

Факс

д/н

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

д/н


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ПАО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 53210 Нiкополь Трубникiв, 17

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ № 442034

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.12.2008

Міжміський код та телефон

(05662) 22540

Факс

д/н

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

д/н


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ТОВ "ФК Iнвестконсалтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35498218

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49000 Днiпропетровськ пл. Ленiна, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 430226

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.08.2008

Міжміський код та телефон

(056) 789-17-80

Факс

д/н

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22.09.10 прийнято рiшення про обрання реєстратором ТОВ "ФК Iнвестконсалтiнг" та заключення договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.


11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.06.2008

231/1/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000040257

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.270

1551537980

418 915 254.600

100

Опис

Даних щодо ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента не має. Товариство не пiдтримує лiстинг своїх цiнних паперiв на жоднiй фондовiй бiржi.
На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 29.04.2008 прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства на 31 030 759, 60 грн.  за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 0,02 грн.

 

27.12.2007

551/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 0400061000

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

1551537980

387 884 495.000

100

Опис

д/н

22.12.1999

221/04/1/99

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

д/н

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

303537980

75 884 495.000

100

Опис

д/н

15.04.1997

319/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

д/н

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

283943340

70 985 835.000

100

Опис

д/н

20.12.1994

515/1/94

Мiнiстерство фiнансiв України

д/н

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

19594640

4 898 660.000

100

Опис

д/н


11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів


Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

20000

у тому числі:
- сертифікатів акцій

20000

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

  - Акції

20000

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

3370

у тому числі:
- сертифікатів акцій

3370

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

  - Акції

3370

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

9

у тому числі:
- сертифікатів акцій

9

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

  - Акції

9

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Протягом 2010 року важливих подiй, таких як злиття, подiл, перетворення, приєднання, видiл, не сталося.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Управлiння пiдприємством i контроль за його дiяльнiстю здiйснюють загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя.
Правлiння товариства складається з дев'яти чоловiк: голови правлiння,  члена правлiння, заступника голови правлiння - комерцiйного директора, члена правлiння, заступника голови правлiння - головного iнженера, члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв та п'яти  членiв правлiння.
Головi правлiння, генеральному директору заводу безпосередньо пiдпорядкованi заступник генерального директора заводу з якостi - начальник ВТК, помiчник генерального директора заводу, помiчник генерального директора заводу, начальник штабу цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй, редакцiя газети "Електрометалург", телестудiя та прес-секретар.
Заступнику голови правлiння - комерцiйному директору пiдпорядкованi управлiння збуту та управлiння поставок та забезпечення виробництва, до складу якого увiйшли  дiльниця складського господарства, вiддiли матерiально-технiчного забезпечення, сировини та палива, устаткування та запасних частин, планування та контролю закупок. Також йому пiдпорядкованi автотранспортний цех та залiзничний цех.
Заступнику голови правлiння - головному iнженеру безпосередньо пiдпорядкованi центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї, служба з охорони працi, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, проектно-конструкторський вiддiл, вiддiл iнвестицiй та розвитку пiдприємства,  лабораторiя захисту водного та повiтряного басейнiв, iнформацiйно-обчислювальний центр, вiддiли головного механiка та головного енергетика.
Вiддiл головного механiка очолює головний механiк заводу, йому пiдпорядкованi цех з ремонту металургiйного устаткування № 1 та ремонтно-механiчний цех.
Член правлiння, головний енергетик очолює вiддiл головного енергетика, керує роботою теплосилового цеху, цеху мереж та пiдстанцiй, цеху з ремонту металургiйного устаткування № 2, вiддiлення гiдротехнiчних очисних споруд та водопостачання, дiльницi виробничо-технологiчної диспетчеризацiї та зв'язку.
Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв керує роботою фiнансового вiддiлiу.
Директор з економiки та працi керує роботою планово-економiчного вiддiлу, цеху виробництва трикотажу та вiддiлу наукової органiзацiї працi.
Члену правлiння, директору з виробництва та технологiї безпосередньо пiдпорядкованi основнi виробничi структурнi пiдроздiли ВАТ НЗФ: цех виробництва феросплавiв, плавильний цех № 9, агломерацiйний цех, цех електродної маси, цех вторинної переробки феросплавного виробництва, дiльниця шлакового лиття,  виробничо-технiчне управлiння.
Директору з економiчної безпеки пiдпорядкована служба економiчної безпеки,  яка складається з вiддiлу контролю договорiв та закупок,  оперативно-аналiтичного вiддiлу, загону вiдомчої воєнiзованої охорони, вiддiлу зовнiшньої охорони та контролю за супроводженням вантажiв, вiддiлу контролю виробництва та реалiзацiї готової продукцiї та бюро перепусток.
Член правлiння, директор з капiтального будiвництва керує роботою вiддiлу капiтального будiвництва, ремонтно-будiвельних цехiв № 1 та № 2, цеху благоустрою.
До служби члена правлiння, директора з персоналу та соцiальних питань належать вiддiл управлiння персоналом та управлiння соцiально-побутового обслуговування.
Начальнику управлiння соцiально-побутового обслуговування пiдпорядкованi медико-санiтарна частина, комбiнат громадського харчування та торгiвлi, група з загальних питань, палац культури "Електрометалург", санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург", дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова, готель "Нiкополь", мiська база вiдпочинку, водноспортивна база та база вiдпочинку "Чорноморське узбережжя". Санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург" та дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова є вiдокремленими структурними пiдроздiлами ВАТ НЗФ. Мiсцезнаходження санаторiю-профiлакторiю "Електрометалург": 53222, Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, вул.Ширшова, 53. В санаторiї-профiлакторiї надаються послуги з вiдпочинку та оздоровлення робiтникам пiдприємства, а також продаються путiвки iншим пiдприємствам. Санаторiй-профiлакторiй постiйно розширює перелiк видiв процедур. Мiсцезнаходження дитячого оздоровчого табору iм. В.Усова: 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, м.Скадовськ, вул.Цукури,6. Табор органiзовує вiдпочинок дiтей у вiцi вiд 7 до 16 рокiв.
Головний бухгалтер через головну бухгалтерiю заводу органiзовує бухгалтерський облiк i здiйснює функцiональне та методологiчне керiвництво роботою бухгалтерiй структурних пiдроздiлiв.
Директору з юридичних та корпоративних питань пiдпорядкованi юридичний вiддiл та вiддiл корпоративних фiнансiв та зв'язкiв.
Помiчнику генерального директора заводу пiдпорядкований адмiнiстративно-господарчий вiддiл.
Помiчнику генерального директора заводу, начальник штабу цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй пiдпорядкованi штаб цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй та газорятувальна станцiя.
Дочiрнiх пiдприємств ВАТ НЗФ на даний час не має.

На протязi 2010 року в структурi ВАТ НЗФ вiдбулися змiни.
Створений новий вiддiл в структурi служби економiчної безпеки вiддiл зовнiшньої охорони та контролю за супроводженням вантажiв.
Iз структури служби охорони працi  виведена газорятувальна станцiя з пiдпорядкуванням  помiчнику генерального директора заводу, начальник штабу цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк пiдприємства ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiну України, "Про затвердження  плану рахункiв бухгалтерського облiку й Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.08.1999 № 291, Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", Закону України "Про податок на додану вартiсть" та iнших законодавчих актiв України.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною системою регiстрiв облiку з використанням автоматизованих пiдсистем, якi знаходяться в промисловiй експлуатацiї.
Активи i зобов'язання вiдображаються в балансi тiльки тодi, коли iснує ймовiрнiсть надходження чи вибуття майбутнiх економiчних вигод та їхня оцiнка може бути достовiрно визначена.
До основних засобiв вiдносяться  матерiальнi активи, строк корисного використання яких бiльше одного року або одного операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року та вартiстю понад 1000 грн.
Основнi засоби класифiкуються за групами та нараховується знос iз застосуванням норм амортизацiйних вiдрахувань встановлених у бухгалтерському облiку Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби", використовуючи прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Переоцiнка об'єктiв основних засобiв проводилась згiдно з вимогами пунктiв 16-21 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби".
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядався в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
До малоцiнних швидкозношуваних предметiв (МШП) вiдносилися ТМЦ, якi використовувалися не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року.
Сировина, матерiали, готова продукцiя вiдображались в облiку та звiтностi за їх фактичною собiвартiстю.
Облiк матерiалiв у бухгалтерському облiку, вiдпущених у виробництво, продаж або iншому вибуттi вiвся за методом собiвартостi перших за часом надходжень запасiв (ФIФО).
Оцiнка вибуття сировини, готової продукцiї, напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва здiйснювалась за методом середньозваженої одиницi запасiв.
Визнання доходу та витрат вiд звичайної дiяльностi пiдприємства здiйснювалось згiдно П(с)БО № 15 "Доход" та № 16 "Витрати" вiдповiдно.
Витрати вiдображались в балансi одночасно зi зменшенням активiв чи збiльшенням зобов'язань, а в звiтi про фiнансовi результати вiдображались одночасно з доходами, для одержання яких вони понесенi.
Використовувався попереднiй метод облiку витрат на виробництво продукцiї (робiт, послуг).
При визначеннi витрат, що вiдносяться до собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) у промисловостi, затвердженi наказом Держкомiтету промислової полiтики України вiд 01.02.2001 № 47.
Загально виробничi витрати, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут вiдносили до витрат звiтного перiоду вiдповiдно до вимог П(С)БО № 16 "Витрати", з подальшим списанням пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Витрати на оплату працi включали у виробничу собiвартiсть чи до складу адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших операцiйних витрат, керуючись П(С)БО № 16 "Витрати".
Аналiтичний облiк руху ТМЦ вiвся в зворотних вiдомостях у кiлькiсно-сумарному вираженнi, на складах - на картках складського облiку в кiлькiсному вираженнi.
У податковому облiку облiк приросту (убутку) балансової вартостi товарiв (крiм активiв, що пiдлягають амортизацiї, цiнних паперiв та деривативiв), матерiалiв, сировини, комплектуючих  виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї вiвся наростаючим пiдсумком з початку року.
Вiдстроченi податковi активи або вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображались в рiчнiй звiтностi. У квартальних звiтах про фiнансовi результати в статтi "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" проводили суму поточного податку на прибуток, а на дату рiчного балансу в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi здiйснювали вiдповiднi корегування суми витрат з податку на прибуток, виходячи з облiкового прибутку за звiтний рiк.
Оцiнку i облiк довгострокової дебiторської заборгованостi, дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, дебiторської заборгованостi по розрахунках, iншої поточної дебiторської заборгованостi проводились згiдно з П(С)БО № 10.
Створювався резерв сумнiвних боргiв.
Облiк розрахункiв з бюджетом, по позабюджетних платежiв, по страхуванню регулювався чинним законодавством. У даних рядках балансу вiдображали поточну заборгованiсть пiдприємства по зазначених розрахунках.
Суми авансу, отриманi чи попередньо сплаченi в iноземнiй валютi за готову продукцiю, роботи, виконанi, та наданi послуги перераховувались у валюту звiтностi згiдно з П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".
Перерахунок заборгованостi в iноземнiй валютi, що перебуває на облiку пiдприємства, проводили щомiсячно згiдно з вимогами чинного законодавства.
Протягом року проводилися одноразовi, поточнi, iнвентаризацiї згiдно з вимогами чинного законодавства.

 

Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок
незалежної аудиторської фiрми "КАУПЕРВУД"
щодо  фiнансової звiтностi
вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв"
за рiк, що закiнчився 31.12.2010 року

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв" (ВАТ НЗФ), що включає баланс станом на 31 грудня 2010 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату та примiтки до фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi згiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть законодавству України, iнформацiї наданої аудиторам. Керiвництво ВАТ НЗФ, у тому числi вiдповiдає: за створення необхiдних умов для правильного ведення бухгалтерського облiку; за контроль дотримання на пiдприємствi єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; за складання та представлення достовiрної фiнансової звiтностi; за вибiр послiдовної облiкової полiтики, яка включає принципи оцiнки статей звiтностi та методiв облiку окремих статей звiтностi.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, якi прийнятi в Українi в якостi нацiональних, рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1528, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93 р. № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями) та iнших законодавчих актiв України.
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог,  також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ВАТ НЗФ. Аудит включає також оцiнку використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiдприємства, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ВАТ НЗФ у всiх iстотних аспектах справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан ВАТ НЗФ  на 31.12.2010 р., фiнансовi результати, рух грошових коштiв i власного капiталу за рiк, який закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
У примiтках  до  фiнансової  звiтностi  ВАТ  НЗФ  на  сторiнках з 14 по 49 розкрита iнформацiя, що стосується активiв, зобов'язань та власного капiталу, об'єму чистого прибутку (збитку) та вартостi чистих активiв, iнформацiя щодо сплати статутного капiталу. В примiтках до фiнансової звiтностi не наведена iнформацiя стосовно виплат, позик  та платежiв якi одержанi вiд пiдприємства провiдним управлiнським персоналом, як того вимагає П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн".
За винятком вищевказаного, на нашу думку:
- розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдає вимогам нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку;
- розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдає вимогам нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку;
- розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдає вимогам нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку;
- вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2010 року перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу пiдприємства;
- станом на 31.12.2010 року статутний капiтал повнiстю  сплачено;
- обсяг чистого збитку пiдприємства за 2010 рiк, на нашу думку,  вiдображено достовiрно;
- розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансового-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, вiдповiдає вимогам частини першої статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що показники фiнансової звiтностi, якi вiдображають фiнансовий стан ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  на 31.12.2010 р., можуть змiнитися пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй та вiтчизнянiй економiках.

Генеральний директор      В.В.Галасюк

Аудитор                              В.А. Лозицький
(сертифiкат аудитора серiї А № 003161)

31 березня 2011 року

49044, м. Днiпропетровськ
вул. Гоголя, 15-А.
www: www.galasyuk.com;
e-mail: root@cowperwood.dnepr.net;
тел./факс: (056) 370-19-76, (0562) 47-16-36. 
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"
(свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0031,
видане Рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р.,
продовжене рiшенням Аудиторської палати України № 156/6 вiд 15.12.2005 р.)

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основною продукцiєю ВАТ НЗФ є  феросплави: феросилiкомарганець та феромарганець (високо- та середньовуглецевий). Крiм основної продукцiї завод робить близько  50 марок рiзноманiтних флюсiв, агломерат, марганцевi лiгатури, граншлак та щебiнь рiзних фракцiй, електродну масу для внутрiшнiх потреб виробництва. ВАТ НЗФ надає промисловi послуги з виготовлення металопродукцiї, збiрного залiзобетону, нестандартного обладнання, постачання електричної та теплової енергiї. Цех виробництва трикотажу випускає панчiшно-шкарпетковi вироби та бiлизну. Вся продукцiя ВАТ НЗФ вiдповiдає дiючим державним стандартам України. В 2010 роцi впровадження нових технологiй виробництва та освоєння нових видiв продукцiї не було.
Основна частка марганцевої сировини  використовується в металургiї, що визначає тiсну кореляцiю динамiки показникiв ринкiв феросплавiв i сталi.
Свiтовий ринок марганцевих сплавiв можна охарактеризувати як стабiльний, так як в 2010 роцi спостерiгався пiдйом на марганцевi сплави взагалi, та на виробленi в Українi, зокрема.
З початку 2010 року спостерiгалось збiльшення обсягiв виробництва по вiдношенню з 2009 роком. На свiтовому ринку в 2010 роцi можна було спостерiгати збiльшення попиту на марганцевi сплави зi сторони виробникiв сталi, та збiльшення пропозицiй зi сторони виробникiв сплавiв. ВАТ НЗФ в 2010 роцi збiльшив об'єм виробництва. У зв'язку iз зростанням виробництва високоякiсних марок сталi зi сторони кiнцевих споживачiв, виробникам марганцевих сплавiв доводиться переходити на виробництво бiльш високоякiсної сировини, а саме, на марганцеву руду з високими характеристиками. На дiяльнiсть пiдприємств феросплавної галузi суттєво впливають цiни на сировину, енергоносiї та iнше. При цьому необхiдно вiдмiтити зрiст  вартостi сировини, електроенергiї та залiзничних тарифiв на перевезення,  що вплинуло на собiвартiсть продукцiї при виробництвi марганцевих сплавiв.
На вiтчизняному ринку основними споживачами феросплавiв  є металургiйнi комбiнати Донбасу, такi як ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм.Iллiча", ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод", ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" та iншi пiдприємства галузi в Українi та Росiї. Також нiкопольськi феросплави експортуються пiдприємствам металургiйної промисловостi в країни пiвденно-схiдної Азiї, Близького сходу, Європейського Союзу та далекого зарубiжжя. Серед споживачiв продукцiї ВАТ НЗФ  самi великi металургiйнi комбiнати свiту. До основних ринкiв збуту продукцiї нашого заводу можна вiднести: Пiвнiчну Африку, США, Латинську Америку. Реалiзацiя продукцiї заводу здiйснюэться засобами прямих продаж та через торгiвельнi компанiї.Тiльки агресивна маркетингова стратегiя пiдприємства обумовлює розширення ринкiв збуту, а також подальшу експансiю географiї експортних постачань заводу.
Реалiзацiя основних видiв продукцiї вiд сезонних змiн не залежить.
До основних ризикiв можна вiднести:
-           масовий iмпорт феросплавiв до України, для запобiгання якого, здiйснюється робота по встановленню захисних, загороджувальних заходiв у видi мiнiмальних цiн, мита та квот.
-           збiльшення конкуренцiї (керiвництво заводу постiйно працює над модернiзацiєю виробничих технологiй з цiлью пiдтримання на рiвнi технологiчного процесу та вiдповiдностi якостi феросплавiв на рiвнi, який вимогають покупцi).
-           збiльшення вартостi сировинних матерiалiв та електроенергiї (постiйно проводиться монiторинг ринкiв постачальникiв сировини на предмет знаходження бiльш низьких цiн на сировину).
Вiдстоювати колишнi ринки збуту продукцiї, а також завойовувати новi, ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" вдається переважно через пiдвищення якостi продукцiї, так як споживачi регулярно пiдвищують вимоги по умовах упаковки, транспортування, а також бiльш вигiднi базиси поставки. 
Конкурентами ВАТ НЗФ на внутрiшньому ринку є ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв", ВАТ "Стаханiвський  завод феросплавiв".
У Росiї основними конкурентами заводу є  Косогорський завод феросплавiв, Саткiнський чугуноплавильний завод, ВАТ "Челябiнський електрометалургiйний комбiнат". У Казахстанi конкурентом ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" є Казахпром, Таразький металургiйний завод.  Конкурентне середовище на ринку Грузiї представлене Русметалом та Зестафонським феросплавним заводом.
На Далекому Зарубiжжi основними конкурентами НЗФ є виробники Китаю, Францiї, Пiвденної Кореї, Норвегiї.
Продукцiя ВАТ НЗФ вiдрiзняється вiд продукцiї конкурентiв великим вмiстом корисних елементiв. Показник вмiсту марганцю у феросплавах один з найбiльших у свiтi. Рiзницю також становить рiвень можливостi завантаженостi виробництва.
ВАТ НЗФ має високий рiвень конкурентноздатностi своєї продукцiї на всiх  ринках.
До особливих вiдмiнностей свiтового феросплавного ринку можна вiднести змiну основних постачальникiв феросплавiв на свiтовий ринок вiд виробникiв та постачальникiв з Китаю до виробникiв та постачальникiв з Iндiї та Пiвденної Кореї. Данi змiни були визванi змiнами збутової полiтики Китаю, нацiлену на зниження експорту енерговитратної продукцiї, В результатi даних дiй винекнену нiшу на деяких ринках зайняли виробники з Iндiї та Пiвденної Кореї, країн, де спостерiгається бiльш низька собiвартiсть виробництва феросплавiв нiж на заводi.
ВАТ НЗФ використовує експортну сировину Австралiйського походження, ПАР, Гани та Габону, вiтчизняну сировину Марганецького та Орджонiкiдзевського ГЗК.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У термiн з 2006 року по 2010 рiк придбано основних засобiв на суму 512 040 тис.грн, вибуло в результатi вiдчуждення 556 тис.грн. Товариство проводе заходи, що направленi на реконструкцiю та модернiзацiю виробництва. На 2011 рiк на проведення капiтальних ремонтiв основного обладнання заплановано 139 400 тис.грн., придбання крупного обладнання взамiн зношеного 26 640 тис.грн., ремонт технологiчних лiнiй та систем - 24 250 тис.грн. На будiвництво нових виробничих потужностей (реконструкцiя плавильного цеху 9 - забезпечення 100% фракцiонування готової продуцiї, будiвництво вузла сепарацiї цеху вторинної переробки феросплавного виробництва, iнше) заплановано 55 100 тис.грн. На будiвництво екологiчних об`єктiв заплановано - 47 950 тис.грн., на обновлення автотранспортної технiки 10 130 тис.грн. Все це дозволить збiльшити обсяг виробництва пiдприємства.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Виробнича потужность пiдприємства  - 1300 тис. т феросплавiв. Ступiнь використання обладнання за основними видами продукцiї: МнС- 7 - 69,4%, ФМн-78 - 79,1%, ФМн-88 - 87,2%. Основнi засоби з виробництва основної продукцiї знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Товариство в 2011 планує  провести заходи з будiвництва та капiтального ремонту об`єктiв  товариства (капiтальний ремонт кранової естакади вiддiлення грануляцiї цеху вторинної переробки феросплавного виробництва - 6000 тис.грн; пiдкранових конструкцiй заводу - 1000 тис.грн.; ремонт та реконструкцiя несучої здатностi залiзобетоних конструкцiй агломерацiйного цеху - 5000 тис.грн та iнше)

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Дiяльнiсть в межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов'язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить великою в Українi. Це пов'язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин, недосконалiстю законодавства, соцiально-полiтичними проблемами та iншими факторами. Фiнансово-економiчний стан ВАТ НЗФ, а також тенденцiї його розвитку дозволяють прогнозувати вiдносно його стiйкого мiсця на ринку феросплавiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Сума штрафiв за актами перевiрок складає 243 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика заводу з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та стратегiї заводу, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращення якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та вiдповiдно - збiльшення прибутку.
Пiдприємство при фiнансуваннi своєї дiяльностi переважно орiєнтується на використання власних коштiв, а у разi потреби в залученнi додаткових коштiв використовує найбiльш дешевi кредитнi ресурси визнаних лiдерiв у сферi банкiвської дiяльностi.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 01.01.11 вiдсутнi договори, зобов'язання по яких не було виконано в повному обсязi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2010 роцi впровадження нових технологiй виробництва та освоєння нових видiв продукцiї не було. Розширення виробництва та кординальнi реконструкцiї у 2011 роцi не плануються.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Науково-дослiдницькi роботи на пiдприємствi виконувалися за рахунок собiвартостi без додаткового фiнансування. Основна частина науково-дослiдницьких робiт на пiдприємствi проводилась без залучення стороннiх органiзацiй. До однiєї роботи з розробки технiчних умов на матерiал оксидний алюмосилiкатний була залучена стороння органiзацiя -  ТОВ НВФ "Техносплави" (сума робiт - 72 тис.грн).

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1.Позов ВАТ НЗФ до ТОВ "Нiкопольськi феросплави"  про заборгованiсть до договору № 068017/3894 вiд 28.12.05 за поставку феросилiкомарганцю, за яку була проведена часткова оплата.
У червнi 2010 Постановою Днiпропетровського адмiнiстративного господарського суду рiшення вiд 20.08.2009 залишено без змiн, апеляцiйна скарга без задоволення.

2. Позов ВАТ НЗФ до ТОВ "Нiкопольськi феросплави"  про заборгованiсть до договору № 068010/3894 вiд 28.12.05 за поставку феросилiкомарганцю, за яку була проведена часткова оплата.
У серпнi 2009 року позов задоволений, наказ Вищого господарського суду України вiд 17.11.09.

3. Позов ВАТ НЗФ до ТОВ "Нiкопольськi феросплави"  про заборгованiсть до договору № 068003/3880 вiд 28.12.05 за поставку феросилiкомарганцю, за яку була проведена часткова оплата.
Рiшення Днiпропетровського адмiнiстративного господарського суду вiд 03.11.2009
про стягнення, зустрiчний позов залишен без задоволення.

4. Позов ВАТ НЗФ до ТОВ "Нiкопольськi феросплави"  про заборгованiсть до договору комiсiї № 001/2006 вiд 01.12.05. На комiсiю було передано 13801990 тон продукцiї на суму 383796291,24 грн., продукцiя була частково оплачена.
Наказом Господарського суду справа пiдготовлена до передачi до Обласної Державної виконавчої служби.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Д/н

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3 382 910.000

5 417 003.000

0.000

0.000

3 382 910.000

5 417 003.000

  будівлі та споруди

2 363 607.000

3 967 789.000

0.000

0.000

2 363 607.000

3 967 789.000

  машини та обладнання

894 205.000

1 301 932.000

0.000

0.000

894 205.000

1 301 932.000

  транспортні засоби

90 423.000

102 360.000

0.000

0.000

90 423.000

102 360.000

  інші

34 675.000

44 922.000

0.000

0.000

34 675.000

44 922.000

2. Невиробничого призначення:

107 367.000

140 556.000

0.000

0.000

107 367.000

140 556.000

  будівлі та споруди

101 694.000

132 703.000

0.000

0.000

101 694.000

132 703.000

  машини та обладнання

2 943.000

3 552.000

0.000

0.000

2 943.000

3 552.000

  транспортні засоби

18.000

397.000

0.000

0.000

18.000

397.000

  інші

2 712.000

3 903.000

0.000

0.000

2 712.000

3 903.000

Усього

3 490 277.000

5 557 559.000

0.000

0.000

3 490 277.000

5 557 559.000

Опис

В 2010 роцi обмежень у використаннi майна не було. Орендованих основних засобiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом року не вiдбулося.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

746 264.000

536 914.000

Статутний капітал (тис. грн.)

418 915.000

418 915.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

418 915.000

418 915.000

Опис

На пiдставi Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 6 "Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах" було проведено коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок звiтного року (Форма № 1 "Баланс").
Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди розраховувалась згiдно з "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленою рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485.

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, оскiлькi розрахункова вартiсть чистих активiв є не меншою вiд статутного капiталу товариства.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

2 307 177.000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

ПАТ КБ "ПриватБанк"

30.12.2010

100 000.000

12

05.05.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

29.12.2010

79 397.000

12

05.05.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

28.12.2010

93 524.000

12

05.05.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

28.12.2010

100 000.000

12

05.05.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

28.12.2010

54 140.000

12

01.03.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

21.12.2010

79 366.000

12

01.10.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

19.10.2010

35 828.000

12

01.10.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

19.10.2010

107 483.000

12

01.10.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

19.10.2010

107 483.000

12

01.10.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

13.12.2010

109 872.000

12

01.10.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

13.12.2010

109 872.000

12

01.10.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

01.09.2010

92 878.000

12

01.09.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

13.10.2010

79 617.000

12

01.09.2010

ПАТ КБ "ПриватБанк"

06.09.2010

111 139.000

12

01.09.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

13.12.2010

109 075.000

12

01.09.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

06.12.2010

105 891.000

12

01.09.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

06.12.2010

79 617.000

12

01.09.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

02.12.2010

108 279.000

12

01.09.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

02.12.2010

108 279.000

12

01.08.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

25.11.2010

109 075.000

12

01.08.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

25.11.2010

111 107.000

12

27.06.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

12.11.2010

39 808.000

12

27.06.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

12.11.2010

39 808.000

12

27.06.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

21.12.2010

29 165.000

12

27.06.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

01.10.2011

26 597.000

12

27.06.2011

ПАТ КБ "ПриватБанк"

23.12.2010

71 598.000

12

27.06.2011

Зобов'язання за цінними паперами

X

10 348.000

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

 

 

0.000

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

 

 

0.000

0

 

за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

 

 

0.000

0

 

за векселями (всього)

X

10 348.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

 

 

0.000

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

4 356.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

10 467 795.000

X

X

Усього зобов'язань

X

12 789 676.000

X

X

Опис

Iншi зобов`язання в сумi 10467795 мiстять в собi кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов`язання з одержаних авансiв, зi сттрахування, з оплати працi, з учасниками, iнше.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

22.09.2010

24.09.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?


№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2008

4

3

2

2009

0

0

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

 

Внесення змін до статуту товариства

 

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

 

Інше (запишіть)

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

11

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

11

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетов не створено

Інші (запишіть)

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інші (запишіть)

Розмiр винагороди для голови Наглядової ради  - 6 мiн.заробiтних плат, для членiв Наглядової ради - 4 мiн.заробiтних плат

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

4

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

X

 

7

Інші (запишіть)

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

   

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

ні

ні

ні

2

Загальний відділ

ні

ні

ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

5

Секретар правління

ні

ні

так

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

7

Секретар наглядової ради

ні

так

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

так

ні

ні

10

Інше (запишіть)

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

Iншi документи не iснують

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

ні

так

так

так

так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

ні

ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

так

ні

так

4

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

 

X

4

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Змiни аудитора не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi перевiрки не проводились

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

X

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?


Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

 

Не задовольняли умови договору з особою

 

 

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

 

суду

 

 

Інше (запишіть)

Загальними збарами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22.09.10 прийнято рiшення про обрання реєстратором ТОВ "ФК Iнвестконсалтiнг" та заключення договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"

за ЄДРПОУ

00186520

Територія

Дніпропетровська область, НIКОПОЛЬ

за КОАТУУ

1211600000

Форма власності

 

за КОПФГ

231

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

за СПОДУ

6544

Вид економічної діяльності

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

за КВЕД

27.10.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

 Дніпропетровська обл.  53200 м. Нiкополь вул. Електрометалургiв, 310

 

Баланс
Станом на 31.12.2010 p.
Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

1 429

1 363

    первісна вартість

011

3 502

3 941

    накопичена амортизація

012

( 2 073 )

( 2 578 )

Незавершене будівництво

020

135 660

186 432

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

3 490 277

5 557 559

    первісна вартість

031

8 441 682

13 823 367

    знос

032

( 4 951 405 )

( 8 265 808 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

901

1 147

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

931

810

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

3 629 198

5 747 311

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

605 768

1 071 544

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

55 456

78 542

Готова продукція

130

338 067

296 565

Товари

140

248

349

Векселі одержані

150

1 594 742

433 663

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

1 390 035

104 042

    первісна вартість

161

1 439 428

152 907

    резерв сумнівних боргів

162

( 49 393 )

( 48 865 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

73 783

481 499

    за виданими авансами

180

1 009 581

4 813 356

    з нарахованих доходів

190

27

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

19 119

18 785

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

55 962

19 847

    у т. ч. в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

12 224

24 590

Інші оборотні активи

250

157 854

468 553

Усього за розділом II

260

5 312 866

7 811 335

III. Витрати майбутніх періодів

270

2

17

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

8 942 066

13 558 663


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

418 915

418 915

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

2 442 817

3 943 002

Резервний капітал

340

20 069

20 069

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2 344 887

-3 635 722

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього а розділом I

380

536 914

746 264

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

16 773

22 429

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

16 773

22 429

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

366 373

565 544

Інші довгострокові зобов'язання

470

348

0

Усього за розділом ІІІ

480

366 721

565 544

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

245 243

2 307 177

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

40 095

10 348

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

206 748

342 927

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

    з одержаних авансів

540

943 905

2 801 442

    з бюджетом

550

3 218

4 356

    з позабюджетних платежів

560

0

0

    зі страхування

570

4 811

6 961

    з оплати праці

580

9 957

13 579

    з учасниками

590

115 683

115 642

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобовязання

610

6 451 769

6 621 700

Усього за розділом IV

620

8 021 429

12 224 132

V. Доходи майбутніх періодів

630

229

294

Баланс

640

8 942 066

13 558 663

Примітки:

Керівник                                                                                                     В.С. Куцiн

 

Головний бухгалтер                                                                                 Р.В. Пономаренко


Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"

за ЄДРПОУ

00186520

Територія

Дніпропетровська область, НIКОПОЛЬ

за КОАТУУ

1211600000

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

за СПОДУ

6544

Вид економічної діяльності

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

за КВЕД

27.10.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати
за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

10 767 544

5 863 595

Податок на додану вартість

015

( 1 388 875 )

( 638 764 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

9 378 669

5 224 831

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 10 479 205 )

( 6 059 228 )

Валовий прибуток:
прибуток

050

0

0

   збиток

055

( 1 100 536 )

( 834 397 )

Інші операційні доходи

060

1 772 038

1 883 720

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 87 411 )

( 67 545 )

Витрати на збут

080

( 184 792 )

( 124 888 )

Інші операційні витрати

090

( 1 863 905 )

( 1 856 474 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100

0

0

    збиток

105

( 1 464 606 )

( 999 584 )

Доход від участі в капіталі

110

245

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

70 198

8 067

Фінансові витрати

140

( 177 748 )

( 191 343 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 22 )

Інші витрати

160

( 92 258 )

( 16 944 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток

170

0

0

    збиток

175

( 1 664 169 )

( 1 199 826 )

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

176

0

0

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

172 729

123 580

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190

0

0

    збиток

195

( 1 491 440 )

( 1 076 246 )

Надзвичайні:
доходи

200

0

0

    витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:
   прибуток

220

0

0

    збиток

225

( 1 491 440 )

( 1 076 246 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

9 146 798

5 728 471

Витрати на оплату праці

240

315 778

219 486

Відрахування на соціальні заходи

250

147 735

99 246

Амортизація

260

218 812

118 363

Інші операційни витрати

270

2 634 542

484 158

Разом

280

12 463 665

6 649 724

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1551537980

1551537980

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1551537980

1551537980

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-0.96127

-0.69366

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-0.96127

-0.69366

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки:

Керівник                                                                                                     В.С. Куцiн

 

Головний бухгалтер                                                                                 Р.В. Пономаренко


 

КОДИ

 

Дата

26.04.2011

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"

за ЄДРПОУ

00186520

Територія

Дніпропетровська область, НIКОПОЛЬ

за КОАТУУ

1211600000

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

за СПОДУ

6544

Вид економічної діяльності

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

за КВЕД

27.10.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2010 рік

 

 

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

4 682 606

1 245 332

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

020

10 160 423

X

0

X

    збільшення (зменшення) забезпечень

030

1 207 378

125 803

0

0

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

1

360 819

0

0

    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

501

529

0

0

Витрати на сплату відсотків

060

1 202

X

0

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

457

200

0

0

Зменшення (збільшення):
оборотних активів

080

889 892

385 540

0

0

    витрат майбутніх періодів

090

5 555 739

3 730 791

0

0

Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань

100

821 374

239 786

0

0

    доходів майбутніх періодів

110

834

770

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

31 509

5 373

0

0

Сплачені:
відсотки

130

X

45 192

X

0

    податки на прибуток

140

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

2 027 197

5 254 668

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

2 027 197

5 254 668

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:
фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

    необоротних активів

190

0

X

0

X

    майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:
відсотки

210

0

X

0

X

    дивіденди

220

0

X

0

X

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:
фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

    необоротних активів

250

X

0

X

0

    майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

0

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

0

X

0

X

Інші надходження

330

0

X

0

X

Погашення позик

340

X

0

X

0

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

410

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

0

X

0

X

Примітки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник                                                                                                     В.С. Куцiн

 

Головний бухгалтер                                                                                 Р.В. Пономаренко


Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"

за ЄДРПОУ

00186520

Територія

Дніпропетровська область, НIКОПОЛЬ

за КОАТУУ

1211600000

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

за СПОДУ

6544

Вид економічної діяльності

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

за КВЕД

27.10.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про власний капітал
за 2010 рік


 

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

418 915

0

0

2 442 817

20 069

-2 344 658

0

0

537 143

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

-229

0

0

-229

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

418 915

0

0

2 442 817

20 069

-2 344 887

0

0

536 914

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

1 890 139

0

0

0

0

1 890 139

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

-391 562

0

200 605

0

0

-190 957

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-1 491 440

0

0

-1 491 440

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

1 608

0

0

0

0

1 608

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

1 500 185

0

-1 290 835

0

0

209 350

Залишок на кінець року

300

418 915

0

0

3 943 002

20 069

-3 635 722

0

0

746 264

Примітки:           

Керівник                                                                                                     В.С. Куцiн

 

Головний бухгалтер                                                                                 Р.В. Пономаренко


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"

за ЄДРПОУ

00186520

Територія

Дніпропетровська область, НIКОПОЛЬ

за КОАТУУ

1211600000

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

за СПОДУ

6544

Галузь

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

за КВЕД

27.10.0

Середньооблікова чисельність працюючих

6 384

Контрольна сума

 

Одиниця виміру

тис.грн.

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 pік

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008
Групи нематеріальних активів Код  рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інші нематеріальні активи

070

3 502

2 073

445

0

0

6

6

511

0

0

0

3 941

2 578

Разом

080

3 502

2 073

445

0

0

6

6

511

0

0

0

3 941

2 578

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

3 824

                               вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0


                               вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

2 491

II. Основні засоби


Групи основних засобів

Код  рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

5 266 532

2 801 232

78 032

3 847 958

2 235 310

36 026

34 534

53 992

0

0

0

9 156 496

5 056 000

4 100 496

0

0

0

Машини та обладнання

130

2 776 517

1 879 369

104 352

1 407 776

976 176

139 913

135 796

143 570

0

0

0

4 148 732

2 863 319

1 285 413

0

0

0

Транспортні засоби

140

291 099

200 657

8 373

50 840

34 618

7 933

6 707

10 994

0

0

0

342 379

239 562

102 817

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

93 412

60 935

7 102

47 501

30 276

3 839

3 535

7 841

0

0

0

144 176

95 517

48 659

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

690

584

9

0

0

11

11

5

0

0

0

688

578

110

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

                               вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

                               залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

                               первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

                               основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

                               первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

                               залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0


III. Капітальні інвестиції


Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

38 143

93 931

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

12 129

91 617

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

63

99

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

433

785

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

50 768

186 432


Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції


Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

1 147

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

1 147

0


З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421)

1 147

                                                                                              за справедливою вартістю

(422)

0

                                                                                              за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424)

0

                                                                                              за справедливою вартістю

(425)

0

                                                                                              за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати


Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

1 654

0

Операційна курсова різниця

450

98 315

114 870

Реалізація інших оборотних активів

460

759 892

754 541

Штрафи, пені, неустойки

470

5 527

1 280

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

4 740

22 262

Інші операційні доходи і витрати

490

901 910

970 952

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

245

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

177 748

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

55 494

64 784

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

13 645

19 001

Безоплатно одержані активи

610

24

X

Списання необоротних активів

620

X

8 464

Інші доходи і витрати

630

1 035

9


Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти


Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

6

Поточний рахунок у банку

650

401

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

44 029

Грошові кошти в дорозі

670

1

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

44 437


З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви


Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано  у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

16 773

5 656

0

0

0

0

22 429

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

49 393

0

0

480

48

0

48 865

Разом

780

66 166

5 656

0

480

48

0

71 294

VIII. Запаси


Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

919 745

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

93 317

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

53 128

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

5 354

0

0

Незавершене виробництво

890

78 542

0

0

Готова продукція

900

296 565

0

0

Товари

910

349

0

0

Разом

920

1 447 000

0

0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

                                                                                              переданих у переробку

(922)

16 423

                                                                                              оформлених в заставу

(923)

1 007 025

                                                                                              переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість


Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

152 907

105 180

128

47 599

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

18 785

15 889

1 282

1 614


Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

7

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

9 473

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

6

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будівельні контракти


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

 

 

                валова замовників

1120

0

                валова замовникам

1130

0

                з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

19 662

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220

0

                на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року

1230

366 373

                на кінець звітного року

1235

565 544

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

-172 729

                у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241

19 662

                    зменшення (збільшення) відстрочених                      податкових активів

1242

0

                    збільшення (зменшення) відстрочених     податкових зобов'язань

1243

192 391

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

391 562

                у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251

0

                    зменшення (збільшення) відстрочених     податкових активів

1252

0

                    збільшення (зменшення) відстрочених     податкових зобов'язань

1253

391 562

XIII. Використання амортизаційних відрахувань


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

218 822

Використано за рік - усього

1310

218 822

в тому числі на:
будівництво об'єктів

1311

103 920

                придбання (виготовлення) та поліпшення                  основних засобів

1312

114 436

                з них машини та обладнання

1313

32 170

                придбання (створення) нематеріальних                  активів

1314

466

                погашення отриманих на капітальні                  інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0


XIV. Біологічні активи


Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від відновлення корисності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
в тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього
в тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

 

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код  рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них:
пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього:
великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Керівник В.С. Куцiн

Головний бухгалтер Р.В. Пономаренко