ПРОТОКОЛ № 17

Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

(скорочене найменування ПАТ НЗФ або ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»)

 

 

25 грудня 2012 року

Україна, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, 

Зал нарад відділу техніки безпеки ПАТ НЗФ

 

 

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» відкрив член Правління,  Заступник Голови Правління – Директор з фінансів ПАТ НЗФ пан Метельченко Андрій Володимирович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ (надалі – Товариство).

 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 1/1205425 від 13.11.2012 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 25.12.2012 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради ПАТ НЗФ (протокол засідання Наглядової ради ПАТ НЗФ від 13.11.2012 р.) передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пана Грищенка Антона Івановича.

(Протокол № 1 від 25.12.2012 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії  загальних зборів акціонерів додається до протоколу  загальних зборів).

 

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 25.12.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах – 13.45 годин 25.12.2012 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах – м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310,  Зал нарад відділу техніки безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у  загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.12.2012 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.12.2012 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ НЗФ, включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 12 820 (дванадцять тисяч вісімсот двадцять)  осіб.

Статутний капітал ПАТ НЗФ становить 418 915 254, 60 грн. (чотириста вісімнадцять мільйонів дев’ятсот п'ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят чотири гривні 60 копійок). Статутний капітал розподілено на 1 551 537 980 (один мільярд п’ятсот п’ятдесят один мільйон п’ятсот тридцять сім тисяч дев’ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,27 грн. (нуль гривень 27 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 19.12.2012 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»  зареєструвалось 67 (шістдесят сім) акціонерів (їх представників), яким належить 1 538 814 009   (один мільярд п’ятсот тридцять вісім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч дев’ять) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 25.12.2012 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

 

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

 

Рішенням реєстраційної комісії в порядку ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» відмовлено пану Бакуліну Анатолію Федоровичу в реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів в зв’язку з тим, що дані пред’явленого паспорту не відповідають даним, зазначеним в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ НЗФ 25.12.2012 р., складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.12.2012 року.

(Рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера від 25.12.2012 р. додається до протоколу загальних зборів).

 

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 14.00 годин 25.12.2012 р. -  реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,1799% голосуючих акцій ПАТ НЗФ (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 25.12.2012 р.

(Протокол № 2 від 25.12.2012 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

 

До обрання складу лічильної комісії, членом Правління,  Заступником Голови Правління – Директором з фінансів ПАТ НЗФ паном Метельченко Андрієм Володимировичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

 

Член Правління,  Заступник Голови Правління – Директор з фінансів ПАТ НЗФ пан Метельченко Андрій Володимирович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ НЗФ:

1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.    Обрання Голови загальних зборів акціонерів.

3.    Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4.    Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

5.    Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

6.    Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.    Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

8.    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

9.    Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

10.  Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

11.  Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.  Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

 

Оскільки загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

 

 

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

 

Слухали члена Правління, Заступника Голови Правління – Директора з фінансів пана Метельченка Андрія Володимировича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії в порядку ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» запропоновано передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з відповідним затвердженням Договору № 3/1205423 від 13.11.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 25.12.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ НЗФ та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» у кількості 5 (п’яти) осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ НЗФ є більшою за 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

 

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 808 898

Голосів

99,9997 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25.12.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1.           Затвердити умови Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 25.12.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

1.2.           Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Зберігачу, з яким Товариством укладено Договір.

1.3.           Обрати з числа працівників Зберігача наступний склад Лічильної комісії:

·           ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЕНОГолова лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;

·           член лічильної комісії – Штек Владислав Олександрович;

·           член лічильної комісії – Якимяк Сергій Володимирович;

·           член лічильної комісії – Грищенко Микола Олександрович;

·           член лічильної комісії – Фандій Віталій Іванович.

 

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

 

Голова лічильної комісії пан Грищенко Антон Іванович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ НЗФ;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з пропозицій по питанням № 1-10 та 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення  загальних зборів з пропозиції по питанню № 11 порядку денного приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймається  більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості загальними зборами акціонерів 25.12.2012 р. не розглядаються;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 25.12.2012 р. не проводиться;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

По другому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови загальних зборів акціонерів»

 

Слухали члена Правління, Заступника Голови Правління – Директора з фінансів пана Метельченка Андрія Володимировича, який ознайомив присутніх із пропозицією щодо обрання для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів Головуючого – пана Загорулька Андрія Олександровича.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 793 564

Голосів

99,9987 %

Голосувало «Проти»

15 334

Голосів

0,001 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1.           Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича.

 

 

Далі загальні збори акціонерів веде Голова Загальних зборів акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович.

 

 

По третьому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

 

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича,  яким з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

·        надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

·        відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

·        на виступи, довідки – до 10 хв.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 808 898

Голосів

99,9997 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1.        Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 10 хв.

 

 

По четвертому питанню Порядку денного:

«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

 

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ НЗФ паном Загорулько Андрієм Олександровичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пана Агаркова Євгенія Юрійовича.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 793 564

Голосів

99,9987 %

Голосувало «Проти»

15 334

Голосів

0,001 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1.           Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Агаркова Євгенія Юрійовича.

 

 

По п’ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

 

З доповіддю з питання порядку денного слухали Директора з економіки та праці ПАТ НЗФ пана Завгороднього Олександра Григоровича.

Серед іншого, акціонерів повідомлено, що незважаючи на складну економічну ситуацію, на підприємстві здійснювалися капітальні інвестиції в частині найбільш важливих напрямків: будівництво екологічних об'єктів у відповідності з довгостроковою «Програмою поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області...»; необхідних капітальних ремонтів, заміна застарілої техніки.

Валові капітальні інвестиції (відповідно до форми № 2-інвестиції) за 2011 рік склали 241 млн. грн. з ПДВ або 218 млн. грн. без ПДВ (95% до 2010 р.). Основні напрямки інвестування коштів (без ПДВ):

• капітальні ремонти - 102 млн. грн.;

• капітальне будівництво - 102 млн. грн.;

• придбання нового устаткування замість зношеного - 10,5 млн. грн.

У 2011 році вироблено 770,6 тис. т феросплавів, що дорівнює 84,2% до рівня 2010 року, обсяг реалізованої продукції склав 748,4 тис. т.

Керівництвом заводу було вжито всіх можливих заходів щодо нівелювання впливу кризових явищ на результати діяльності підприємства і зменшення збитків. Були розроблені та впроваджені заходи по зниженню собівартості: оптимальний графік завантаження печей, жорстка економія сировинних і енергетичних ресурсів.

Було докладено всіх зусиль, щоб реально оптимізувати фінансові потоки підприємства і ефективно використовувати обігові кошти, що відображено в балансі підприємства.

Проведені заходи дозволили зберегти життєдіяльність підприємства, забезпечити завод оборотними коштами, зменшити залучені кредитні ресурси і, відповідно, зменшити фінансові витрати.

 

На підприємстві своєчасно проводилися розрахунки по заробітній платі, по оплаті за енергоносії, по платежах до бюджетів усіх рівнів, та за звітний період завод не має простроченої заборгованості. Сума сплачених податків і зборів до бюджетів та фондів усіх рівнів, з урахуванням нарахувань на заробітну плату, становила 1053 млн. грн. за 2011 рік.

Середньооблікова чисельність персоналу заводу в 2011 році склала 6768 чоловік, що відповідає рівню 2010 р. (зростання 0,5%). Середньомісячна заробітна плата в 2011 році зросла на 19,4% в порівнянні з попереднім роком і склала 4452 грн. на одного працюючого, що на 723 грн. вище, ніж у 2010 році.

У минулому році збережені і в повному обсязі фінансувалися об'єкти соціальної сфери підприємства (дитячий оздоровчий табір, профілакторій, медико-санітарна частина та ін.) Загальний обсяг фінансування по цих об'єктах склав 31,7 млн. грн., що на 6,4 млн. грн. перевищує рівень 2010 року (або 125%).

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 493 127

Голосів

99,97915 %

Голосувало «Проти»

285 102

Голосів

0,01853 %

Голосувало «Утримався»

30 669

Голосів

0,00199 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,00033 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1.        Роботу Правління Товариства  в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2.        Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

 

 

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

 

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.

Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені Виконавчим органом товариства.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення.

У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг за ходом реалізації Виконавчим органом товариства визначеної стратегії та планів Товариства. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою Виконавчого органу товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2011 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 722 005

Голосів

99,994 %

Голосувало «Проти»

61 336

Голосів

0,004 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

10 223

Голосів

0,0007 %

Не брало участь у голосуванні

20 445

Голосів

0,0013 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1.          Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2.          Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

 

 

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

 

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із висновками та звітом Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, ознайомив з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Бухгалтерський облік ведеться з використанням автоматизованих підсистем, які знаходяться в промисловій експлуатації, а також діючих локальних задач з бухгалтерського обліку.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2011 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства.

У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Ревізійна комісія підтверджує достовірність балансу станом на 31.12.2011 р. та вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах вірно відображає активи і пасиви Товариства станом на 31.12.2011 р.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 706 671

Голосів

99,993025%

Голосувало «Проти»

102 227

Голосів

0,006643 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,000332 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1.           Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7.2.           Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

 

 

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»

 

З доповіддю з питання порядку денного слухали головного бухгалтера праці ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2010 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2011 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.1999 р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2011 рік. 

 

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 706 671

Голосів

99,993025 %

Голосувало «Проти»

102 227

Голосів

0,006643 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,000332 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1.          Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2011 рік.

 

 

По дев’ятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

 

З доповіддю з питання порядку денного слухали головного бухгалтера ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича.

Акціонерів повідомлено, що за звітний період отримано чистий дохід від реалізації продукції в сумі 6 693,3 млн. грн. Крім цього, підприємством отримано доходи від іншої операційної діяльності в розмірі 4 269,3 млн. грн, а також інші доходи 12,2 млн. грн. Загальна сума доходів - 10 975 млн. грн.

Витрати підприємства при цьому розподілилися наступним чином:

- собівартість реалізованої продукції 8 542,7 млн. грн.,

- адміністративні витрати 94,8 млн. грн.,

- витрати на збут 141,4 млн. грн.,

- інші операційні витрати 4 405,8 млн. грн.,

- фінансові витрати - 149,1 млн. грн.,

- інші витрати 25,8 млн. грн.

Крім того, був нарахований податок на прибуток від звичайної діяльності - 425,9 млн. грн. Загальна сума витрат склала 13 786 млн. грн.

 

У результаті, чистий збиток ПАТ НЗФ за 2011 рік склав (-) 2 810 811 406,28 грн.

Негативний фінансовий результат пов'язаний з негативними тенденціями світового ринку феросплавів, зі зменшенням обсягів світового виробництва сталі. Дохідна частина заводського бюджету формувалася в умовах низького споживчого попиту і зниження цін на феросплави.

За результатами доповіді запропоновано прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 706 670

Голосів

99,993024563 %

Голосувало «Проти»

102 227

Голосів

0,006643233 %

Голосувало «Утримався»

1

Голосів

0,000000065 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,000332139 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1.          Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 2 810 811 406,28 грн. (два мільярди вісімсот десять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч чотириста шість гривень 28 копійок).

9.2.          Розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

9.3.          Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

 

По десятому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»

 

З доповіддю з питання порядку денного слухали Директора з економіки та праці ПАТ НЗФ пана Завгороднього Олександра Григоровича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2013 році, у Товариства виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких  може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік.

У відповідності до вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік складає 12 122 254 тис. грн., таким чином затвердження загальними зборами акціонерів потребують правочини, сума за якими перевищує 3 030 563,5 тис. грн.

Акціонерів повідомлено, що в ході поточної господарської діяльності у ПАТ НЗФ може виникнути необхідність в укладенні наступних значних правочинів:

- по відчуженню виробленої продукції – вартістю правочинів до 5 207 000 000 грн.;

- по придбанню електроенергії – сукупною вартістю усіх правочинів із придбання електроенергії до 4 085 000 000 грн.

 

Оскільки на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо остаточно визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропоновано загальним зборам прийняти рішення про попереднє схвалення зазначених значних правочинів, сума за якими перевищує 25% активів Товариства, але не перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 467 571

Голосів

99,97749 %

Голосувало «Проти»

341 327

Голосів

0,02218 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,00033 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1.  З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2012 – 2013 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме:

·           правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 207 000 000 грн. (п’ять мільярдів двісті сім мільйонів гривень 00 копійок);

·           правочинів по придбанню Товариством електроенергії – граничною сукупною вартістю усіх правочинів із придбання електроенергії не більше 4 085 000 000 грн. (чотири мільярди вісімдесят п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

 

 

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

 

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх про зміни, які необхідно внести до Статуту Товариства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ НЗФ в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові Правління ПАТ НЗФ, а також доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 808 898

Голосів

99,9997 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1.      Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту.

11.2.      Делегувати Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.12.2012 р.

11.3.      Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 25.12.2012 р.

 

 

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»

 

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх із змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Положень Товариства в новій редакції Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.12.2012 р.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.12.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 808 898

Голосів

99,9997 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1.      Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

·       «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;

·       «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;

·      «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;

·      «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

12.2.      Встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.12.2012 р.

12.3.      Делегувати Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 25.12.2012 р.

 

 

 

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.