Календарний план

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» на 2018 рік

 з розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Дата

Інформація, що розміщується

Інформація розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Інформація розміщуєть ся на власному веб-сайті товариства

до 31.01.2018.

Календарний план товариства на поточний рік з розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

Ні

Так

до 30.03.2018.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ

Так

Так

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства

Інформація про загальні збори акціонерів ПАТ НЗФ, що містить відомості:

- про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

- проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, затверджені наглядовою радою;

- проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства.

Ні

Так

не пізніше ніж за

10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів(в разі необхідності)

Так

Так

до 30.04.2018.

Регулярна річна інформація товариства за 2017 рік

Так

Так

до 30.04.2018

Аудиторский висновок товариства за 2017 рік

Так

Так

Протягом 5 робочих днів з дати складання та підписання протоколу загальних зборів

Протокол загальних зборів акціонерів товариства

Ні

Так

Протягом 10 календарних днів з дати закриття загальних зборів

Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Ні

Так

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження  загальними зборами

Положення про загальні збори акціонерів, Наглядову раду,  Правління товариства та Ревізійну комісію

Ні

Так

Протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації

Статут або зміни до Статуту товариства

Ні

Так

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження)

Ні

Так